رشته مهندسي مكانيك

دكتر محمود موسوي مشهدي (استاد دانشگاه صنعتي اميركبير و عضو كميته علمي)

سوابق علمی

  • رتبه علمی: استاد
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی : Physics Union college KY, U.S.A 1977
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک از دانشگاه Arkansas, U.S.A 1980
  • دانشگاه محل تحصیل دکتری: مهندسی مکانیک از دانشگاه Arkansas, U.S.A 1984

اطلاعات تماس

  • تلفن: 61114033
  • نمابر: 98-21-88013029
  • آدرس : دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
  • ایمیل : mmosavi@ut.ac.ir
  • سایت: http://eng.ut.ac.ir/Fa/MEC/mosavi

اطلاعات پژوهشی
Teaching Experience:
1. Strength of Materials (I, II, III), Statics, Finite element method, Continuum mechanics and theory of plasticity, At University of Tehran, for many times since 1985-now.
2. Material property and processes, and static's at Oakland University in 1998-1999 (U.S.A) as a visiting professor
3. Strength of Materials, At University of Arkansas in 1982-1983 (U.S.A) as a graduate student

Professional Experience:
1. Professor of mechanical Eng, Dept, University of Tehran Apr 2006
2. Director of Puyesh Information Technology Incubator (ICT) From July 2003 -Jun 2004
3. Director of Industrial Development at Industrial Development and Renovation Organization of Iran (IDRO) 2000-2002
4. Technical consulting for the vice president of IDRO in Industrial Development and Renovation (March 2002-July 2003)
5. Visiting scholar in school of Engineering and computer science at Oakland University 1998-1999
6. Good experience in working with Finite Element packages.
7. Associate Professor an Dean of faculty of Eng. At University of Tehran (March 1996-Jun 1998)
8. General Director of research affairs at University of Tehran (1992-1996)
9. Technical consultant, in stress analysis and material science, in industry (1987-1990)
10. Assistant Professor of mechanical Eng. Dept, University of Tehran (1986-1995)

Research and Research Reports:
1. Current research: Tube hydroforming (simulation and experiment) , stress crack corrosion (SCC) on Gas pipe lines and Nano Modling.
2. Static and dynamic analysis of sandwich constructions "report no 42 published by University of Tehran (1991)"
3. "Buckling analysis of sandwiched plates and shells" report no 969 published by University of Tehran (1991)"
4. "Optimum design of sandwich constructions with constrain on stress and displacement". Report no 618/1/164 published by University of Tehran.

Published Book:
1. Fundamental Concepts of strength of Materials ISBN 969-03-3928-8
University of Tehran publications (1998)

