رشته علوم جغرافيايي

دكتر سيدحسن مطيعي لنگرودي (عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو كميته علمي)

استاد دانشكده جغرافيا و مديرقطب علمي مطالعات و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران

Email:shmotiee@ut.ac.ir

در تاريخ دوازده اسفند ماه سال هزار و سيصد و بيست و پنج در استان گيلان، شهر لنگرود به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در دبستان و دبيرستان داريوش لنگرود به پايان رسانيد و براي ادامه تحصيل در مقاطع دانشگاهي، عازم تهران شد. در سال 1353 از دانشگاه ملي ايران (شهيد بهشتي) موفق به دريافت مدرك كارشناسي در رشته جغرافياي انساني شده و پس از گذشت سه سال اشتغال در ايران، همراه همسر و فرزند عازم كشور فرانسه شد. در سال 1357 به دريافت مدرك فوق ليسانس و در سال 1360 به دريافت درجه دكترا در رشته جغرافيا، گرايش زندگي روستايي و جوامع ناحيه اي از دانشگاه كان فرانسه نايل گرديد

پس از بازگشت به ايران،در سال 1363 در گروه آموزشي جغرافيا دانشگاه فردوسي مشهد با مرتبه استادياري پايه دو شروع به كار نمود. در سال 1371 به مرتبه دانشياري، و در سال 1378 به مرتبه استادي پايه 16 ارتقاء يافت. در سال 1382 به دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران منتقل شد، و در حال حاضر (شهريور 1384) استاد پايه بيست و سه دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران مي باشد.

فعاليتهاي علمي – پژوهشي :

  1. دروس تدريس شده در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري؛

برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران،

كشاورزي و توسعه پايدار،

جغرافياي اقتصادي روستاهاي ايران،

برنامه ريزي صنايع روستايي،

اقتصاد توسعه با تاكيد بر ايران،

انسان، محيط و ايدئولوژي،

جغرافياي اقتصادي،

جغرافياي روستايي

عنوان كتابهاي چاپ شده

ترجمه كتاب سيماي اقتصادي جهان،انتشارات آستان قدس رضوي، سال 1370؛

ترجمه كتاب روش تحقيق در جغرافيا،انتشارات آستان قدس رضوي، سال 1371؛

تأليف كتاب جغرافياي اقتصادي خراسان،انتشارات آستان قدس رضوي، سال 1373؛

تأليف كتاب جغرافياي اقتصادي ايران (كشاورزي)، جهاد دانشگاهي مشهد، سال 1374؛

تأليف كتاب جغرافياي اقتصادي ايران (صنعت)، جهاد دانشگاهي مشهد، سال 1376

ويراستاري كتاب جغرافيا در قرن بيست و يكم،انتشارات آستان قدس رضوي، سال 1378؛

كتاب جغرافياي اقتصادي ايران (كشاورزي)، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد،سال 1381؛

تأليف كتاب برنامه ريزي روستايي با تأكيد بر ايران،جهاد دانشگاهي مشهد،سال 1382؛

كتاب جغرافياي اقتصادي ايران (صنايع)، جهاد دانشگاهي مشهد، سال 1384؛

2- مقاله هاي چاپ شده در مجلات معتبر دانشگاهي

محمد رضا رضواني‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ سيد عليبدري‏‎,‎‏ عليرضا دربان استانه‏‎,‎‏"سنجش و تحليل عوامل موثر بر حكمروايي روستاييدر حكومتهاي محلي(مطالعه موردي:شهرستان قزوين"‎,‎ ‏پژوهش هاي جغرافياي انساني ‏‎,‎‏42‏‎,‎‏73‏‎,‎‏45‏‎-‎‏64‏‎,‎‏1389

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ محمد رضا رضواني‏‎,‎‏ حسنعلي فرجيسبكبار‏‎,‎‏ مرتضي نعمتي‏‎,‎‏"تحليل اثرات اجتماعي و اقتصاديفناوري اطلاعات وارتباطات روستايي"‎,‎ ‏جغرافيا ‏‎,‎‏هشتم‏‎,‎‏26‏‎,‎‏33‏‎-‎‏60‏‎,‎‏1389

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ ارسطو ياري‏‎,‎‏"حفاظت محيط زيست وبرنامه ريزي توسعه فيزيكي روستا با تاكيد بر ارزيابي طرح هاي هاديروستايي"‎,‎ ‏جغرافيا و برنامه ريزي محيطي(پژوهشي سابق)‏ ‎-‎ ‏ دانشگاه اصفهان ‏‎,‎‏39‏‎,‎‏3‏‎,‎‏46‏‎-‎‏60‏‎,‎‏1389

