رشته زيست شناسي

دكتر جمشيد درويش (استاد دانشگاه فردوسي مشهد و عضو كميته علمي)

سوابق علمی

  • رتبه علمی: استاد
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی: in Natural Science,1974, Tabriz University, Tabriz, Iran
  • دانشگاه محل تحصیل دکتری: in Biosystematics and Evolution, MontpellierUniversity, France

اطلاعات تماس

  • تلفن: 6059031
  • آدرس : دانشکده زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
  • ایمیل: darvish_J2001@yahoo.com
  • darvish@science1.um.ac.ir
  • web: http://www.um.ac.ir/~darvish

اطلاعات پژوهشی
تالیفات :
1- Darvish J.(1988); The first seminar of Analysing the obstacles and effective factors in cultural, educational development of Sistan-Baluchistan And Southern Khorasan regions.University of Birjand.
2- Darvish J.;(2001). The first conference on applications of Biosystematics studies on Rodents of Iran.Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

ترجمه :
1- Ch..Devillers(1973). Introduction l’ tude systematique des vertebres. Doin, Editures. Paris France
2- Mayer E. (1970). Populations, Species and Evolution . Harvard. French translation Translated by:Yves Guy(1974)
3- Devillers Ch. et Y.Fran ois(1974). Les cours de Sorbonnes.. SDPF.Paris
4- Misonnes X. (1959). Zoogeographie des mammif res de l’Iran Institut royal des Sciences Naturelle de Belgique. Bruxelle. Belgique.
5- King G.M. and D. R.Custance(1990). Colour atlas of vertebrate anatomy. London

مقالات :
1) Darviche,D. ;Benmehdi,F ; Britton-Davidian,J ; Thaler,L.(1979) : Donn es pr liminaires sur la syst matique biochimique des genres Mus et Apodemus en Iran :Mammalia 43, 427-429
2) Darviche, D. ; Orsini, P(1982) Crit re de diff rentiation morphologique et biom trie de deux esp ces de souris sympatriques : Mus spretus et Mus musculus domesticus . Mammalia 46, 205-217.:
3) Jean- Christophe Auffray, Djamchid Darviche &Kim Aars-Sorensen ; (1990). Multivariate determination of the specific and subspecific satatus of Mus fossils. 3RD ESEB Congress, 2-6 Septmbre 1991, Debrecen, Hungry.
4) Darvish, J.;(1992). Preliminary study of the fauna of rodents in the Northern Khorassan with the aid of pellets from the prey birds.Applied Entomology and Phytopathology . Plant Pest & Diseases Research Institute. Vol.59, No.1&2.(in Persian)
5) Bonhomme F.,R.Anand,D.Darviche, W.Din,and P.Boursot.1994. The House Mouse as a ring Species? Genetics in Wild Mice (K.Moriwaki et al.)Pp.13-23,Japan Sci.,Soc.Press.Tkyo/S.Karger, Basel.(in English)
6) Darvish, J.; 1995. Presence of two sympatric species of M us musculusL.1766 and Mus macedonicus R&R 1983(Muridae, Rodentia) in Qazvin region Iran. Journal of Science University of Tehran. Vol.21,No 1, Spring (in Persian)
7) Darvish J.;(1995). Identification of subspecies of Mus musculus L.1766(Muridae, Rodentia) of Khorasan province by Multivariat Analysis. Applied Entomology Phytopathology. Vol.62, 1&2, Feb 1995(in Persian)
8) Boursot P.; W.Din,R.Anand,D.Darviche, B.Dod,F.Von Deimling,G.P.Talwar and F.Bonhomme.1996. Origin and radiation of house mouse:mitochondrial DNA phylogeny.J.Evol.Biol.9:391-415(in English)
9) Din W.;R.Anad,P.Boursot; D.Darviche; B.Dod,E.Jouvin-Marche,A.Orth,G.P.Talwar,P.A.Cazenave and F.Bonhomme.1996. Origin and radiation of the house mouse:clues from nuclear genes.J.Evol.Biol.9:519-539
10) Darvish, J.; A.R. Ghiyasi, M.Khosravi(1999). Recognition of rodents of Robat – Sharaf Pellets Owl, by Morphological and Neontological Studies. Scince , As-Zahra /70 (in persian).
11) Khosravi M.; J.Darvish(1999). Biosystematics of Genus Meriones in North Khorasan Province. Journal of Scineces. Ferdowsi University of Mashhad. Summer 1999. Vol.1.No.1(in Persian)
12) Tarahomi M.; J.Darvish(1999). Recognition of contact zone between two species of Vole(Ellobius talpinus and Ellobius fuscocapillus) in the North foot of Hezarmasjed. Iranian Journal of Biology . Vol.8, No.1 to 4 .(in Persian)
13) Darvish J.;(1998): Discrimination of different subspecies of mouse Mus musculus from Eurasia and North Africa on the basis of their morphmetric characteristics. Iranian Journal of Biology . Vol.7,No.3 and 4.(in Persian)
14) Darvish, J.; and O.Mirshamsi(1999). Identification and study of Black Widow Spider Latrodectus teredecimguttatus in Khorasan Province. Biaban. Vol.3.No.1,2.(in Persian)
15) Mirshamsi,O;J.Darvish and H.R.Goodarzi(2000). Identification and Study of Five Genera of Crab Spiders in Khorasan Province.(Araneidae,Thomicidae).Journal of Entomological Society of Iran(J.E.S.I)Vol.19(No. 1&2).(in persian)
16) Seidmousavi, F.; J.Darvish, M.Aliabadian(2001).Biosystematics of Rattus turkestanicus(Rodentia) of Mashhad region. .Applied Enthomology and phytopathology. Plant Pests and Disease Research Institute.Vol.68,1 & 2(in Persian)


ترجمه :

  • جمعیت ها،گونه ها و تکامل ‏‍،گونه ها; نویسنده ارنست مایر