Publication list:
1. M. Mosavi, F. Javidrad "Static analysis of sandwich constructions with use of Finite Element Method" J. of Faculty of Eng. University of Tehran No, 51 Oct 1991 P 67-80.
2. M. Mosavi, F. Javidrad "Optimum design of cylindrical constructions" J. of Faculty of Eng. University of Tehran No, 53 Dec 1993 P 47-59.
3. M. Mosavi, F. Javidrad "Dynamic analysis of sandwiched constructions using a model –method" J. of Faculty of Eng. University of Tehran No, 55 June 1995 P 99-109.
4. Ali Shamsian, M .Mosavi, F .Javidrad "Finite element buckling analysis of sandwich constructions" Int. J. of computers and structures vol.49 No.1 P 127-139 (1993).
5. Sh.Sadeghi, M .Mosavi "A new semi-Automatic method for node numbering in a finite element mesh" Int. J. of computers and structures vol.58 No. P 183-187 (1996)
6. Sh.Sadeghi, M .Mosavi "More about a new semi-Automatic method for node numbering in a finite element mesh" Int. J. of computers and structures (1998)
7. F. Javidrad, M. Mosavi "An Investigation into the effect of skew initial Delamination front in calculating Mode-I Delamination Fracture Energy of Unidirectional composites using DCB Specimen" J. of Faculty of Eng. University of Tehran vol.32, No 1, May 1999 P 115-126.
8. M. Mosavi, F. Javidrad "A finite element Method for evaluation of mode-I Interlaminar Fracture energy of Unidirectional Epoxy/Glass composite materials using experimental Data" J. of Faculty of Eng. University of Tehran vol.34, No.2, Sep.2000 P.101-114.
9. P.H Matin, M.H.Parsa, M. Mosavi "Optimum blank Design for Irrgular Prismatic shaped parts using slip line field" J. of Faculty of Eng. University of Tehran vol,34, No.3,Dec.2000 P.45-57.
10. F. Javidrad, M. Mosavi, "A finite element investigation into the effect of a skew insert in a DCB specimen on calculating mode 1delamination fracture energy of unidirectional composites" J. of Testing evaluation, vol.29, No2, March 2001 P199-207.
11. M.Mosavi "effect of Entrepreneurial on national economy and technology development". Rahyaft science policy Quarterly No 29 spring 2003 p 35-41.
12. M.H.Parsa, P.H.Matin, M.Mosavi.Mashhadi "Improvement of initial blank shape for intricate products using slip line field "J of materials processing technology 145 (2004) p 21-26
13. M.Mosavi "High-Tech industrial development is a key to economy Groth" Rahyaft science policy Quarterly No 31, Autumn & Winter 2003 p 54-61.
14. M.Mosavi, M. Salimi, F. Javidrad "Modifying the classic M-G method using CDM for superalloys" Amirkabir Journal of science and technology vol.No.59-B summer 2004 P 37-44.
15. M. Mosavi, M. R. Sanatgar "Stress analysis of viscoelastic materials and it is application in solid propellant" Amirkabir journal of scince and technology vol.No, 61-B spring 2005 P 35-46.
16. S. M. Shariatzhdeh, M. Mosavi "Stress analysis of cylindrical roller bearing" magazine of the Iranian society of mechanical engineers vol.14, No,45, Mar.2006 P 42-46.
17. H. Kashanizadeh, M. Mosavi "Finite element simulation and experiment in tube hydroforming of unequal T shape" Journal of materials processing technology 177 (2006) P 684-687.
18. M. Zamanian, M. Mosavi, S.A.A.Hosseini "Numerical Analysis of the Natural Frequencies of Rotating Timoshinko Blades, Using Finite Element Method" Mechanical and Aerospace journal , vol, 2 No1 P 31-43 (Aug 2006)
19. G.Faraji.H.Kashanizadeh.M.Mosavi and M.K.Besharati,"Experimental and Finite Element Analysis of Metal Bellows Manufacturing" Mechanical and Aerospace journal , vol, 2, No2 P 41-49 (Des 2006)
20.H.kashanizadeh.M.mosavi mashadi," Finite Element Simulation and Experiment in Tube Hydro-forming of Aluminum T-Shapes", journal of University College Of Engineering(Special issue on:Mechanical Engineering)University of Tehran, , vol,40,No.6.p 881-893 Jan.2007
21. F.Mohammadi, H.kashanizadeh,M.Mosavi.M"Optimization using FEM and
Neural network and experiment in tube hydroforming of aluminum T joints"
J. of Engineering Manufacture, part B (under press)
22. S.S.Hosseini Yazdi and M.Mousavi mashadi,"A Nano-Tuneable Pressure Switch System Design Based on Single Wall Carbon Nanotubes”Journal of Applied Sciences.2007 (under press)
23.G.Faraji,M.K.Bsharati,M.Mosavi,H.Kashanizadeh”Experimental and Finite Element Analysis of Parameters in Manufacturin of Metal Bellows” International Journal of Advanced Manufacturing Technology(accepted)

