رشته مهندسي مواد و متالورژي

دكتر سعيد ناطق (عضو هيات علمي دانشگاه صنعني شريف و عضو كميته علمي)

مرتبه:استاد

زمینه فعالیت: ریزساختار و استحاله فازی، خزش فلزات، مواد مرکب پایه فلزی

تلفن: 66165244 2198+

فکس: 66005717 2198+

ایمیل:nategh@sharif.edu

صفحه خانگیsharif.edu/~nategh

دکتر سعید ناطق متولد 1324 ش در تهران دارای دکترای رشته متالوژی و عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با درجه دانشیار می باشد. وی دارای تحقیقات وآثار پیرامون مهندسی مواد و الیاژها میباشد.
گروه : فنی و مهندسی
رشته : مهندسی متالوژی
تحصیلات رسمی و حرفه ای : دکتر سعید ناطق دارای کارشناسی رشته مهندسی مواد از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد رشته مندسی مواد ازدانشگاه تهران و دکترای رشته متالوژی آلیاژها از دانشگاه نیویورک میباشد.
خاطرات و وقایع تحصیل : تحصیل در رشته متالوژی و اخذ مدرک دکترای در آن رشته از مقاطع مهم و تعیین کننده در زندگی علمی دکتر سید علی میرعشقی بوده است.
فعالیتهای ضمن تحصیل : دکتر سعید ناطق د ر کنار تحصیل به مطالعه پژوهش و تدوین کتبی در حوزه های تخصصی مورد علاقه خود می پرداخت.
وقایع میانسالی : دکتر سعید ناطق پس از اخذ مدرک دکتری در رشته متالوژی به عضویت هیئت علمی گروه متالوژی در دانشکده فنی مهندسی دردانشگاه صنعتی شریف درآمد. وی هم اکنون با سمت دانشیار در آنجا مشغول به خدمت است.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : دکتر سعید ناطق عضوهیئت علمی و دانشیار گروه متالوژی در دانشکده فنی مهندسی در دانشگاه صنعتی شریف است.
فعالیتهای آموزشی : دکتر سعید ناطق سالهاست که به عنوان عضو هیئت علمی گروه متالوژی در دانشگاه صنعتی شریف به تدریس دروس تخصصی رشته متالوژی می پردازد.
سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : دکتر سعید ناطق در کنار تدریس به مطالعه تحقیق و تالیف آثاری پیرامون حوزه های علمی مورد علاقه خود مشغول است.
آرا و گرایشهای خاص : دکتر سعید ناطق از جمله متالوژیست هاو آلیاژشناسانی است که تحقیقات مفصل و عمیقی درباره مهندسی مواد و الیاژها دارد