رشته مهندسي مواد و متالورژي

دكتر محمدرضا محمدي (عضو هيات علمي دانشگاه شريف و عضو كميته علمي)

مرتبه: دانشیار

زمینه فعالیت: نانو مواد

تلفن: 66165211

فکس:66005717

ایمیل: mohammadi@sharif.edu

صفحه خانگی: sharif.edu/~mohammadi

تهران- خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد

شغل فعلی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی

دکتری رشته مهندسی و علم مواد- خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد رشته مهندسی و علم مواد- خوردگی و حفاظت از مواد دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی رشته مهندسی و علم مواد- استخراج فلزات دانشگاه صنعتی اصفهان

 

سوابق تحصیلی

مسول آموزشهای آزاد دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف مسول سایت دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف مدیر گرایش نانو مواد دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف مدیر برنامه رشته نانوتکنولوژی- نانو مواد پردیس بینالملل صنعتی شریف- کیش معاون دانشجوئی دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف

 

سوابق اجرائی

فرصت مطالعاتی، دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشکده علم مواد و متالورژی فرصت مطالعاتی، دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشکده علم مواد و متالورژی فرصت مطالعاتی، دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشکده علم مواد و متالورژی محقق پسا دکتری در دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشکده علم مواد و متالورژی فرصت مطالعاتی، دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشکده علم مواد و متالورژی

 

تجربه حرفه ای

- دانشمند جوان برجسته در مهندسی مواد و معدن در دومین دوره تجلیل از دانشمندان

.فرهنگستان علوم ایران ،جوان برجسته کشور

- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی و علم مواد در هفته پژوهش دانشگاه صنعتی شریف

 

بورسیه، جوایز و افتخارات

- راهنمائی برترین پایاننامه کارشناسی ارشد در حوزه سلول خورشیدی در هشتمین جشنواره مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف.

- دریافت گرنت پژوهشی اعتبار کیفیت از معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف

- راهنمائی برترین پایاننامه کارشناسی ارشد در حوزه نانومواد مصرفی در سلول خورشیدی در پانزدهمین جشنواره برترین پایاننامه های جهاد دانشگاهی.

- پژوهشگر برتر جوان در بخش استادیاران دانشگاه صنعتی شریف در هفته پژوهش

- دریافت جایزه و هزینه تحقیقاتی از ستاد ویژه فناوری نانو ریاست جمهوری برای کسب رتبه نهم و محقق برتر جوان در دومین جشنواره برترینهای نانو

- دریافت جایزه و لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف بعنوان دانشجوی ممتاز فارغ التحصیل در مقطع دکتری - دریافت جایزه و لوح تقدیر از معاون اول ریاست جمهوری بعنوان برگزیده هشتمین جشنواره جوان خوارزمی

- دریافت جایزه و لوح تقدیر از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حداد عادل بخاطر نویسنده کتاب برگزیده یازدهمین دوره کتاب سال دانشجوئی

- دریافت بورسیه از شورای فرهنگی، آموزشی بریتانیا برای انجام فرصت در دانشگاه کمبریج انگلستان - کسب رتبه اول کنکور دکتری دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مواد

- کسب رتبه اول کنکور دکتری سازمان سنجش و آموزش کشور اعزام به خارج مهندسی مواد

- کسب رتبه اول کنکور دکتری دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مواد

- دریافت جایزه و لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف بعنوان دانشجوی ممتاز فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد

1- M. R. Mohammadi, M.C. Cordero-Cabrera, D.J. Fray and M. Ghorbani, Preparation of High Surface Area Titania (TiO2) Films and Powders using Particulate Sol-Gel Route Aided by Polymeric Fugitive Agents, Sens. Actuators B: Chem. 120 (2006) 86-95.

2- M.R. Mohammadi, M. Ghorbani, M.C. Cordero-Cabrera, D.J. Fray,

Synthesis of High Surface Area Nanocrystalline Anatase-TiO2 Powders

Derived from Particulate Sol-Gel Route by Tailoring Processing Parameters, J. Sol-Gel Sci. Tech. 40 (2006) 15-23.

