رشته علوم اقتصادي

دكتر حسين عباسي نژاد (استاد دانشگاه تهران و مسئول كميته علمي علوم اقتصادي)

سوابق علمی

 • رتبه علمی: دانشیار
 • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی:سال ‏1361‏ , ‏اقتصاد‏ , ‏ملی‏ , ‏ایران
 • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد : سال ‏1365‏ , ‏اقتصاد‏ , ‏تربیت مدرس , ‏ایران‏ , ‏حد بهنه مشارکت در عقود اسلامی‏ , ‏
 • دانشگاه محل تحصیل دکتری: سال 1373‏ , ‏اقتصاد‏ , ‏مریلند‏ , ‏ایالات متحده آمریکا‏ , ‏Local Labor Market and College Enrollment , ‏بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ ثبت نام در دانشگاه ها

اطلاعات تماس

 • تلفن: 61118077
 • آدرس : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • ایمیل: habasi@ut.ac.ir

اطلاعات پژوهشی
تالیفات:

 • آثار سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر اقتصاد و رضایت مندی مردم(استان هرمزگان)‏ , ‏تالیف و تصنیف‏ , ‏آذر برزین‏ , ‏1386
 • جدول داده ستانده استان هرمزگان‏ , ‏تالیف و تصنیف‏ , ‏آذر برزین‏ , ‏1386
 • اقتصاد سنجی پیشرفته‏ , ‏تالیف و تصنیف‏ , ‏300‏ , ‏برادران‏ , ‏1386
 • بانکداری الکترونیکی‏ , ‏تالیف و تصنیف‏ , ‏سمت‏ , ‏1385
 • اقتصادسنجی(مبانی و روشها)‏ , ‏تالیف و تصنیف‏ , ‏دانشگاه تهران , ‏1381

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

 • عباسی نژاد حسین , ‏"مقایسه تحلیل سریهای زمانی با رویکرد شبکه عصبی:تولید نفت ایران"‏ , ‏پژوهشهای اقتصادی‏ , ‏5‏ , ‏23‏ , ‏125‏ , ‏1387
 • عباسی نژاد حسین , یاری حمید , ‏"بر رسی اثر سرمایه گذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افق بلند مدت"‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی‏ ‏ , ‏81‏ ‏ , ‏1386
 • عباسی نژاد حسین , کاوند حسین‏ , ‏"محاسبه معیاری برای بهره وری در ایران با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر"‏ , ‏پژوهشهای اقتصادی ایران‏ ‏ ‏ , ‏112‏ - ‏1138‏ , ‏1386
 • عباسی نژاد حسین , محمدی ا‏ , ‏"پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی و تبدیل موجک"‏ , ‏نامه مفید‏ ‏ ‏ ‏ , ‏1386
 • رحمانی تیمور , عباسی نژاد حسین , ‏"بر رسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران"‏ , ‏پژوهشهای اقتصادی‏ , ‏2‏ , ‏7‏ , ‏1‏ - ‏30‏ , ‏1386
 • محمدی شاهپور , عباسی نژاد حسین , میرصانعی س‏ , ‏"بر رسی روشهای مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران"‏ , ‏بر رسی های حسابداری و حسابرسی‏ , ‏14‏ , ‏47‏ , ‏3‏ - ‏38‏ , ‏1386
 • عباسی نژاد حسین , عبدلی گیلدا , ‏"تجمع های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه ای"‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی‏ , ‏1‏ , ‏78‏ , ‏59‏ - ‏86‏ , ‏1386
 • عباسی نژاد حسین , محمدی شاپور‏ , ‏"تحلیل سیکل های تجاری ایران"‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی‏ , - , ‏75‏ , ‏100‏ - ‏125‏ , ‏1385
 • عباسی نژاد حسین , جبل عاملی پویا‏ , ‏"اثر متغیر های کیفی بر حجم سرمایه گذاری در فضای نا اطمینانی (مورد اقتصاد ایران)"‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی‏ , - , ‏73‏ , ‏125‏ - ‏140‏ , ‏1385
 • - ‏ - , عباسی نژاد حسین , ‏"تحلیل اثرافزایش قیمت فرآورده های نفتی بر بخشهای اقتصادی با استفاده از جدول داده‏ - ‏ستانده "‏ , ‏پژوهشهای بازرگانی‏ , - , ‏38‏ , ‏101‏ , ‏1385
 • عباسی نژاد حسین , امام رفیعی‏ , ‏"ارزیابی شاخص توسعه انسانی"‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی‏ , - , ‏72‏ , ‏50‏ - ‏75‏ , ‏1385
 • حبیبی فاتح‏ , عباسی نژاد حسین , ‏"تصریح و بر آورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی‏ - ‏مقطعی "‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی‏ , ‏70‏ , ‏91‏ , ‏1384
 • عباسی نژاد حسین , شفیعی افسانه , ‏"آیا پول واقعا در اقتصاد ایران خنثی است "‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی‏ , ‏68‏ , ‏52‏ - ‏85‏ , ‏1384
 • عباسی نژاد حسین , تشکینی , ‏" آیا در ایران تورم یک پدیده پولی است"‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی‏ , ‏67‏ , ‏181‏ - ‏212‏ , ‏1383
 • عباسی نژاد حسین , وافی داریوش‏ , ‏"بررسی کار آیی و بهره وری انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی و تخمین کشش های نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت حمل و نقل با روش TSLS (1350‏ - ‏1379)" "‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی‏ , ‏66‏ , ‏113‏ - ‏137‏ , ‏1383
 • عباسی نژاد حسین , محمدی شاهپور , ‏""نظریه کاسترف و کاربرد آن در اقتصاد" "‏ , ‏فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران‏ , ‏12‏ , ‏54‏ , ‏1381
 • عباسی نژاد حسین , ‏"تبادل میان تورم‏ - ‏بیکاری تخمین منحنی فیلیپس"‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی ایران‏ , ‏57‏ , 33‏ , ‏1379
 • عباسی نژاد حسین , ‏"پایداری رابطه تقاضای انرژی باقیمتهای انرژی و سطح فعالیتهای اقتصادی درایران"‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی ایران‏ , ‏54‏ , 0‏ , ‏1378
 • عباسی نژاد حسین , ‏"تخمین اثر نهاده ای انرژی دربخشهای مختلف اقتصادی"‏ , ‏مجله تحقیقات اقتصادی ایران‏ , ‏50‏ , ‏0‏ , ‏1376

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

 • Abbasinejad Hosein , ابریشمی حمید , kavand h , "Trend Break or Unit Root in GDP of Iran" , Iranian Economic review , - , vo.12 No 18 , 26 1 , 2007
 • Abbasinejad Hosein , "Estimation of the Level and Distribution of Houshold ' s Human Capital the Case of Tehran" , Iranian Economic Review , 14 , 185 - 201 , 2005
 • Abbasinejad Hosein , متوسلی محمود , "Economic Growth as a Nonlinear and Discountinous Process" , Iranian Economic Review , V.09 - No.10 , 38 - 15 , 2003
 • Abbasinejad Hosein , "The effect of local labor markets on college enrollment" , Iranian Economic Review , 2 , 0 , 1996