رشته علوم جغرافيايي

دكتر بهلول عليجاني (عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي و مسئول كميته علمي المپياد علوم جغرافيايي)

 

 

مرتبه علمی :

استاد

آدرس :

کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه تربیت معلم
کد پستی 37551-31979

تلفن :

4579600-0261

آدرس پست الکترونیک :

alijani@tmu.ac.ir

bralijani@gmail.com

صفحه اینترنت شخصی :

http://tmu.ac.ir/~Alijani

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

دکتری : دکترای اقلیم شناسی ( سینوپتیک) از دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا در شهریور 1360 .

کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد اقلیم شناسی از دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا در بهمن 1357 .

کارشناسی : کارشناسی جغرافیای طبیعی از دانشگاه تربیت معلم تهران در خرداد سال 1352 .

افتخارات

تشویقها و لوحهای تقدیر اعطا شده توسط موسسات و شخصیتها

ریاست محترم جمهوری به جهت کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 در رشته جغرافیا.

- وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به جهت کتاب شایسته جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 در رشته جغرافیا.

- وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی به جهت شرکت فعال و ارایه مقاله در سمینار جغرافیایی " جهان بینی سیاست و محیط " 18 تا 21 خرداد 1 137 .

- ریاست محترم دانشگاه تربیت معلم به جهت انتخاب این جانب به عنوان استاد نمونه سال 1371 دانشگاه.

- ریاست محترم دانشگاه تربیت معلم به جهت انتخاب این جانب به عنوان مدیر نمونه سال 1372.

- ریاست محترم دانشگاه تربیت معلم به جهت دبیر اجرایی اولین سمینار بررسی مسایل آموزش جغرافیا در ایران و ارایه مقاله در آن سمینار در سال 1372.

-معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، به جهت انتخاب مقاله " جغرافیا چیست ، جغرافیدان کیست" 1377.

- مجله رشد آموزش جغرافیا، 48 : 12-4 به عنوان مقاله برگزیده هفته پژوهش سال 1379.

-ریاست محترم دانشگاه تربیت معلم تهران به مناسبت انتخاب شدن اینجانب به عنوان پژوهشگر نمونه سال 1381 در دانشگاه تربیت معلم. در هفته پژوهش (23 تا 28 آذر) .

- وزیر محترم علوم، تحقیقات، و فناوری، به مناسبت انتخاب شدن به عنوان استاد نمونه کشور در سال تحصیلی 84-1383.

سمت های اجرایی

- معاون دانشسرای عالی یزد از 20/6/1362 تا 5/9/1364

- مدیر گروه جغرافیا در دانشسرای عالی یزد از 16/6/1362 تا 15/6/1369

- معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران از 19/10/1370 تا 28/2/1371

- رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران از 28/2/1371 تا 13/8/1376

- مدیر گروه آموزشی جغرافیای دانشگاه تربیت معلم تهران از 17/10/1373 تا 31/1/1377 و از 6/5/1380 تا 14/10/1384

- عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت معلم تهران از شش سال پیش تا شهریور 1383.

-مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی از 15/11/1385.

زمینه های پژوهشی

اقلیم شناسی روش تحقیق و فلسفه جغرافیا

تحلیل فضایی و مخاطرات محیطی

تدریس

اقلیم شناسی

آمار

تحلیل فضایی

روش تحقیق

آثار منتشر شده

کتابها:

تالیف

1-مبانی آب و هوا شناسیبا همکاری آقای دکتر محمد رضا کاویانی انتشارات سمت تهران چاپ اول 1371 چاپ سیزدهم 1386 . این کتاب در سال 1372 به عنوانکتاب سال جمهوری اسلامی ایران در رشته جغرافیا انتخاب شد.

2-اصول عکسهای هواییانتشارات دانشگاه پیام نور سال 1370 .

3 -اقلیم شناسی سینوپتیک، سازمان سمت ، چاپ اول 1381 چاپ دوم 1385.

4-آب و هوای ایرانانتشارات دانشگاه پیام نور سال 1374.

5- روشهای کمی در جغرافیا. در دست تالیف است.

6 - Middle Eeast and Arid Asia1998. Co-authored with O. Pilifosova and U.N. Safriel,in : Watson, R.T., Zinyovera, M.C. and Moss, R.H. ( eds),The regional impacts of climate change : assessment of vulnerability, pp. 231- 252, WMO., Cambridge University Press, Cambridge.