3- M.R. Mohammadi, M. Ghorbani, M.C. Cordero-Cabrera, D.J. Fray, Preparation and Characterisation of Nanostructural TiO2-Ga2O3 Binary Oxides with High Surface Area Derived from Particulate Sol-Gel Route, J. Mat. Sci. 42 (2007) 4976-4986.

4- M.R. Mohammadi, M. Ghorbani, D.J. Fray, Preparation and

Characterisation of Nanostructural TiO2-Er2O3 Binary Oxides with High Surface Area Derived from Particulate Sol-Gel Route, Mat. Sci. Tech. 22 (2006) 965-974.

5- M.R. Mohammadi, M.C. Cordero-Cabrera, D.J. Fray, Sensor Performance of Nanostuctured TiO2 Thin Films Derived from Particulate

Sol-Gel Route and Polymeric Fugitive Agents, Sens. Actuators B: Chem.

ISIمقالات خارجی در مجلات

3

124 (2007) 74-83.

6- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Semiconductor TiO2-Ga2O3 Thin Film Gas Sensors Derived from Particulate Sol-Gel Route, Acta Materialia 55 (2007) 4455-4466.

7- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, S.K. Sadrnezhaad, A. Mohammadi, A

Simple Particulate Sol-Gel Route to Synthesized Nanostructured TiO2-Ta2O5 Binary Oxides and Their Characteristics, J. Mat. Sci. Eng. B. 142 (2007) 16-27.

8- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, A. Mohammadi, Comparison of Single and Binary Oxide Sol-Gel Gas Sensors Based on Titania, Solid State Sciences 10 (2008) 884-893.

9- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, A. Mohammadi, Sol-Gel Nanostructured

Titanium Dioxide: Controlling the Crystal Structure, Crystallite Size, Phase Transformation, Packing and Ordering, Microporous and Mesoporous Materials 112 (2008) 392-402.

10- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Low Temperature Perovskite-Type Cadmium Titanate Thin Films Derived from a Simple Particulate Sol-Gel Process, Acta Materialia 57 (2009) 1049-1059.

11- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Development of nanocrystalline TiO2-Er2O3 and TiO2-Ta2O5 thin film gas sensors: Controlling the physical and sensing properties, Sensors and Actuators B 141 (2009) 76-84.

12- M.R. Mohammadi, A. Esmaeili Rad, D. J. Fray, Water-based sol–gel nanocrystalline barium titanate: controlling the crystal structure and phase transformation by Ba:Ti atomic ratio, J. Mater. Sci. 44 (2009) 4959-4968.

13- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Low temperature nanostructured zinc titanate by an aqueous particulate sol–gel route: Optimisation of heat treatment condition based on Zn:Ti molar ratio, J. European Ceramic Society 30 (2010) 947-961.

14- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Synthesis and characterisation of nanostructured neodymium titanium oxides by sol–gel process: Controlling the phase composition, crystal structure and grain size, Materials Chemistry and Physics 122 (2010) 512-523.

15- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Low temperature nanostructured lithium titanates: controlling the phase composition, crystal structure and surface area, J. Sol-Gel Sci. Technol. 55 (2010) 19-35.

16- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Mesoporous and nanocrystalline sol-gel derived NiTiO3 at the low temperature: Controlling the structure, size and surface area by Ni:Ti molar ratio, Solid State Sciences 12 (2010) 1629-1640.

17- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Nanostructured TiO2–CeO2 mixed oxides by an aqueous sol–gel process: Effect of Ce:Ti molar ratio on physical and sensing properties, Sensors and Actuators B 150 (2010) 631-640.

18- P. Dalvand, M.R. Mohammadi, Controlling morphology and structure of nanocrystalline cadmium sulfide (CdS) by tailoring solvothermal processing parameters, J. Nanoparticle Research 13 (2011) 3011-3018.

19- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Synthesis and characterization of nanosized TiO2-ZrO2 binary system prepared by an aqueous sol-gel process: physical and sensing properties, Sensors and Actuators B 155 (2011) 568-576.

20- P. Dalvand, M.R. Mohammadi, D.J. Fray, One-dimensional cadmium sulfide (CdS) nanostructures by solvothermal process: Controlling crystal

4

structure and morphology aided by different solvents, Materials Letter 65 (2011) 1291-1294.

21- M.R. Mohammadi, F. Ordikhani, D.J. Fray, F. Khomamizadeh,

Template-Based Growth of Titanium Dioxide Nanorods by Particulate Sol-Electrophoretic Deposition Process, Particuology 9 (2011) 161-169.

22- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Synthesis of nanostructured and nanoporous TiO2-AgO mixed oxide derived from a particulate sol-gel route: Physical and sensing characteristics, Metallurgical and Materials Transactions A 42 (2011) 2481-2492.

23- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Sol-Gel derived nanocrystalline and mesoporous barium strontium titanate at room temperature, Particuology 9 (2011) 235-242.

24- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Preparation and Characterization of Nanocrystalline and Mesoporous Strontium Titanate Thin Films at Room Temperature, J. Coatings Technology and Research 8 (2011) 585-593.

25- M.R. Mohammadi, S.A. Tabei, A. Nemati, D. Eder, T. Pradeep, Synthesis and crystallization of lead-zirconium-titanate (PZT) nanotubes at the low temperature using carbon nanotubes (CNTs) as sacrificial templates, Advanced Powder Technology 23 (2012) 647–654.

26- M.R. Mohammadi, V. Zarghami, D.J. Fray, Tailoring of morphology and crystal structure of CdSe nanostructures by controlling the ratio of triethylenetetraamine and water in their mixed solution, Appl Phys A 107 (2012) 497-502.

27- M.R. Mohammadi, R.R.M. Louca, D.J. Fray, M.E. Welland, Dye-sensitized sensitized solar cells based on a single layer deposition of TiO2 from a new formulation paste and their photovoltaic performance, Solar Energy 86 (2012) 2654–2664.

28- A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Controlling electron transport rate and recombination process of TiO2 dye-sensitized solar cells by design of double-layer films with different arrangement modes, Electrochemica Acta 78 (2012) 384–391.

29- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Tailoring of morphology and crystal structure of nanomaterials in MgO-TiO2 system by controlling Mg:Ti molar ratio, J. Sol-Gel Sci. Tech. 64 (2012) 135–144.

30- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Low Temperature Nanocrystalline TiO2-Fe2O3 Mixed Oxide by a Particulate Sol-Gel Route: Physical and Sensing Characteristics, Physica E 46 (2012) 43–51.

31- V. Zarghami, M.R. Mohammadi. D.J. Fray, Morphological Manipulation of Solvothermal Prepared CdSe Nanostructures by Controlling the Growth Rate of Nanocrystals as a Kinetic Parameter, J. Electronic Materials 41 (2012) 3050-3055.

32- A. Rezaei, M.R. Mohammadi, In vitro study of

hydroxyapatite/polycaprolactone (HA/PCL) nanocomposite synthesized by an in situ sol-gel process, Materials Science and Engineering C 33 (2013) 390–396.

33- A. Rezaei, M.R. Mohammadi, Development of hydroxyapatite nanorods –polycaprolactone composites and scaffolds derived from a novel in-situ sol-gel process, Tissue Engineering and Regenerative Medicine 9 (2012) 295-303.

34- N. Bovand, S. Rasouli, M.R. Mohammadi, D. Bovand, Rapid synthesis of hydroxyapatite nanopowders by a microwave-assisted combustion

5

Method, Journal of Ceramic Processing Research 13 (2012) 221-225.

35- A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, Development of nanostructured porous TiO2 thick film with uniform spherical particles by a new polymeric gel process for dye-sensitized solar cell applications, Electrochemica Acta 89 (2013) 90–97.

