مراسم تجليل از نفرات برتر نوزدهمين دوره المپياد علمي-دانشجويي