ترجمه

1-درآمدی بر روشها و فنون میدانی جغرافیاانتشارات سمت سال 1371. چاپ سوم 1380این کتاب در سال 1372 به عنوان کتاب شایسته سال جمهوری اسلامی در رشته جغرافیاانتخاب شد.

2-آب و هوای کره زمین: جلد دوممنطقه برون حارهانتشارات سمت سال 1373 . چاپ دوم 1380

3 -مبارزه با بیابان زایی در چینانتشارات وزارت کشاورزی سال 1368 .

مقالات :

انگلیسی

1- Synoptic climatology of precipitation in Iran ( co- authored with Prof. JR. Harman), 1985, Annals of Association of American Geographers,75:404-

416.

2- Some statistical characteristics of temperature variations in Iran, 1997 ( 1377 ). Researches in Geography, University of Tehran, 34: 3-16.

Variations of 500 hPa flow patterns and their relationship with the climate of Iran. 2002. Theoretical and applied climatology,72: 41-52.

4- The relation between pressure distribution and air pollution concentration in Tehran. (1384; 2005). Researches in Geography,51: 38-49.

5- Developing a climate model for Iran using GIS.2008.(co- authored with Manijeh Ghohroudi and Nahid Arabi.Theoretical and applied climatology, 92 :103-

112. DOI 10.1007/s00704-006-0292-y.

6- Spatial analysis of precipitation intensity and concentration in Iran. 2008. Theoretical and applied climatology,94:107-124. 1-18. DOI 10.1007/s00704-007-0344-y

7- Effect of the Zagros Mountains on the spatial distribution of precipitation. 2008. Journal of Mountain Science,5:218-231.

8- Evaluation of the Heliosat-II method using daily irradiation data for four stations in Iran.2009. In co-operation with Isaac Moradi, Richard Mueller, and Gholam Ali Kamali . Solar Energy, 83:150-156. doi:10.1016/j.solener.2008.07.010

9-Estimating Snow Budget of Karaj Dam Reservoir. 2009. (Co- authored with Manijeh Ghahroudi Tali and Reza Sarvati). American Journal of Applied Sciences, 6(5):995-2003.ISSN1546 9239

10.Analysis and Review of Heavy Snow Synoptic Conditions in North West of Iran by Using PCA and Clustering. 2010.Co-authored with Karim Amininia, Hasan Lashkari, and Ali M. Khorshiddoust.Journal of International Environmental Application & Science, 5 (1):17-24. 11-The Effect of the Land Use/Cover Changes on the Floods of the Madarsu Basin of Northeastern Iran.2010.Co authored with Ali Panahi andHosein Mohammadi.

Journal of Water Resource and Protection,2: 373-379. doi:10.4236/jwarp.2010.24043.

 

فارسی

1- برنامه ریزی درسی جغرافیا در مدارس ایران قسمت اول 1365 .مجله رشد آموزش جغرافیا5 : 13- 8.

2-برنامه ریزی درسی جغرافیا در مدارس ایران قسمتدوم1365 .مجله رشد آموزش جغرافیا7: 9- 4.

3- عامل اصلی بیابان زایی در ایران 1365مجله زیتون59 : 46-44 .

4- گردش عمومی جو 1366مجله رشد آموزش جغرافیا10 : 30- 23.

5 - رابطه پراکندگی مکانی مسیرهای سیکلونی خاورمیانه با سیستم های هوایی سطح بالا 1366 .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی4 : 125- 143 .

6 – آب و هوا و برنامه ریزی فعالیت های نظامی 1367 .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی10 : 118- 96.

7 - چگونگی تشکیل فرابار سیبری و اثر آن بر اقلیم شرق ایران 1369.فصلنامه تحقیقات جغرافیایی51:17- 41 .

8 - مکانیزم های صعود بارندگی در ایران 1372 .مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلمدوره جدید 1 : 101- 85.

9 - کاربرد روش گروه بندی " نزدیکترین فاصله " در جغرافیا :مطالعه موردی نواحی حرارتی آذربایجان 1372 .مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلمدوره جدید 2و3 : 104- 87 .

10- نگرشی نو در کاربرد آب و هوا شناسی در مدیریت منابع و توسعه کشور ( نقش آب و هوا در طراحی مسکن ) 1373 .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی35 : 61 - 45 .