36- A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, Improved efficiency of dye-sensitized solar cells aided by corn-like TiO2 nanowires as the light scattering layer, Electrochimica Acta 90 (2013) 302–308.

37- A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, The improvement of electron transport rate of TiO2 dye-sensitized solar cells using mixed nanostructures: The influences of nanowire to nanoparticle weight ratio and phase composition, Ceramics International 39 (2013) 7343–7353.

38- T. Hooshmand, A. Abrishamchian, F. Najafi, M.R. Mohammadi, H. Najafi, M.R. Tahriri, Development of sol-gel-derived multi-wall carbon nanotube/hydroxyapatite nanocomposite powders for bone substitution, Journal of Composite Materials (2013) 1-7.

39- A. Abrishamchian, T. Hooshmand, M.R. Mohammadi, F. Najafi, Preparation and characterization of multi-walled carbon nanotube/hydroxyapatite nanocomposite film dip coated on Ti–6Al–4V by sol–gel method for biomedical applications: An in vitro study, Materials Science and Engineering C 33 (2013) 2002–2010.

40- M.R. Mohammadi, A.M. Bakhshayesh, F. Sadri, M. Masroor, Improved efficiency of dye-sensitized solar cells by design of a proper double layer photoanode electrodes composed of Cr-doped TiO2 transparent and light scattering layers, J. Sol-Gel Sci. Tech. 67 (2013) 77–87.

41- M.H. Akhlaghi, M.R. Mohammadi, Dependence of photovoltaic performance of solvothermally prepared CdS/CdTe solar cells on morphology and thickness of window and absorber layers, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 24 (2013) 3564–3574.

42- N. Massihi, M.R. Mohammadi, A.M. Bakhshayesh, M. Abdi-Jalebi, Controlling electron injection and electron transport of dye-sensitized solar cells aided by incorporating CNTs into a Cr-doped TiO2 photoanode, Electrochimica Acta 111 (2013) 921-929.

43- A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, N. Massihi, M.H. Akhlaghi, Improved electron transportation of dye-sensitized solar cells using uniform mixed CNTs–TiO2 photoanode prepared by a new polymeric gel process, J. Nanoparticle Research 15 (2013) 1961-1970.

44- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Synthesis of highly pure nanocrystalline and mesoporous CaTiO3 by a particulate sol–gel route at the low temperature, J. Sol-Gel Sci. Tech. 68 (2013) 324-333.

45- P. Farahpour, M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Sensor performance of nanostructured TiO2-SnO2 films prepared by an aqueous sol-gel process, Journal of Cluster Science 25 (2014) 905-923.

46- M. Abdi-Jalebi, M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Double-layer TiO2 electrodes with controlled phase composition and morphology for efficient light management in dye-sensitized solar cells, Journal of Cluster Science 25 (2014) 1029-1045.

47- A.H. Ghanbari Niaki, A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, Double-layer dye-sensitized solar cells based on Zn-doped TiO2 transparent and light scattering layers: Improving electron injection and light scattering

6

effect, Solar Energy 103 (2014) 210–222.

48- M. Mojaddami, M.R. Mohammadi, H.R. Madaah Hosseini, Improved efficiency of dye-sensitized solar cells based on a single layer deposition of skein-like TiO2 nanotubes, J. Am. Ceramic Soc. 97 (2014) 2873-2879.

49- S. Sarbishei, M.A. Faghihi Sani, M.R. Mohammadi, Study plasma electrolytic oxidation process and characterization of coatings formed in an alumina nanoparticle suspension, Vacuum 108 (2014) 12–19.

50- M.R. Mohammad, D.J. Fray, Sensor performance of nanostuctured

TiO2-Cr2O3 thin films derived from particulate sol-gel route with various Cr:Ti molar ratios, Journal of Electronic Materials 43 (2014) 3922-3932.