Conferences:
1. M. Mosavi, F. Javidrad "Dynamic analysis of sandwich constructions with use of finite element method" Annual conference of boilers and pressure vessels first vol. P 234-245 Septermber 1992 AzAr-AB IND.co.
2. M. Mosavi, Ali Shamsian "The effect of thermal loads on buckling analysis of sandwiched plates" proceeding of first annual ISME conference, first vol. P. 40-42 (April 1992)
3. M. Mosavi, M. Janfarsa "Directional effect on natural frequencies and shapes of multilayer composite shell" Proceeding of first annual ISME conference, first vol. P.15-18 (April 1192).
4. Eghtesad, M. Mosavi "Optimum design of cylindrical shells" Proceeding of first annual ISME conference, first vol.P.25-27 (April 1192).
5. F. Javidrad, M. Mosavi "The effects of thermal loads in ststic analysis of sandwich construtions using isoparametric formulation" PD, vol,47 P 71-76 Eng. Systems design and analysis ASME (1992)
6. M. Janfarsa, M. Mosavi "Vibration analysis of composite multilayer shells, using the F.E.M" International congress on computational methods in Eng. vol.3 P 241-248 (1993) Shiraz.
7. M. Mosavi, Ali Shamsian "Buckling analysis of sandwiched plates and shells" P.D, vol. 64-8.3 P539-544 Eng. systems design and analysis ASME (1994).
8. Kia. Valefi, M. Mosavi "An effective algorithm for simulation of Quenching process" PD, vol, 64-1 P 127-132 Eng systems design and analysis ASME (1994)
9. Kia. Valefi, M. mosavi "Modified algoritm for simulation of Quenching process" proceeding of the second annual ISME conference P 103-108 (May 1994)
10. H. Ghiasvand, M. Mosavi "Optimum design of sandwich construtions with constrain on displacement" proceeding of the third annual ISME conference P 809-817 (1995).
11. M. R. Ganji, M. Mosavi, M. H. Parsa "Springback sheet metal with double curvature" Proceeding of the second conference of IRANIAN society of metallurgical engineering P427-436 Oct 1998.
12. T. Khosousi, M. Mosavi, M. H. Parsa "Prediction of wrinkling in sheet metal with isotropic hardening during plastic deformation" proceeding of the second conference of IRANIAN society of metallurgical engineering P 417-426 Oct. 1998.
13. M. Mosavi, A. Alizadeh "A study on the best method to determine Interlaminar fracture toughness in unidirectional Glass/Epoxy laminates" 9th International workshop, computational mechanics and computer aied design of materials, 4-5 October 1999 at BAM, Berlin, (Poster Presentation of IWCMM9)
14. D. Radmehr, M, Mosavi "Parts production by hydroforming Process" Proceeding of 5th Iranian manufacturing engineering conference. P 1044 Feb.17-20 2003, Amirkabir University of technology, (Poster Presentation)
15. M. Mosavi "The rule of Government, Universities & technology parks in industrial development" Proceeding of the 7th national congress on Government University, Industry Relations for National development. P479-487 Dec. 16-18, 2003, Isfahan, Iran.
16. M. Salimi, M. Mosavi, F. Javidrad "Determining the material parameters of creep damage evolution equation using the classical creep relationships for super-alloys" proceeding of the 2th International & the fifth national conference of Iranian Aerospace society p 79-86 Feb 16-18, 2004.
17. M. Mosavi, H. Shakoori "Analysis and application of (ULS) steel, aluminium alloys (Al6061 and Al5182) and alloy (Az13B-H24) in vehicales in order to reduce the weight". Proceeding of 8th conference of IRANIAN society of metallurgical engineering Oct 2004 P 1209-1220.
18. H. Kashanizedeh, M. Mosavi "Parametic analysis of tube hydroforming for different cross sections with use of F.E.M" Proceeding of (CD) the first International and 7th national conference of IRANIAN manufacturing engineering Nov 2005.
19. G. Faraji, M. Mosavi, H. farahmandzad, M. k. Besharati "study of imprical parameters informing process of the metal bellows"
Proceeding of (CD) 3th conference of IRANIAN society of material and metals forming of Iran. May 2006.
20. H. Kashanizadeh, M. Mosavi "Effect of counter-punch location in production of unequal T jont by tube hydroforming process.
Proceeding of (CD) 3th conference of IRANIAN society of material and metals forming of Iran. May 2006.
21. N. Yasrebi, A. Ghazavi, M. Mosavi, A. Yousefi-koma "Magneto-Rheological fluid dampers modeling: Numerical and experimental" Proceeding ofthe17thIASTE
international conference on Modelling & Simulation p321-325( 2006)
22. G.Faraji,M.Mosavi,M.K.Besharati"A New Tchnigue Involved in Metal Bellows Forming Process"Proceedings:International Conference On Advances in Mechanial Engineering Punjab, India -2006(AME2006)Dec 1-3,2006
23. A.H.Biabagard,H.khadivi and M.mosavi mashadi,"Modeling Of Indentation Test using Finite Element Method and Artificial Network",International Conference on Advances in Mechanical Engineering SRM University,Chennai, India:14-16 December 2006
24.F.Mohammadi,H.Kashanizadeh,M.Mosavi-Mashadi,"Finite element Moeling and Optimizatin in unegual T joint tube hydroforming" Proceeding-Intrenetion Conference on Advances in Mechanical Engineering Punjab, India
(AME-2006)Dec 1-3, 2006
25. A.Mehrabian,A.yousefi koma and M.Mosavi Mashadi,"Neural Shape Control Of A Smart Beam With Piezpelectric Actuators"Proceeding of the 4th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA07).Sharjah,U.A.E. March 26-29, 2007
26. M.Mosavi Mashadi and S.Saleh Hosseini yazdi,"A Modified and simplified single wall carbon Nantube space Frame Model" Eighth International Conference on Nanostructured Materials (Nov 2006) Bangalore, India, Aug 20-25 Poster Board.67


Awards:
1. President’s scholarship for the academic year 1975-76 for outstanding academic achievement from president of Union College, KY (U.S.A)
2. Two certificates of merit for outstanding academic achievement for academic year of 1976-77 from Vice-President of academic affairs of Union College, KY (U.S.A)
3. Outstanding research award on "static and dynamic analysis of sandwich constructions" granted by University of Tehran, 1991.
4. Outstanding academic staff award, 1991.
5. Outstanding research award on "Buckling analysis of sandwich constructions" granted by University of Tehran, 1995