رشته مهندسي مكانيك

دكتر مجيد صفار اول (استاد دانشگاه صنعتي امير كبير و عضو كميته علمي)

سوابق علمی

  • رتبه علمی: استاد
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی : مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشگاه محل تحصیل دکتری: مهندسی مکانیک از دانشگاه Ecole Nationale des Arts et Metiers (ENSAM), Paris, 1985


اطلاعات تماس

  • تلفن : 66405844
  • نمابر: 98-21-66419736
  • آدرس : دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر
  • ایمیل : mavval @aut.ac.ir


اطلاعات پژوهشی
Journal Papers
1- M. Saffar-Avval, M. Ahsan, “Experimental Investigation of Circulating Fluidized Bed Heat Exchanger for Heat Recovery,” Amirkabir, Journal of Science and Technology, No. 22, 1993.

3- M. Saffar-Avval, E. Damangir, “A General Correlation of Determining of Optimum Baffle Spacing for all Types of Shell and Tube Exchangers,” International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 39, No.13, 1995.

4-G.R.Ashrafie, H.Basirat-Tabrizi, M.Saffar-Avval,“Transient Heat Transfer through the Superficial Tissue,”Iranian Journal of Mechanical Engineering, No.2, 1998.

5- H. Basirat-Tabrizi, M.R. Assari, M. Saffar-Avval, B. Dabir, “Numerical Simulation of Fluidized Bed Drying with a Two-Fluid Model,” International Journal of Engineering Science, vol. 12, No.53, 2001.

6- H. Basirat-Tabrizi, M.R. Assari, M. Saffar-Avval, B. Dabir, “Numerical Simulation of Fluidized Bed Dryer by Using a Two-Fluid Model and Applying to Packed Bed Dryer,” Amirkabir Journal of Science & Technology, Vol. 13, No.52, 2002

7- M.R. Assari, H. Basirat-Tabrizi, M. Saffar-Avval, “Heat and Moisture Simulation of a Drying Process with a Two-Fluid Model in a Fluidized Bed ,” Sharif Journal of Science & Technology, No.22, 2002.

8- A. Abbasi, M. Saffar-Avval, M. Shah-Nazari, “Determination of Energy Consumption Criterion and Ranking of Compression water Chillers in Iran,” Iranian Journal of Energy, Vol.7, No.14, 2002.

9- Z. .Mansoori, M. Saffar-Avval, H. Basirat-Tabrizi , G.Ahmadi and S.Lain, “ Thermo-Mechanical Modeling of Turbulent Heat Transfer in Gas-Solid Including Particle Collisions , International J of Heat and fluid flow, vol. 23/6, Dec 2002, pp.792-806.

10-H. Basirat-Tabrizi, M. Saffar-Avval and M.R. Assariae, “Two-Dimensional Mathematical Model of a Packed Bed Dryer and Experimentation” Proceeding. I. Mech. Engineers, vol. 216 part A, Journal of Power and Energy, 2002, pp. 161-168.

11- Z.Mansoori, M. Saffar-Avval, H. Basirat-Tabrizi, G.Ahmadi, “ Modeling of Heat Transfer in Turbulent Gas- Solid Flow”, International J of Heat and Mass Transfer, vol. 45, 2002 , pp.1173 –1184.

12- S. Porkhial, B. Khastoo, M. Saffar-Avval, “Transient Response of Dry Expansion Evaporator in Household Refrigerators”, Applied Thermal Engineering, vol. 24, 2004, pp. 1465-1480.

13- Z. Mansoori, M. Saffar-Avval, H. Basirat Tabrizi, G. Ahmadi, “Experimental Study of Turbulent Gas-Solid Heat Transfer at Different Particles Temperature”, International Journal of Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 28/6, 2004, pp. 655-665.

14- B. Khalifeh-Soltan, M. Saffar-Avval, E. Damangir, “Minimizing Capital and Operating Costs of Shell and Tube Condensers Using Optimum Baffle Spacing”, Applied Thermal Engineering, vol. 24, 2004, pp. 2801-2810.

15- Z.Mansoori, M. Saffar-Avval, H. Basirat-Tabrizi, G.Ahmadi, “Inter-particle heat transfer in a riser of gas-solid turbulent flows”, Powder Technology, vol. 159, 2005, pp. 35-45.

16- M. Saffar-Avval, H. Basirat Tabrizi, Z. Mansoori, P. Ramezani, G. Ahmadi, “Particle collision effect in a vertical pipe developing turbulent gas- solid flow”, Int. Journal of Thermal Science,

17-A. Behzadmehr, M. Saffar-Avval, N. Galanis, “Prediction of Turbulent Forced of a nanofluid in a Tube with Uniforme Heat Flux Using a Two Phase Flow Approach”, International Journal of Heat and Fluid Flow, 28, 2007, pp.211-219.

18- M.R. Assariae, H. Basirat-Tabrizi and M. Saffar-Avval, “Numerical simulation of fluid bed drying based on two-fluid model and experimental validation” Applied Thermal Engineering, 46, 2007, pp. 67-75.

19- Kermani, M. J., Zayernouri, M., and Saffar-Avval, M., “Generalization of an Analytical Two-Phase Steam Flow Calculator to High-Pressure Cases”, Canadian Journal of Mechanical Engineering: Transaction of the CSME, 06-CSME-47, vol. 30 (4), 2007 pp. 581-595.

20- R.K. Kamali, A. Abassi, S.A. Sadough Vanini, M. Saffar-Avval, “Thermodynamics Design and Parametric Study of MED-TVC”, Desalination, In Press.

21- Siamak Farhad, Majid Saffar-Avval and Maryam Younessi-Sinaki, “Efficient Design of Feedwater Heaters Network in Steam Power Plants Using Pinch
Technology and Exergy Analysis”, International Journal of Energy
Research, In Press.

22- M. Bidi, M.R. Heyrani Nobari, M. Saffar-Avval, “A Numerical Investigation of Turbulent Premixed Methane-Air Combustion in a Cylindrical Chamber”, Combustion Science & Technology, 179, 2007, pp. 1841-1865.

23- M. Saffar-Avval, M. Rohani, A.H. Gasemi, F. Ghanbari, V. Fakhari, F. Behzad and V. Nazari, “ A Comparative Study of Undergraduate Mechanical Engineering Education Program”, Iranian Journal of Engineering Education”, vol. 8/33, 2007, pp. 125-158.

Co-operation With Industry
1- Reduction in heat consumption in steam power plants, National Research Project,1999-2003.
2- Reduction in heat consumption in Gas Turbine Power Plants, National Research
Project, 1999-2003.
3- Reduction in Heat Consumption in Combined Power Plants, National research
Project, 1999-2003.
4- Determination of Energy Consumption Criterion and Ranking of Compression
Water Chillers in Iran, Collaborating with collaboration of Dr. Abbasi, 1999-2001.

Awards
Ph.D. and M.Sc. project awarded by Iranian Society of Mechanical Engineers,
Theoretical and Experimental Investigation of Heat Transfer in Gas-Solid Risers, 2002, Awarded by Iranian Society of Mechanical Engineers.
Comparing the Theoretical and Experimental Results of Glass Furnaces, Suggestions for Reducing of Fuel Consumption, 2000, Awarded by Iranian Society of Mechanical Engineers.
Efficiency Improvement in Steam Power Plant Using Pinch Technology based on Exergy Analysis, 2002,Awarded by Iranian Society of Mechanical Engineers