51- M.R. Mohammadi, Semiconductor TiO2-Al2O3 thin film gas sensors derived from aqueous particulate sol-gel process, Materials Science in Semiconductor Processing 2 (2014) 711-718.

52- I. Imanieh, E. Yousefi, A. Dolati, M.R. Mohammadi, Experiments design for hardness optimization of the Ni-Cr alloy electrodeposited by pulse plating, Acta Metallurgica Sinica 26 (2013) 558-564.

53- N. Mozaffari, M.R. Mohammadi, M.A. Faghihi Sani, Development of block copolymer-templated crack-free mesoporous anatase-TiO2 film: Tailoring sol-gel and EISA processing parameters and photovoltaic characteristics, Materials Science: Materials in Electronics 26 (2015) 1543-1553.

54- P.S. Musavi Gharavi, M.R. Mohammadi, The improvement of light scattering of dye-sensitized solar cells aided by a new dandelion-like TiO2 nanostructures, Solar Energy Materials and Solar Cells 137 (2015) 113-123.

55- M. Moradzaman, M.R. Mohammadi, Development of an aqueous TiO2 paste in terms of morphological manipulation of nanostructured photoanode electrode of dye-sensitized solar cells, Journal of Sol-Gel Science and Technology 75 (2015) 447-459.

56- M. Moradzaman, M.R. Mohammadi, H. Nourizadeh, Efficient dye-sensitized solar cells based on CNTs and Zr-doped TiO2 nanoparticles, Materials Science in Semiconductor Processing 40 (2015) 383–390. 57- Z. Andaji-Garmaroudi, M.R. Mohammadi, Design of TiO2 dye-sensitized solar cell photoanode electrodes with different microstructures and arrangement modes of the layers, Journal of Sol-Gel Science and Technology 76 (2015) 666–678.

58- Y. Tabari-Saadi, M.R. Mohammadi, Efficient dye-sensitized solar cells based on carbon-doped TiO2 hollow spheres and nanoparticles, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 26 (2015) 8863-8876.

59- Z. Andaji-Garmaroudi, M.R. Mohammadi, Plasmonic effects of infiltrated silver nanoparticles inside TiO2 film: Enhanced photovoltaic performance in DSSCs, Journal of the American Ceramic Society 99 (2016) 167-173.

60- M. Mojaddami, Z. Andaji-Garmaroudi, M.R. Mohammadi, H.R. Madaah Hosseini, Efficient dye-sensitized solar cells based on TiO2 nanoparticles and skein-like nanotubes: Effect of arrangement modes of the layers and TiCl4 treatment, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

1- M.R. Mohammadi, M. Ghorbani, M.C. Cordero-Cabrera, D.J. Fray, Effect of Ga2O3 on properties of TiO2 nanostructures prepared by sol-gel process, Journal of Surface Science and Engineering, 2007, 1-13.

2- M.R. Mohammadi, M. Ghorbani, P. Nasoodi, Controlling physical and gas sensing properties of TiO2 nanostructures aided by Er2O3 secondary phase,

مقالات در مجلات فارسی

7

Journal of Surface Science and Engineering, 2009, 1-13.

3- M.R. Mohammad, A. Mohammadi, Preparation of Neodymium Titanate Oxides by a Chamical Base Route and their Metallurgical Properties, Journal of Advanced Materials and Technologies, 2010, 107-115.

4- F. Ordikhani, M.R. Mohammadi, F. Khomamizadeh, Synthesis and characterization of TiO2 nanorods by electrophoretic deposition method, Journal of Metallurgical Engineering, 2010, 15-19.

5- M.R. Mohammadi, M. Ghorbani, Gas sensors based on nanostructured titanium dioxide, Journal of Metallurgical Engineering, 2010, 37-45.

6- V. Zarghami, M.R. Mohammadi, Controlling morphology and crystal structure of CdSe nanocrystals by tailoring volume ratio of a mixture of ethanolamine and ethylenediamine, Journal of Ceramic Science and Engineering, 2012, 73-81.

