رشته زبان و ادبيات فارسي

دكتر سيد علي محمد سجادي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي و عضو كميته علمي)

سوابق علمی

  • رتبه علمی:استاد
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز - 1343
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران -1358
  • دانشگاه محل تحصیل دکتری: زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران -1365

 

اطلاعات تماس

  • تلفن : 29902432
  • آدرس : تهران -اوین بلوار دانشچو -دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی
  • ایمیل : A_sajadi@sbu.ac.ir

 

اطلاعات پژوهشی

مقاله ها:

  • رستم ازدیدگاه فردوسی در غمنامه سهراب :مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی سال 1369 و مجموعه مقالات هزارمین سال تدوین شاهنامه .
  • بیدل در دیار بیدلان – پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی بهار 1370
  • آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت .پژوهشنامه زمستان 1370
  • که در این آینه صاحب نظران حیرانند .پژوهشنامه بهارو تابستان 1371
  • درختی کهن که از نو جوانه خواهد زد پژوهشنامه بهارو تابستان 1372
  • نقشی از مرصادالعباد نجم رازی در دیوان لسان الغیب حافظ شیرازیپژوهشنامه 1372
  • عمان سامانی سلسله جنبان کوی بی نشانیپژوهشنامه ( نامه کریمان) زمستان1373
  • طنز در مصیبت نامه عطار پژوهشنامه زمستان 1374
  • پرتوی از کلام رحمانی در مثنوی معنوی ربانی پژوهشنامه تابستان 1374
  • کلمینی یا حمیرای کمال پژوهشنامه زمستان 1375
  • زان سفر دراز خود پژوهشنامه بهار و تابستان 1376
  • اکدش خلوت نشین پژوهشنامه زمستان 1376
  • بزرگترین افتخارسیستان مجله دانشگاه تربیت معلم تهران 1376
  • صوفیان الصلای پنهان پژوهشنامه بهار 1377
  • نظری و گذری بر شعر صوفیانه پژوهشنامه پائیز و زمستان 1377 و مجموعه مقالات همایش سالانه .
  • جامی فراز یا فردد پژوهشنامه بهار تابستان 1378
  • مرغ سان از قفس خاک هوایی شدورفت پژوهشنامه پائیز و زمستان 1378
  • انگشت ششم پژوهشنامه پائیز و زمستان 1379
  • دانشی مرد نیکی شناس پژوهشنامه پائیزو زمستان 1379
  • مولا ومولانا پژوهشنامه در دست طبع

کتابها :

  • جامه زهد ( خرقه و خرقه پوشی )
  • صائب و شاعران بزرگ سبک هندی
  • تحول موضوعی غزل در ادب فارسی تا قرن هشتم
  • متون ادب فارسی ( 3 جلد )
  • مثنوی معنوی از نگاهی دیگر

عنوان طرحهای پژوهشی :

  • تحول موضوعی غزل در ادب فارسی تا قرن هشتم<-مثنوی معنوی از نگاهی دیگر
  • اجتماعیات در ادبیات در آثار منثور فارسی قرن پنجم -1380( در دست چاپ)
  • اجتماعیات در ادبیات در آثار منثور قرن هفتم (در دست تحقیق)