منصور غنيان‏‎,‎‏ مجتبي قديري معصوم‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعيلنگرودي‏‎,‎‏ كيومرث زرافشاني‏‎,‎‏"تحليل ابعاد گردشگري روستايي با رويكرد جنسيتياز ديدگاه جامعه ميزبان"‎,‎ ‏زن در توسعه و سياست(پژوهش زنان ‏‎,‎‏هشتم‏‎,‎‏سوم‏‎,‎‏93‏‎-‎‏109‏‎,‎‏1389

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ محمد رضا رضواني‏‎,‎‏ حسنعلي فرجيسبكبار‏‎,‎‏ مرتضي نعمتي‏‎,‎‏"تحليل الگوهاي روابط ميان حوزه هاي اجتماعي و اقتصاديمتاثر ازICTدر زندگي روستايي‏‎-‎‏مطالعه موردي بخش مركزي شهرستانگرگان"‎,‎ ‏مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي ‏‎,‎‏اول‏‎,‎‏سوم‏‎,‎‏71‏‎-‎‏90‏‎,‎‏1389

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ زهرا بخشي‏‎,‎‏"نقش اعتبارات بهسازيمسكن در توانمندي و ماندگاري جمعيت روستايي دهستان بيهق شهرستانسبزوار"‎,‎ ‏پژوهش هاي جغرافياي انساني ‏‎,‎‏تابستان1389‏‎,‎‏72‏‎,‎‏31‏‎-‎‏46‏‎,‎‏1389

منصور غنيان‏‎,‎‏ مجتبي قديري معصوم‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعيلنگرودي‏‎,‎‏ كيومرث زرافشاني‏‎,‎‏"تحليل ابعاد گردشگري روستايي بارويكردجنسيتي ازديدگاه جامع ميزبان(مطالعه موردي منطق اورامان"‎,‎ ‏زن در توسعه وسياست (پژوهش زنان ‏‎,‎‏8‏‎,‎‏3‏‎,‎‏109‏‎-‎‏93‏‎,‎‏1389

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ عيسي رمضان پور‏‎,‎‏"ارزيابي عملكرداجراي طرح اصلاح ساختار چاي از نگاه چايكاران"‎,‎ ‏چشم انداز جغرافيايي ‏‎,‎‏پنجم‏‎,‎‏10‏‎,‎‏37‏‎-‎‏56‏‎,‎‏1389

حسنعلي فرجي سبكبار‏‎,‎‏ سيد علي بدري‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعيلنگرودي‏‎,‎‏ حجت اله شرفي‏‎,‎‏"سنجش ميزان پايداري نواحي روستايي بر مبناي مدلتحليل شبكه با استفاده از تكنيك بردا مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان فسا"‎,‎ ‏پژوهشهاي جغرافياي انساني ‏‎,‎‏41‏‎,‎‏72‏‎,‎‏156‏‎-‎‏135‏,‎‏1389

سيد علي بدري‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ محمد سلماني‏‎,‎‏ناصر عليقلي زاده فيروزجايي‏‎,‎‏"اثرات اقتصادي گردشگري بر نواحي روستايي موردمطالعه: نواحي روستايي بخش مركزي نوشهر"‎,‎ ‏جغرافيا و توسعهي ناحيه اي ‏‎,‎‏‏‎/‎‏‏‎/‎‏‏‎/‎‏‏‎,‎‏12‏‎,‎‏13 تا 35‏‎,‎‏1389

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ محمد رضا رضواني‏‎,‎‏ حسنعلي فرجيسبكبار‏‎,‎‏ عليرضا خواجه شاهكويي‏‎,‎‏"تحليل پايداي نظاماي بهره برداري زراعيخانوادگي و تعاوني توليد روستايي (مطالعه موردي:شهرستان آق قلا"‎,‎ ‏مجله تحقيقا اقتصادي و توسعه كشاورزي ايران ‏‎,‎‏2‏‎-‎‏40‏‎,‎‏3‏‎,‎‏98‏‎-‎‏112‏‎,‎‏1388

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ فاطمه سخايي‏‎,‎‏"مشاركت مردمي و توسعهيافتگي روستايي در دهستان سلگي شهرستان نهاوند"‎,‎ ‏پژوهشهاي جغرافياي انساني ‏‎,‎‏70‏‎,‎‏70‏‎,‎‏111‏‎-‎‏126‏‎,‎‏1388