7- P. Farahpour, M.R. Mohammadi, Preparation of nanostructured TiO2-SnO2 films by aqueous sol-gel for gas sensor application, Journal of Advanced Materials and Technologies, 2014, 45-53.

1- M.R. Mohammadi and M.R. Vaezi, Bath Nitriding of Alloy Steels, the First Student Congress of Materials Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, 2001.

2- M. Ghorbani and M.R. Mohammadi, Study on Abrasion of Plastic Dies, the 7th Conference of Iranian Society of Materials Engineers, Sharif University, Tehran, 2003.

3- M.R. Mohammadi and M.R. Vaezi, Inhibition of Oxalate and Nitrate Salts on Corrosion of Aluminum 7075 Alloy in Solutions Containing Chloride Ion, the 6th Annual Conference of Iranian Society of Materials Engineers, Tehran, 2003.

4- M.R. Mohammadi and M. Ghorbani, Etching and Activating Solutions of

UREOL 5146 Araldite Plastic for Conducting the Plastic Surface, the 5th Conference of National Surface Engineering & Heat Treatment, Amirkabir University of Technology, Tehran, 2003.

5- M.R. Mohammadi and M. Ghorbani, Evaluation of Sol-Gel Solutions for TiO2 Thin Films for Gas Sensing Properties, the 4th Student Congress of Materials Engineering, Azad University, Tehran, 2004.

6- M.R. Mohammadi and M.R. Vaezi, Corrosion of Ceramics Materials in Acidic Solutions, the 3rd Congress of Materials Engineering at Sahand Tabriz University, Tabriz, 2004.

7- M. Ghorbani, M.R. Mohammadi, Highly Porous TiO2 Powders by a Particulate Sol-Gel Route, the1st International Conference on Nanostructures, Kish Island, 2006.

8- M.R. Mohammadi, M. Ghorbani, D.J. Fray, M.C. Cordero-Cabrera,

Effects of Ga2O3 on Micro Characteristics of Nanostructured TiO2 thin Films

Prepared by a Novel Sol-Gel Route, 7th Conference of National Surface Engineering & Heat Treatment, Isfahan University of Technology, Isfahan, In Press, 2006.

9- M.R. Mohammadi, M. Ghorbani, D.J. Fray, Influence of Erbium Oxide on Sensing Behaviour of Titanium Dioxide Nanocrystalline Thin Film, the 2nd International Conference on Nanostructures, Kish Island, 2008.

10- M.R. Mohammadi, M. Ghorbani, D.J. Fray, Influence of Secondary Oxide Phases on Microstructural and Gas Sensitive Properties of

Nanostructured Titanium Dioxide Thin Films, Multi-functional Materials and

مقالات در کنفرانسها

8

Structures conference, Hong-Kong, 2008.

11- M.R. Mohammadi, D.J. Fray, Sol-Gel derived nickel titanate thin films and powders with nanocrystalline structure, Nanotech Insight, Barcelona, Spain, 2009.

12- F. Ordikhani, M.R. Mohammadi, F. Khomamizadeh, Synthesis of TiO2 nanorods by electrophoretic deposition method, the 3rd Joint Conference between 21st Annual Conference of Iranian Society of Casting and the 13th

Annual Conference of Iranian Society of Materials Engineers, Kerman, Nov. 2009.

13- F. Ordikhani, M.R. Mohammadi, F. Khomamizadeh, Preparation of TiO2 nanorods by sol-electrophoretic deposition method, the 3rd International Conference on Nanostructures, Sharif University of Technology, Iran, April 2009.

14- E. Majidnia, M.R. Mohammadi, Improvement of tribological properties of titanium by TiO2-Hydroxy apatite- CNT nanocomposite, 11th Conference of National Surface Engineering, Tehran, 14-16 October, 2010.

15- P. Dalvand, M.R. Mohamamdi, Effect of sulphur source on morphology of CdS nanowires prepared by solvothermal process, 11th Conference of National Surface Engineering, Tehran, 14-16 October, 2010.

