اعلام اسامي منتخبين المپياد متمركز طراحي صنعتي سال 1397اعلام اسامی منتخبین المپیاد متمرکز طراحی صنعتی سال 1397

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی دانشگاه رشته امتحانی
1 سامان قاسملو 1 تهران طراحی صنعتی
2 معین الدین حسین پور سجیدان 2 تهران طراحی صنعتی
3 پارسادخت ولی اله 3 علم و صنعت ایران طراحی صنعتی
4 فائزه سادات محمدی 4 هنر اصفهان طراحی صنعتی
5 سیدعلی سیدثقلینی خسرو شاهی 5 علم و صنعت ایران طراحی صنعتی
6 سارا  ناصح زاده 6 تهران طراحی صنعتی
7 مهدی  رضانژاد 7 علم و صنعت ایران طراحی صنعتی
8 حمید محمدیان  8 هنر طراحی صنعتی
9 فرشاد  صفاری قندهاری 9 هنر اصفهان طراحی صنعتی
10 فرزانه  منگلیان شهر بابکی 10 هنر اصفهان طراحی صنعتی
11 مسعود قزلباش 11 هنر اسلامی تبریز طراحی صنعتی
12 شیدا رحمانی 12 هنر اصفهان طراحی صنعتی
13 نیلوفرسادات شیرخورشیدی 13 هنر طراحی صنعتی
14 محمدسهیل محمدی 14 تهران طراحی صنعتی
15 سیدشهاب الدین حسینی 15 هنر طراحی صنعتی
16 پیمان  نکته دان 16 آزاد اسلامی واحد تهران غرب طراحی صنعتی
17 علی صادقی  17 هنر طراحی صنعتی
18 سمانه رسولی 18 هنر اسلامی تبریز طراحی صنعتی
19 بهنام  خورسندیان 19 آزاد اسلامی طراحی صنعتی
20 مارال  صالحیان 20 هنر طراحی صنعتی