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ محمد رضا رضواني‏‎,‎‏ حسنعلي فرجيسبكبار‏‎,‎‏ مرتضي نعمتي‏‎,‎‏"تحليل الگوهاي روابط ميان حوزه هاي اجتماعي و اقتصاديمتاثر ازICTدر زندگي روستاييمطالعه موردي:بخش مركزي شهرستانگرگان"‎,‎ ‏مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي ‏‎,‎‏اول‏‎,‎‏سوم‏‎,‎‏71‏‎-‎‏90‏‎,‎‏1388

ليلا صادق دقيقي‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"نقش تعاونيهايپره صيادي در توسعه اقتصاد روستايي"‎,‎ ‏تعاون ‏‎,‎‏سال بيستم ‏‎,‎‏208 و209‏‎,‎‏81‏‎-‎‏97‏‎,‎‏1388

سيد علي بدري‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ محمد سلماني‏‎,‎‏ناصر عليقلي زاده فيروزجايي‏‎,‎‏"اثرات اقتصادي گردشگري بر نواحي روستايي (مطالعهموردي: نواحي روستايي بخش مركزي نوشهر)"‎,‎ ‏جغرافيا و توسعه ناحيه اي ‏‎,‎‏چهارم‏‎,‎‏12‏‎,‎‏35‏‎-‎‏13‏‎,‎‏1388

سيد علي بدري‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ محمد سلماني‏‎,‎‏ناصر عليقليزاده‏‎,‎‏"اثرات اقتصادي گردشگري بر نواحي روستايي‏‎-‎‏مطالعه موردي:نواحي روستايي بخش مركزي نوشهر"‎,‎ ‏جغرافيا و توسعه ناحيه اي‏ ‎-‎ ‏ دانشگاه فردوسي مشهد ‏‎,‎‏0 ‏‎,‎‏12‏‎,‎‏13‏‎-‎‏35‏‎,‎‏1388

علي اكبر نجفي كاني‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"امكان سنجيتوسعه اكوتوريسم در مناطق روستايي"‎,‎ ‏جغرافيا ‏‎,‎‏18 و 19‏‎,‎‏18 و19‏‎,‎‏121‏‎-‎‏139‏‎,‎‏1387

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ سعداله ولايتي‏‎,‎‏ مجيدياسوري‏‎,‎‏"انتظام ساختار عملكردي سكونتگاه هاي روستايي با تاكيد بر الگوي تخصيصمكاني خدمات... ."‎,‎ ‏جغرافيا و توسعه ناحيه اي ‏‎,‎‏10‏‎,‎‏10‏,‎‏119‏‎-‎‏136‏‎,‎‏1387

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"پيامدهاي ايجاد صنايع فراوري محصولاتكشاورزي در توسعه روستايي بخش مركزي شهرستان آمل."‎,‎ ‏پژوهشهاي جغرافيايي ‏‎,‎‏61‏‎,‎‏61‏‎,‎‏1‏‎-‎‏15‏‎,‎‏1386

مجتبي قديري‏‎,‎‏ مسعود مهدوي‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعيلنگرودي‏‎,‎‏"تحليل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهاي پيراموني"‎,‎ ‏جغرافيا و توسعه ‏‎,‎‏10‏‎,‎‏10‏‎,‎‏129‏‎-‎‏ 144 ‏‎,‎‏1386

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"توسعه روستايي مبتني بر تداوم وپايداري كشاورزي، مطالعه موردي: بخش سجاسرود زنجان"‎,‎ ‏فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ‏‎,‎‏بيست و دوم‏‎,‎‏85‏‎,‎‏85‏‎-‎‏ 104‏‎,‎‏1386

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ علي اكبر نجفي كاني‏‎,‎‏"بررسي وارزيابي اثرات شهرك ها و نواحي صنعتي در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستاييشهرستان بابل"‎,‎ ‏پژوهشهاي جغرافيايي ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏58‏‎,‎‏167‏‎-‎‏147‏‎,‎‏1385

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ بهرام ايماني‏‎,‎‏"نقش گردشگري دراقتصاد روستايي"‎,‎ ‏مجله علوم جغرافيايي ‏‎,‎‏3‏‎,‎‏3‏‎,‎‏7‏‎-‎‏29‏‎,‎‏1385

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"تنگناهاي توسعه اي در روستاهاي درهْاي"‎,‎ ‏مجله ي مطالعات جغرافيايي ‏‎,‎‏اول‏‎,‎‏اول‏‎,‎‏13‏‎-‎‏ 32‏‎,‎‏1385

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"مطالعات روستايي در اروپا"‎,‎ ‏مجله علوم جغرافيايي ‏‎,‎‏دوم‏‎,‎‏دوم‏‎,‎‏144‏‎-‎‏152‏‎,‎‏1385