11 - نقش کوههای البرز در تنوع مکانی بارش 1373. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلمدوره جدید 4 و 5 : 120- 99 .

12 - نقش کوه های البرز در توزیع ارتفاعی بارش 1374.فصلنامه تحقیقات جغرافیایی38 : 52 - 37 .

13- مسایل آموزش جغرافیا از دیدگاه جغرافیدانان ایران 1374.مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلمدوره جدید 6و 7 و8 : 206- 193.

14- تعیین درجه آسایش آب و هوایی شهر تهران ( با همکاری محمود احمدی ) 1374.مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلمدوره جدید 9و10 و 11 : 144- 133 . 15

- تحلیل سینوپتیک یخبندان فروردین 1366( باهمکاری غلامرضابراتی). 1375فصلنامه تحقیقات جغرافیایی40: 135- 121 .

16- علم اقلیم شناسی 1376.فصلنامه تحقیقات جغرافیایی45 :55- 40.

17 - جغرافیا چیست جغرافیدان کیست؟ 1377 .مجله رشد آموزش جغرافیا48 : 12 – 4.این مقاله در هفته پژوهش سال 1379 توسط معاونت پژوهشی وزارت آموزشو پرورش مقاله برگزیده شد و لوح تقدیر دریافت نمود.

18- ال نینو 1377 .مجله رشد آموزش جغرافیا48 :59 - 57 .

19 – گلباد 1377 .مجله رشد آموزش جغرافیا49 : 63 .

20 - تعیین فصول طبیعی ایران 1377پژوهشهای جغرافیایی35 : 33 - 21.

21- تحلیل علمی فرهنگ عامه مردم در مورد باران های ایام شیشه در استان خراسان ( با همکاری موسی الرضا سلحشور ) 1377. مجلهنیوار39 : 34- 21.

22- طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره ( با همکاری حسن حیدری ) ، 1378.پژوهشهای جغرافیایی، 37 : 74-57.

23- برآورد مقدار ذخیره و ذوب برف در مناطق کوهستانی ( با همکاری دکتر غلا معلی کمالی و ابراهیم فتاحی ).1378.مجله نیوار 41 :23-44 .

24- اصول و قوانین در جغرافیا 1378 .مجله رشد آموزش جغرافیا50 : 26 - 20 .

25- نگرشی جدید بر علم جغرافیا ، 1381. مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 61، صفحات 4 تا 7.

26- شناسایی تیپ های هوایی باران آور تهران بر اساس چرخندگی، 1381. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره های 63 و 64، صفحات 114-132.

27- جابجایی مکانی الگو های سطح 500 هکتو پاسکال در خاورمیانه در دوره 90- 1961 . 1381.مجله نیوار، شماره 44 و 45 ، صفحات 7 تا 29 .

28- پیش بینی خشکسالیها و تر سالیهای استان مازندران با استفاده از مدل باکس – جنکینز. 1381.(با همکاری نبی اله رمضانی)،پژوهشهای جغرافیایی. ضمیمهاسفند 1381 .155-169.

29- تیپ های هوا و اثر آنها بر اقلیم ایران. “ 1381.مجله کاوش نامه علوم انسانی دانشگاه یزد، شماره 2 ، صفحات 1 تا 19.

30- تحلیل آماری و سینوپتیک بارندگی آذربایجان با همکاری دکتر مجید زاهدی. 1381. مجله فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 66-65 ، صفحات 202-217.

31- بررسی الگوهای توزیع زمانی بارش های کوتاه مدت در استان تهران. 1381. با همکاری طیب رضیی, نیوار. شماره های 46و 47 , 71-80.

32-بررسی اثر الگوهای سینوپتیک در تغییرات زمانی سیلاب های جنوب دریای خزر. مطالعه موردی: رودخانه های شفارود و تالار. 1383.با همکاری آقایان دکتر قلسم عزیزی و دکتر پرویز رضایی. مجلهسرزمین، شماره اول، صفحات 1-16.

33-الگوهای سینوپتیکی سیلاب های رودخانه گرگان. 1383. با همگاری خانم دکتر طواق گل پرنیان. مجلهسرزمین، شماره دوم ، صفحات 1-20.

