اعضاي کميته علمي رشته هابراي‌ هررشته‌ كه‌ قراراست‌ درآن‌ المپياد برگزار شود، كميته‌اي‌ علمي‌ متشكل‌ از 3 تا حداكثر 5 نفر از استادان‌ متعهد و متخصص‌ آن‌ رشته‌ تشكيل‌ مي‌گردد. يك‌ نفر از اعضاي‌ كميته‌ علمي‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ كميته‌ تعيين‌ مي‌شود كه‌ باحكم‌ رئيس‌ سازمان‌ منصوب‌ مي‌گردد. اعضاي‌ كميته‌ علمي‌ هررشته‌ نيز به‌ پيشنهاد كميته‌ اجرايي‌ و باتصويب‌ رئيس‌ سازمان‌ انتخاب‌ و با حكم‌ معاون‌ فني‌ و آماري‌ سازمان‌ منصوب‌ مي‌شوند.