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ حسنعلي فرجي سبكبار‏‎,‎‏ حكمت شاهياردبيلي‏‎,‎‏ منصور رضا علي‏‎,‎‏"تنگناهاي توسعه فيزيكي ‏‎-‎‏سكونتي در روستاهايدره اي غرب شهرستان مشهد"‎,‎ ‏پژوهشهايجغرافيايي ‏‎,‎‏56‏‎,‎‏56‏‎,‎‏161‏‎-‎‏172‏‎,‎‏1385

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ حسنعلي فرجي سبكبار‏‎,‎‏ حكمت شاهياردبيلي‏‎,‎‏ منصور رضا علي‏‎,‎‏"تنگناهاي توسعه فيزيكي ‏‎-‎‏ سكونتي در روستاهايدرهْ اي غرب شهرستان مشهد"‎,‎ ‏پژوهشهايجغرافيايي ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏56‏‎,‎‏172‏‎-‎‏161‏‎,‎‏1385

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ حكمت شاهي اردبيلي‏‎,‎‏"عملكرد مهاجرتيروستاهاي دره اي و كوهستاني غرب شهرستان مشهد"‎,‎ ‏مجله علوم جغرافيايي ‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏شماره اول‏‎,‎‏37 ‏‎-‎‏ 55‏‎,‎‏1385

محمود مرادي‏‎,‎‏ سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"جايگاه صنايع درفرايند صنعتي سازي و توسعه روستايي بخش مركزي شهرستان بيرجند"‎,‎ ‏پژوهش هاي جغرافيايي ‏‎,‎‏جلد 3 شماره 53‏‎,‎‏137‏‎-‎‏149‏‎,‎‏1384

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"جايگاه كشاورزي در روستاهاي دره اي غربشهرستان مشهد"‎,‎ ‏جغرافيا و توسعه ‏‎,‎‏5‏‎,‎‏5‏‎-‎‏24‏‎,‎‏1384

 

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏ عنابستاني‏‎,‎‏"روند بهره برداري وتوسعه منابع آب كشاورزي در منطقه رخ‏‎-‎‏كوكن (تربت حيدريه)"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ‏‎,‎‏2‏‎,‎‏73‏‎-‎‏89‏‎,‎‏1383

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"مديريت جديد براي نوسازي روستايي(تجربهاروپا وشمال آمريكا)"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ‏‎,‎‏1‏‎,‎‏60‏‎-‎‏73‏‎,‎‏1383

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"نگرشي در تحولات اقتصاد روستاييكموردمطالعه: روستاهاي ايالت كبك كانادا"‎,‎ ‏فصلنامه جغرافيايي سرزمين ‏‎,‎‏1‏‎,‎‏48‏‎-‎‏64‏‎,‎‏1383

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"مدل هاي فضايي پهنه بندي و مكانيابي"‎,‎ ‏مجله مديريت ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏,‎‏1381

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"روستا و توسعه"‎,‎ ‏همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه?ريزيهاي توسعه? گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏1380

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"اثرات اقتصادي ‏‎-‎‏اجتماعي شهركهايصنعتي در نواحي روستايي (مطالعه موردي شهرك صنعتي مشهد)"‎,‎ ‏فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ‏‎,‎‏2 (پياپي61)‏‎,‎‏21‏‎-‎‏39‏‎,‎‏1380

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏" لنگرود در گذر زمان"‎,‎ ‏مجموعه مقالات ‏‎,‎‏اول‏‎,‎‏331 ‏‎-‎‏ 343‏‎,‎‏1380

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"راهبردهايي در ارتباط با تحقيق عدالتاجتماعي و توسعه پايدار"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ‏‎,‎‏157‏‎,‎‏293‏‎-‎‏279‏‎,‎‏1380

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"عوامل ركورد صنايع دستي در نواحيروستايي شهرستان مشهد"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ‏‎,‎‏اول ودوم132‏‎-‎‏133‏‎,‎‏141‏‎-‎‏168‏‎,‎‏1380

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"روستا و روستانشيني درايران"‎,‎ ‏مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏1380

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"توريسم فرهنگي‏‎-‎‏ بستري براي گفتگويملل"‎,‎ ‏همايش رويكرد فرهنگي به جغرافيا ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏1379

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"بررسي و شناخت توان اشتغالزايي صنايعدستي در نواحي روستايي شهرستان مشهد"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ‏‎,‎‏سوم وچهارم‏‎,‎‏427‏‎-‎‏446‏‎,‎‏1377

