رشته مهندسي عمران

دكتر مرتضي كلاهدوزان (استاد دانشگاه صنعتي اميركبير و عضو كميته علمي)

سوابق علمي

  • رتبه علمي: استاديار
  • دانشگاه محل تحصيل كارشناسي: مهندسي عمران دانشگاه اميركبير-1363
  • دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد : مهندسي عمران -سازه هاي هيدروليك از دانشگاه تهران - 1367
  • دانشگاه محل تحصيل دكتري: مهندسي عمران - دانشگاه بردفورد

اطلاعات تماس

  • تلفن: 64543023
  • نمابر: 021- 66414213
  • ايميل:mklhdzan@aut.ac.ir

اطلاعات پژوهشي
تاليف يا تصنيف كتاب يا تجديد چاپ :

Kolahdoozan, M., Pattiaratchi, C., Nazarali, M. and Allahyar, M., (2008), “Study on hydrodynamics and sediment transport in Imam Port Complex – field observations”, ”, 7th international conference of coastal and port Engineering in Developing Countries, 24-28 Feb., Dubai, UAE

-1
Nagheeby, M. and Kolahdoozan, M., (2008), “An Eulerian-Lagrangian Model for Prediction of Oil Spill Trajectory in Seawater”, 7th international conference of coastal and port Engineering in Developing Countries, 24-28 Feb., Dubai, UAE
-2
Kolahdoozan, M. and Nagheeby, M., (2007), “Modelling of Oil Slick Movement in Estuarine Waters”, Third International Conference of Environmental Science and Technology, American Academy of Sciences, Houston, USA, (English)
-3
Noroozi, S., Zarrati, A.R. and Kolahdoozan, M., (2007), “Two Dimensional Shallow Water Equation for Studying Sediment Exchange rate from Bed Boundary”, 7th International Conference of River Engineering, Ahwaz, Iran, (Persian)
-4
Naeeni, S.T.O., Kolahdoozan, M., FaghihiRad, S. and Entezari, M., (2007), “Numerical and Physical Models Application for Study the Effect of Intake Location on the Flow and Sedimentation in Diversion Dams”, 7th International Conference of River Engineering, Ahwaz, Iran, (Persian)
-5
Mirzaei, A., Kolahdoozan, M. and Entezari, M., (2007), “Numerical Modelling of Short Wave Induced Currents Using Step Method”, 7th International Conference of River Engineering, Ahwaz, Iran, (Persian)
-6
Akbari, M., Tabatabaei, M.R.M. and Kolahdoozan, M., (2007), “Calculating rate of Bank Erosion in Gravel Rivers”, 7th International Conference of River Engineering, Ahwaz, Iran, (Persian)
-7
Aliparast, M., Kolahdoozan, M. and Tabatabaei, M.R.M., (2006), “Study the Behaviour of Slope Limiters in Intensive Hydraulic Gradients”, Amirkabir Journal, No., J-63, 2005, (Persian)
-8
Nagheeby, M. and Kolahdoozan, M., (2006), “Numerical Modelling of Oil Spill in Coastal Waters”, 7th international Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, Tehran, Iran, (Persian)
-9
Mirzaei, A., Kolahdoozan, M. and Entezari, M., (2006), “Free Surface Modelling using Non-Hydrostatic Pressure Asssumption in Coastal Waters”, 7th international Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, Tehran, Iran, (Persian)
-10
Mehri, M., Kolahdoozan, M. and Entezari, M., (2006), “Numerical Modelling of Sediment Transport Under Wave and Tidal Currents in Harbour Approach Channel“, 7th international Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, Tehran, Iran, (Persian)
-11
Kolahdoozan, M., Hessaroyeh, M.G. (2006), “Three Dimensional Modelling of Cohesive Sediment Transport in Estuarine Waters”, International Conference of Hydroscience and Engineering (ICHE2006), Philadelphia, USA (English)