34- ساختار مقاله علمی. 1384. مجلهرشد آموزش جغرافیا، دوره بیستم ، شماره 72: 3-7.

35- توده های هوایی موثر بر اقلیم ایران در دوره سرد سال. با همکاری دکتر ماندانا امام هادی. 1383. مجلهفصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 75 ، صفحات 34-53.

36- بررسی خشکسالی ، ترسالی، و پیش بینی تغییرات اقلیم منطقه بیرجند با استفاده از مدل های آماری.1384. با همکاری آقای دکترعلیرضا بنی واهب. مجلهپژوهشهایجغرافیایی، شماره 52: 33-46.

37- تحلیل و پیش بینی بارش های منطقه لارستان با استفاده از مدل زنجیره مارکف. 1384. با همکاری دکتر زین العابدین جعفرپور و دکتر حیدر قادری.فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 7 : 1-10.

38- تحلیل خشکسالی های دوره سرد سواحل جنوبی دریای خزر. 1384. با همکاری دکتر زین العابدین جعفرپور و دکتر غلامرضا جانباز قبادی .فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 7: 11-23.

39- مقایسه تغییرات دمای سالانه تبریز با ناهنجاری های دمایی کره ی زمین با استفاده از روش های رگرسیون خطی و شبکه عصبی. 1384. با همکاری آقای یوسف قویدل رحیمی. مجله جغرافیا و توسعه، شماره 6: 21-38.

40- بررسی نقش عوامل جغرافیایی در آلودگی هوای تهران. 1385. با هکاری آقای دکتر رحیم صفوی. در مجلهپژوهشهایجغرافیایی، 58: 111-99.

41- کالیبراسیون تصاویر ماهواره Meteosat- 5 جهت تهیه نقشه های مختلف اقلیمی. 1385. با همکاری دکتر غلامعلی کمالی و دکتر اسحق مرادی.فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 83: 52-37. (نفر اول هستم)

42- تحلیل فضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی در ایران. 1386 . با همکاری دکتر محمود احمدی.فصل نامه جغرافیایی سرزمین؛ 13: 27 – 40.

43 – پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در دامنه های شمالی شاه جهان با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه اسطرخی شیروان 1).1386. با همکاری دکترمنیژه قهرودی و دکتر ابوالقاسم امیر احمدی. .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 84: 132-117. (نفر اول هستم) .

44 - نقش الگوهای فشار در بارش های سواحل جنوبی دریای خزر 1386. با همکاری آقای دکتر حسین محمدی و خانم دکتر آتوسا بیگدلی .فصل نامه جغرافیایی سرزمین؛ 16 : 37- 52. نفر اول هستم.

45-تحلیل همدید یخبندان های استان اردبیل. 1386. با همکاری قاسم هژبرپور.مجله جغرافیا و توسعه، 10: 89 تا 106. نفر دوم هستم.

46- تعیین نواحی مستعد کشت زرشک در استان خراسان جنوبی با استفاده از GIS . 1385. با همکاری رضا دوستان. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 8: 13-33.

47- تحلیل سینوپتیکی الگوهای گردشی بارشهای موسمی جولای 1994 در ایران. 1387 . با همکاری سه نفر دیگر.نشریه علوم جغرافیایی ، جلد دوم شماره 10.

48- شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران. 1387. با همکاری محمود هوشیار.مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی، 65 : 1-16.

49- تحلیل همدیدی واچرخندها بر خشکسالی های فراگیر خراسان.1387. با همکاری محمد سلیقه، مجید حبیبی نوخندان، منیژه قهرودی، و سلیمان صادقی. نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 10: 105-118.

50- بررسی تغییرات بارندگی سواحل جنوبی دریای خزر در طی ساهای 1960 تا 2005 .1387. با همکاری دکتر حسین محمدی و محمد زارع نیستانک. فصلنامه جغرافیا، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شماره ششم و هفتم : 4- 21 . 51 - بررسی و تحلیل نوسانات بارش برف سنگین در شمال غرب ایران . 1389.فصلنامه فضای جغرافیایی، 29:145-163. با همکاری کریم امینی نیا، حسن لشکری؛ و علیمحمد خورشید دوست .52- بررسی الگوهای سینوپتیکی اینورژن در مشهد با استفاده از تحلیل عاملی.1388. با همکاری زهرا نجفی نیک .مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،12: 1-11.