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏" توان اشتغالزايي بخش كشاورزي درشهرستان سبزوار"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ‏‎,‎‏اول ودوم‏‎,‎‏93 ‏‎-‎‏ 104‏‎,‎‏1376

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"ضرورت و اهميت تقسيم استان خراسانوروند توسعه ناحيه اي"‎,‎ ‏مجموعه مقالات همايش بررسي راهبردهاي علمي و عملي تقسيم استان خراسان ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏1376

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"اهداف جهانگردي در استانخراسان"‎,‎ ‏فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏1376

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"نگرشي جغرافيايي در اقتصاد تطبيقيروستا هاي ايران"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ‏‎,‎‏جهارم‏‎,‎‏707‏‎-‎‏718‏‎,‎‏1375

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"روند رشد جمعيت و مشكلات تامين اشتغالدر استان خراسان"‎,‎ ‏مجموعه مقالات دانشگاه سبزوار ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏1373

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"نگرشي در كاركردهاي جغرافياياقتصادي"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ‏‎,‎‏دوم‏‎,‎‏333‏‎-‎‏345‏‎,‎‏1372

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"عمران فضاي روستايي ايران"‎,‎ ‏مجله موسسه جغرافيايي دانشگاه تهران ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏1372

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"عملكرد تعاونيهاي توليد مشاع در دشتمشهد"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ‏‎,‎‏اولودوم‏‎,‎‏477‏‎-‎‏492‏‎,‎‏1371

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏" عملكرد نظامهاي بهره برداري كشاورزيدر ايران"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني ‏‎,‎‏سوم‏‎,‎‏487 ‏‎-‎‏507‏‎,‎‏1370

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏" روشهاي كمْي در جغرافيايجمعيت"‎,‎ ‏فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ‏‎,‎‏10‏‎,‎‏43 ‏‎-‎‏ 56‏‎,‎‏1367

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"روشهاي كمي در جغرافيايجمعيت"‎,‎ ‏فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ‏‎,‎‏دهم‏‎,‎‏43‏‎-‎‏56‏‎,‎‏1367

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏" خودكفايي جهاني در توليد محصولاتكشاورزي"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد ‏‎,‎‏1‏‎,‎‏ 57‏‎-‎‏ 74‏‎,‎‏1367

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏" تحولات جمعيت در جهان"‎,‎ ‏فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ‏‎,‎‏دوم‏‎,‎‏58 ‏‎-‎‏ 76‏‎,‎‏1366

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏" تراكم جمعيت در ايران"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ‏‎,‎‏اول‏‎,‎‏95 ‏‎-‎‏ 112‏‎,‎‏1366

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏" الگوي متدلوژيك در مطالعاتروستايي"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ‏‎,‎‏اول و دوم‏‎,‎‏119‏‎-‎‏ 142‏‎,‎‏1365

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏" رشد جمعيت در هند"‎,‎ ‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ‏‎,‎‏سوم و چهارم‏‎,‎‏605 ‏‎-‎‏ 624‏‎,‎‏1363

سيد حسن مطيعي لنگرودي‏‎,‎‏"تحولاتي جديد در جمعيتجهان"‎,‎ ‏مجله رشد آموزش جغرافيا ‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏0‏‎,‎‏1362

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Use and development of agricultural water resources" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Quantitative methods in population geography" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Global independence in producing agricultural products" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Function of agricultural shared cooperatives in Mashad" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Methodological pattern in rural studies" ‎,‎‎-‎ ‎,‎‎-‎‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Development of rural spaces of Iran" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"View to functions of economic geography" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Villages and development" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Geography view to comparative economics of Iran`s villages" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Tourism aims in Khorasan province" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Employment‎-‎making potency of agriculture in Sabzevar" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Study of employment‎-‎making potency of handicrafts in rural regions of Mashhad" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Function of agricultural systems in Iran" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Economic and social influences of industrial towns in rural regions" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Villages and rural life" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Langerood through history" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Guidelines for social development and equality" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Cultural tourism‎-‎ a basis for dialogue between nations" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Importance of division of Khorasan province in regional development" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Role of agriculture in valley‎-‎laid villages in the West Mashad Township" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Role of industry in the process of industrialization and rural development of central district of Birjand" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Spatial models of localization" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"The emigrational function of valley‎-‎ and mountain‎-‎laid villages in the west Mashad Township" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Factors mediating handicraft deficit in rural regions of Mashad Township" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Population growth trend and problems in employment in Khorasan" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

مقالات چاپ شده در مجلات خارجي

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎ح اردبيلي‎,‎"The emigrational function of valley and mountain‎-‎ laid villages in the west of Mashhad province." ‎,‎population and environment ‎,‎29‎,‎1‎,‎1‎-‎11‎,‎2007