16- M.R. Mohammadi, Sh. Ranjbarzadeh, Synthesis of CdTe nanostructures by solvothermal process, 4th joint conference of the Iranian

Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry Society, Iran University of Science and Technology, 15-16 November 2010.

17- P. Dalvand, M.R. Mohamamdi, Synthesis of one-dimensional CdS by solvothermal: Effect of solvent nature on structure and morphology, 4th joint conference of the Iranian Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry Society, Iran University of Science and Technology, 15-16 November 2010.

18- M.R. Mohammadi, S.A. Tabei, A. Nemati, Synthesis and

Characterisation of CNT-PZT Hybrid Material and PZT Nanotube by Sol-Gel Process, 7th International Conference on Inorganic Materials

Biarritz, France, 12-14 September 2010.

19- M.R. Mohammadi, P. Dalvand, Synthesis of CdS nanowires and nanorods using solvothermal process aided by different sulphur sources, The 1st International Symposium on Colloids and Materials, The Netherlands, 08-11 May 2011.

20- A. Rezaei, M.R. Mohammadi, In-situ synthesis of hydroxyapatite-polycaprolactone nanocomposites by a new sol-gel, 13th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Kermanshah, 7-8 September, 2011.

21- H. Dadar, A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, Synthesis of titanium dioxide nanowires by hydrothermal process, 13th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Kermanshah, 7-8 September, 2011.

22- H. Dadar, M.R. Mohammadi, Synthesis of TiO2 nanostructure by hydrothermal method: effect of processing time and rehydrothermal treatment, 5th joint congress of Iranian metallurgical engineering society and Iranian foundrymen’s society, Isfahan, Iran, October 2011.

23- A. Rezaei, M.R. Mohammadi, Preparation and characterization of hydroxyapatite-polycaprolactone composites by in-situ sol-gel process, 5th joint congress of Iranian metallurgical engineering society and Iranian foundrymen’s society, Isfahan, Iran, October 2011.

24- A. Rezaei, M.R. Mohammadi, Synthesis of Slightly Carbonated-

9

Hydroxyapatite Nano-rods and Polycaprolactone Composites by a Wet Chemical Route, The 4th International Conference on Nanostructures, Sharif University of Technology, Iran, April 2012.

25- A.M. Bakhshayesh, H. Dadar, M.R. Mohammadi, Synthesis and Optical

Characterization of Anatase-TiO2 Nanowires by Hydrothermal Method, The 4th International Conference on Nanostructures, Sharif University of Technology, Iran, April 2012.

26- M.H. Akhlaghi, A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi,Synthesis and

Optical Characterization of CdS Nanoparticles by Solvothermal Method, The 4th International Conference on Nanostructures, Sharif University of Technology, Iran, April 2012.

27- P. Dalvand, M.R. Mohamamdi, Solvotermally Prepared CdS Nanowiers in Presence of Polyvinyl alcohol, The 4th International Conference on Nanostructures, Sharif University of Technology, Iran, April 2012.

28- V. Zarghami, M.R. Mohammadi, Effect of Precursors Concentration on the Size, Shape and Crystal Structure of CdSe Nanocrystals in Solvothermal Synthesis, The 4th International Conference on Nanostructures, Sharif University of Technology, Iran, April 2012.

29- M. Abdi-Jalebi, A.M. Bakhshayesh, M.R. Mohammadi, Mesoporous

TiO2 Electrodes with Different Thickness for Dye Sensitized Solar Cell Application, The 4th International Conference on Nanostructures, Sharif University of Technology, Iran, April 2012.

30- S. Sarbishei, M.A. Faghihi Sani, M.R. Mohammadi, The effect of coating time of micro arc oxidation method on wear property of titanium substrate in presence of alumina nanoparticles, 13th International Conference on Surface Engineering, Tabriz University, Iran, May 2012.

31- S. Sarbishei, M.A. Faghihi Sani, M.R. Mohammadi, Investigation of corrosion behavior of coating on titanium substrate by micro arc oxidation method in presence of alumina nanoparticles, 13th International Conference on Corrosion, Tabriz University, Iran, May 2012.