-12
Kolahdoozan, M., Imanian, H. and Falconer, R.A., (2006), “Numerical Modeling of Morphological Development in Tidal Basins Using Unsteady Criteria for the Initiation of Motion”, International Conference of Hydroscience and Engineering (ICHE2006), Philadelphia, USA (English)
-13
Hessarouyeh, M.G. and Kolahdoozan, M., (2006), “Three Dimensional Modelling of Cohesive Sediment Transport in Coastal Waters”, 7th inernation Congree in Civil Engineering, Tarbiat Moddares University, Tehran, Iran. (Persian)
-14
Imanain, H. and Kolahdoozan, M., (2006), “Three Dimensional Modelling of Non-Cohesive Sediment Transport in Coastal Waters”, 7th inernation Congree in Civil Engineering, Tarbiat Moddares University, Tehran, Iran. (Persian)
-15
Kolahdoozan, M., Taher-Shamsi, A., Sadeghi-Bagheney, M. and Mohamadian, A., (2005),"Two-Dimensional Model for Lateral Intake Flows", Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Journal of Water Management, Vol. 4, No. 158, pp.141-150, (English)
-16
Tabatabai, M.R.M., Faghihirad, S. and Kolahdoozan, M., (2005), "Physical Models application of Flow Analysis in Regulated Reservoir Dams", Proceedings of the Third International Conference on River Basin Management, 6-8 September 2005, Bologna, Italy pp.15-24, (English)
-17
Kolahdoozan, M. and Entezari, M., (2004), “Application of Different Turbulence Models for channels”, Proceedings of the 6th International Conference of Hydro-Science and Engineering, Brisbane, Australia, (English)
-18
Kolahdoozan, M. and Falconer, R.A., (2003), “Three Dimensional Geo-morphological Modelling of Estuarine Waters”, International Journal of Sediment Research, Vol. 18, No. 1, pp. 1-16, (English)
-19
Sadeghi, M., Kolahdoozan, M. and Mohammadian, A.M., (2003), “Physical and Numerical Study of Turbulence Models in Lateral Intakes”, 4th Hydraulic conference, Shirazm Iran, (Persian)
-20
Lotfi Azad, F., Mohammadain, A.M. and Kolahdoozan, M., (2003) , “Two Dimensional simulation of flow and geo-morphological processes near the headland by using unstructured grid”, 6th International Conference on Civil Engineering, Isfahan, Iran, (English)
-21
Kolahdoozan, M., Bohloli, A. and Mohammadian, A.M., (2002), “1-D and 2-D Simulation of Reservoir Sedimentation in Cham-Gardalan Reservoir”, 6th International Seminar of River Engineering, Ahwaz, Iran, (Persian)
-22
Karimi, B., Kolahdoozan, M., Hosseini, M.F. and Mahinrad, A., (2002), “Mathematical Modelling of Flow in fractured Media Using Finite Volume Method”, 3rd international conference of Geotechnoc and Soil Mechanics, Tehran, Iran, (Persian)
-23
Allahdadi, M.N. and Kolahdoozan, M., “Numerical Modelling of Tidal Currents in Boushehr Bay”, Accepted for the Presentation and Publication in the 5th International Confenrence on Coasts, Ports and Marine Structures, Ramsar, Iran, 14-17 October, ‏2002 , (Persian)
-24
Kolahdoozan, M. and Falconer, R.A., “Development of a Refined Morphological Model for Long-Term Siltation in Harbours”, International Conference on Port and Maritime R&D and Technology, October 2001, Singapore, (English)
-25
Kolahdoozan, M. and Falconer, R.A., “Geomorphological Modelling in Coastal and Estuarine Waters”, 4th International Conference of Coasts, Ports and Marine Structures, ICOPMAS 2000, November 2000, Bandar Abbas, Iran, (English)
-26
Kolahdoozan M., and Falconer R.A., “Geomorphological Modelling in Coastal Waters”, Proceedings of 26th International Conference of Coastal Engineering (ICCE98), Copenhagen, Denmark, June 1998, (English)
-27
Falconer, R.A. and Kolahdoozan, M., “Mathematical Model Study of Tidal Currents, Flushing and Water Quality Indicators Around St. Aubin’s Bay, Jersey”, Report for the State of Jersey, April 1998 (English)
-28
Samani, H.M.V. and Kolahdoozan, M., “Mathematical Model of Unsteady Groundwater Flow Through Aquifers and Calibration Via a Non-Linear Optimization Technique”, International Journal of Engineering, Vol. 11, No. 1, Feb. 1998, (English)
-29
Kolahdoozan, M., Chen Y. and Falconer, R.A., “Sediment Transport and Geomorphological Modelling”, Computational Fluid Dynamics Community Club (CFDCC) meeting, No. 25, March 1997 (English)
-30
Samani, H.M.V and Kolahdoozan, M., “Two Dimensional Mathematical Model of Unsteady Groundwater Flow Through Non-Homogeneous and Anisotropic Medium Using the Finite Volume Method”, Tehran University Faculty of Engineering Journal, No. 52, September 1992, (Persian)
-31

كنفرانس هاي علمي :

7th International Conference of Hydroscience and Engineering (ICHE2006), Philadelphia, USA, 2006
7th International Congress in Civil Engineering, Tarbiat Moddares University, Tehran, Iran, 2006
Third International Conference on River Basin Management, Bologna, Italy, 2005
6th International Conference of HydroScience and Engineering, Brisbane, Australia, 2004
4th Hydraulic conference, Shiraz, Iran, 2003
6th International Conference on Civil Engineering, Isfahan, Iran, 2003
6th International Seminar of River Engineering, Ahwaz, Iran, 2002
3rd international conference of Geotechnique and Soil Mechanics, Tehran, Iran, 2002
5th International Confenrence on Coasts, Ports and Marine Structures, Ramsar, Iran, 2002
International Conference on Port and Maritime R&D and Technology, Singapore, 2001
4th International Conference of Coasts, Ports ans Marine Structure, BandarAbbas, Iran, 2000
26th International Conference of Coastal Engineering (ICCE98), Copenhagen, Denmark, 1998
Computational Fluid Dynamics Community Club (CFDCC) meeting, Bradford, UK, 1997