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Rural economy developments: a study in Quebec State‎-‎ Canada" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Population concentration in Iran" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"New changes in population of the world" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"New methods for rural renewal: experiments from Europe and North America" ‎,‎‎-‎ ‎,‎0‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

سيد حسن مطيعي لنگرودي‎,‎"Population growth in India" ‎,‎‎-‎ ‎,‎‎-‎‎,‎0‎,‎0‎,‎1732

 

3- مجري طرحهاي پژوهشي

عملكرد اقتصادي- اجتماعي تعاونيهاي توليد مشاع در دشت مشهد؛

بررسي و شناخت توان اشغالزايي صنايع دستي در نواحي روستايي شهرستان مشهد؛

بررسي اثرات اقتصادي- اجتماعي خدمات برق رساني، در نواحي روستايي بجنورد؛

تنگناهاي توسعه فضايي در روستاهاي دره اي؛

بررسي زندگي روستايي در ايالت كبك كانادا (سفر مطالعاتي سال تحصلي 81-1380)؛

.1-5-استاد راهنماي بيش از 100، پايان نامه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

مطالعات پايه اي در آمايش و ...؛كارشناسي ارشد، 1373، مريم هادي زاده؛

استراتژي رشد و توسعه روستايي، كارشناسي ارشد، 1373، عيسي ابراهيم زاده؛

ارائه روشها براي كنترل مهاجرتهاي روستايي، كارشناسي ارشد، 1373، شهلا عباسي؛

توسعه روستايي بر محور كشاورزي در دشت نيمبلوك، كارشناسي ارشد، 1374، حسن يعقوبي؛

استراتژي رشد و توسعه روستايي در دهستان زبرخان، كارشناسي ارشد، 1374، مجتبي هدايتيان؛

طرح كالبدي توسعه روستايي اسفرجان، كارشناسي ارشد، 1374، محمد آقايي؛

استراتژي رشد و توسعه روستايي دهستان گليجان، كارشناسي ارشد، 1374، مرضيه شيباني؛

محورهاي توسعه روستايي در دهستان پيوه ژن، كارشناسي ارشد، 1375، عباس محمودزاده؛

بررسي وضعيت و عملكرد تعاونيهاي مشاع در سبزوار، كارشناسي ارشد، 1375، حسن نفيسي فرد؛

واگذاري اراضي و اثرات اقتصادي اجتماعي آن در آق قلا، كارشناسي ارشد، 1375، خدارحم بزي؛

تعيين اندازه اپتيم بهره برداري هاي كشاورزي در مشهد، كارشناسي ارشد، 1376، فرحناز اكبراقلي؛

جايگاه صنايع كوچك در بهره وريهاي اقتصادي روستاهاي ريوند-مهر، كارشناسي ارشد، 1376، علي اكبر عنابستاني؛

توسعه روستايي بر محور كشاورزان نمونه دهستان خرقان شاهرود، كارشناسي ارشد، 1376، حسين سليماني؛

نقش كشاورزي در توسعه اقتصادي نواحي روستايي شهرستان بهشهر، كارشناسي ارشد، 1377، رازقي رستمي؛

آمايش و عمران منطقه اي با تأكيد بر نقش توسعه صنايع روستايي، كارشناسي ارشد، 1377، مريم ابراهيمي؛

تنگناهاي توسعه فضايي در روستاهاي دره اي، 1379، حكمت شاهي اردبيلي؛

بررسي اثرات اقتصادي- اجتماعي طرحهاي برق رساني به نواحي روستايي، 1379، مهدي عبدل آبادي؛

نقش دامداريهاي كوچك و سنتي در اشتغالزايي نواحي روستايي، 1379، محمد اعظم نور؛

رساله آقاي محسن عطاران، با عنوان برنامه ريزي و طرح توسعه روستايي در دهستان سملقان؛

رساله آقاي سيد جليل حسن پور رضوي، با عنوان توسعه كاربردي شهر مشهد و تسحيل روستاهاي حاشيه اي؛

رساله آقاي محمد حسين مقدس خراساني با عنوان هم اقليمي جغرافيايي كشتهاي غالب در شمال خراسان؛

رساله آقاي غلامرضا ميري، با عنوان اثرات اقتصادي- اجتماعي درياچه هامون بر روند توسعه ناحيه اي؛

رساله آقاي محمد قرباني، با عنوان عملكرد اقتصادي رودخانه تجن با تكيه بر اشتغالزايي در سرخس؛

