برگزيدگان مرحله نهايي هشتمين المپياد علمي دانشجوييمهندسي مکانيک (1267)نام نام خانوادگي رتبه دانشگاه قطب توضيحات
سيد بابك قائمي اسكويي 1 رتبه مرحله اول: 1
اميد آقابابايي 2 رتبه مرحله اول: 5
جمال ارغواني هادي 3 رتبه مرحله اول: 2
روح‎ا... فاتحي 3 رتبه مرحله اول: 4
مسعود شيري 4 رتبه مرحله اول: 12
رضا شريفي‎سده 5 رتبه مرحله اول: 3
احسان علي‎عباسي 6 رتبه مرحله اول: 10
هادي توكلي‎نيا 7 رتبه مرحله اول: 6
آرمان حاجتي 8 رتبه مرحله اول: 8
محمد ملكيان 9 رتبه مرحله اول: 7
سيد علي فقيديان 10 رتبه مرحله اول: 11
روح‎ا... عبدا... پور 11 رتبه مرحله اول: 9