رساله آقاي غلامحسين عصاران، با عنوان استراتژي توسعه روستايي بخش فيض آباد تربت حيدريه؛

رساله آقاي مسعود مرادي، با عنوان تحليلي بر توزيع فضايي واحدهاي آموزشي دهستان طرقبه؛

رساله آقاي محمدرضا رضايي نيا، با عنوان مطالعات طرح تجميع روستاهاي پراكنده، مطالعه شهرستان بجنورد؛

رساله آقاي احمد قرائي، با عنوان روند كشت زعفران و اثرات اقتصادي آن در تربت حيدريه؛

رساله آقاي يوسف ياسري، با عنوان روند توسعه روستايي در دهستان بدرانلو با تكيه بر بخش كشاورزي؛

رساله آقاي رضا اتحادي، با عنوان برنامه ريزي فيزيكي روستاي سفيد سنگ فريمان؛

رساله آقاي هاشم جنگي، با عنوان روند توسعه در برنامه ريزي ناحيه اي با تكيه بر نواحي روستايي چناران؛

رساله آقاي محمد علي شمس آبادي، با عنوان طرح ساماندهي روستايي، نمونه روستاي صد خرو سبزوار؛

رساله آقاي اكبر برات زاده، با عنوان روند توسعه فيزيكي- كالبدي در روستاي رباط سمنگان تربت جام؛

رساله آقاي مجيد نجيب دونده، با عنوان برنامه ريزي توسعه فيزيكي روستاي نسر تربت حيدريه؛

رساله آقاي بازرگان اميري، با عنوان طرح توسعه فيزيكي كالبدي روستاي دوين شهرستان شيروان؛

رساله آقاي فرزاد فضل پور، با عنوان برنامه ريزي توسعه فيزيكي روستاي رسالت بجنورد

رساله خانم مريم كريميان بستاني، با عنوان نقش زنان روستايي در اقتصاد خانوار منطقه ايرانشهر؛

رساله خانم مريم السادات معين ضيايي، با عنوان طرح توسعه فيزيكي و كالبدي روستايي كنه بيست؛

رساله آقاي محمدرضا عطازندي، با عنوان روند توسعه روستايي دهستان پايين جام با تكيه بر كشاورزي؛

رساله آقاي عليرضا بخشنده، با عنوان روند توسعه روستايي دهستان باخرز با تأكيد بر كشاورزي؛

رساله خانم نسرين مخيري، با عنوان روند توسعه روستايي دهستان استرآباد شمالي؛

رساله خانم سوسن گنجي، با عنوان بررسي مهاجرت دانش آموزان دختر روستايي و نقش آن در ...؛

رساله خانم شهناز قرباني رشيدي، با عنون روند توسعه روستايي در دهستان رادكان؛

رساله آقاي محمدتقي عليمحمدي، با عنوان بررسي توان اقتصاد روستايي دهستان ميان ولايت در توليد...؛

رساله آقاي حميد احمدي، با عنوان روند توسعه روستايي در دهستان شاخن با تأكيد بر كشاورزي؛

رساله دكتري، بررسي تأثير فعاليتهاي عمراني بر تثبيت جمعيت روستايي، آقاي امامعلي عاشري؛

رساله خانم مريم السادات معين ضيايي، با عنوان طرح توسعه فيزيكي و كالبدي روستايي كنه بيست؛

رساله آقاي محمدرضا عطازندي، با عنوان روند توسعه روستايي دهستان پايين جام با تكيه بر كشاورزي؛

رساله آقاي عليرضا بخشنده، با عنوان روند توسعه روستايي دهستان باخرز با تأكيد بر كشاورزي؛

رساله خانم نسرين مخيري، با عنوان روند توسعه روستايي دهستان استرآباد شمالي؛

رساله خانم سوسن گنجي، با عنوان بررسي مهاجرت دانش آموزان دختر روستايي و نقش آن در ...؛

رساله خانم شهناز قرباني رشيدي، با عنون روند توسعه روستايي در دهستان رادكان؛

رساله آقاي محمدتقي عليمحمدي، با عنوان بررسي توان اقتصاد روستايي دهستان ميان ولايت در توليد...؛

رساله آقاي حميد احمدي، با عنوان روند توسعه روستايي در دهستان شاخن با تأكيد بر كشاورزي؛

رساله دكتري، بررسي تأثير فعاليتهاي عمراني بر تثبيت جمعيت روستايي، امامعلي عاشري؛

رساله دكتري تحليل توزيع فضايي صنايع در نواحي روستايي شهرستان مشهد، آقاي حسنعلي فرجي سبكبار؛

رساله دكتري آقاي علي اكبر عنابستاني، پايدارسازي اقتصاد روستايي از طريق يكپارچه نمودن توانهاي توليدي كشاورزي؛

رساله دكتري آقاي محمود مرادي، با عنوان جايگاه صنايع در فرآيند صنعتي سازي و توسعه روستايي بخش مركزي بيرجند

مسئوليت هاي اجرائي

مدير گروه جغرافيا دانشگاه فردوسي مشهد به مدت 6 سال (69-1364)؛

معاون پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد به مدت 5 سال (80-1375)؛

عضو كميته برنامه ريزي جغرافيا در وزارت علوم و آموزش عالي به مدت 5 سال (69-1365)؛

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، به مدت 2 سال (77-1375)؛

عضو شوراي دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد به مدت سه سال (80-1378)؛

عضو شوراي دانشگاه فردوسي مشهد به مدت سه سال (80-1378)؛

عضو هيأت تحريريه مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي، دانشگاه فردوسي مشهد؛

عضو هيأت تحريريه مجله فصلنامه تحقيقات جغرافيايي؛

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي جغرافيايي دانشگاه تهران؛

عضو هيأت تحريريه مجله جغرافيا و توسعه، دانشگاه سيستان و بلوچستان؛

مدير مسئول مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي دانشگاه فردوسي مشهد.

مدير قطب علمي مطالعات و برنامه ريزي روستايي، دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران

Name Motiei Langroodi,Seyed Hassan.

I was born in Langrood (Iran), in 3-3-1947.

Residence:flat 2, no.21, 1st st., North Falamak Ave., Shahrak Gharb (Qods), Tehran, Iran.

Education:

- Doctorate of geography (rural life) from University of Caen (France) in 1981,

- M.A of geography from University of Caen (France) in 1978,

- B.A of human geography from Tehran (Iran) in 1974.

 

- I have been working as professor of geography in the Ferdowsi University ofMashad and Tehran University since 1983,

with the following details:

- From 1983 till 1991 as an assistant professor,

- From 1991 till 1999 as an associate professor,

- From 1999 till present time as a full professor.

- Since 2003, I am working as a full professor in the Geography Faculty of TehranUniversity..

 

The courses which I teach are:

  1. Rural geography, Economic geography, and…, in the M.A and Ph.D courses.

My academic works are the followings:

Books;

- The economic geography of Iran (1); agriculture,

- The economic geography of Iran (2); industry,

- The economic geography of Khorasan (regional),

- Images economiques du monde (translation)

- Les methodes de la geographie (translation)

- Geography into the twenty-first century (scientific editor of translation),

The rural planning.Articles;

- Population growth in India,

- Methodological pattern in rural studies,

- New changes in population of the world,

- Population concentration in Iran,

- Quantitative methods in population geography,

- Global independence in producing agricultural products,

- Function of agricultural systems in Iran,

- Function of agricultural shared cooperatives in Mashad,

- Development of rural spaces of Iran,

- View to functions of economic geography,

- Population growth trend and problems in employment in Khorasan,

- Geography view to comparative economics of Iran`s villages,

- Tourism aims in Khorasan province,

- Employment-making potency of agriculture in Sabzevar,

- Study of employment

- making potency of handicrafts in rural regions of Mashhad,and 22 other articles.Scientific reports;

- Economic

- social effects of industrial town in rural development,

- The economic function of rural cooperatives in Mashhad Township,

- The problems of space development of villages which are located in vallies,

- Studying the socio

- economic effects of electrification in rural regions,

- Studying and recognizing the potentials of the handicrafts in producing occupationin rural regions of Mashhad Township,and 7 other reports.Supervising many scientific researches as well as supervisor of more than100 postgrad students;

- The strategy of rural development in Posht-e-Ab,

- Presenting some ways for controlling the emigration from villages,

- The frame plan for rural development in Esfargean,

- Strategy of rural development of Golichan village,

- The axis of rural development in Pivegen village,And 100 other theses.Executive responsibilities:

- I was chosen as the head and manager of geography Dept. for 18 years (1984 - 2002);

- I have been the vice dean of the faculty of letters and humanities in research affairs for 6 years (1996 -2002);

- Member of geography educational planning committee in Ministry of Sciences for 5 years (1984 - 1989);

- Supervisor of post-graduate education in literature and human sciences faculty;

- Member of student committe in special committe of University;

- Member of reduction committee of the editorial board of;

-Researches in geography(University of Tehran),

-Geography and regional development(University of Mashhad),

-Geography and development(University of Sistan and Balouchestan),

-Geographical research review.And other responsibilities.Motiei Langroodi.S.H