32- S. Sarbishei, M.A. Faghihi Sani, M.R. Mohammadi, Fabrication of Alumina-Silicate nanocomposite coating on titanium substrate via micro arc oxidation method and investigation of current density effect on the wear behavior of coating, The first International and the Sixth Joint Coference of Iranian Metallurgical Society and Iranian Foundrymen`s Society, Tehran University, Iran, December 2012.

33- M. Moradzaman, M.R. Mohammadi, Investigation of the effect of thickness of TiO2 nanostructured photoanode on photovoltaic properties of dye-sensitized solar cells, 4th International Conference on Materials Heat treatment, Isfahan, Iran, August 2013.

34- N. Mozafari, M.R. Mohammadi, M.A. Faghihi Sani, Preparation and characterization of mesoporous nanostructured titanium dioxide by sol-gel method, 4th International Conference on Materials Heat treatment, Isfahan, Iran, August 2013.

35- P. Rostami, M.R. Mohammadi, ZnO nano-micro structures synthesis via hydrothermal method, 4th International Conference on Materials Heat treatment, Isfahan, Iran, August 2013.

36- M.R. Mohammad, M. Abdi-Jalebi, A.M. Bakhshayesh, M. Moradzaman, Controlling electron injection, electron transport and recombination process of TiO2 dye-sensitized solar cells, 5th International conference on nanostructures, Sharif University of Technology, Kish Island, Iran, April 2014.

10

37- N. Massihi, M.R. Mohammadi, A.M. Bakhshayesh, Photovoltaic performance of dye-sensitized solar cells based on incorporated CNTs into Cr-doped TiO2 nanoparticles, International Semiconductor Science and Technology Conference, Istanbul Medeniyet University, January 2014.

38- M. Mojaddami, M.R. Mohammadi, H.R. Madaah Hosseini, A facile route to dye-sensitized solar cells with a single layer deposition of skein-like TiO2 nanotubes, 29th European PV Solar Energy Conference and Exhibition, Amsterdam, The Netherlands, September 2014.

39- M.R. Mohammadi, Sensor performance of nanostructured titania-based compounds, The first Seminar on Sensors Science and Technology (SSST 2015), Sharif University of Technology, Iran, November 2015.

- مسائل ترمودینامیک مهندسی مواد، حسین یوزباشی زاده، محمدرضا محمدی، محمدرضا 6

.6931 واعظی، انتشارات فراروی، - کتاب جامع مهندسی و علم مواد، محمدرضا محمدی، محمدرضا واعظی، انتشارات فراروی، 1

6931. - مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مواد، محمدرضا محمدی، محمدرضا واعظی، 9

.6939انتشارات نوپردازان،

، محمدرضا محمدی، M.N. Rahaman نوشته Ceramic Processing - ترجمه کتاب 1

.6931 مجتبی موحد و افشین مسعودی، انتشارات صنعتی شریف،

Guozhong Cao - ترجمه کتاب نانوساختارها و نانومواد :سنتز، خواص و کاربردها نوشته 6

،

محمدرضا محمدی و نوید اصلانی

،

انتشارات صنعتی شریف، در حال چاپ.

کتابها

- ساخت پودر دی اکسید تیتانیم- آناتاز نانو ساختار شده با روشی نوین از فرایند سل- ژل، 6

.6936 ،96151اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره

نانو ساختار شده با روشی نوین از TiO2-Ga2O3 - ساخت پودر و لایه های نازک دوتائی 1 .6936 ،96163 فرایند سل- ژل، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره

نانو ساختار شده با روشی نوین از TiO2-Er2O3 - ساخت پودر و لایه های نازک دوتائی 9 .6936 ،96163 فرایند سل- ژل، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره

- ساخت پودر و لایههای نازک نانو ساختار و نانو متخلخل شده دارای منطقه سطح ویزه بالا 1 با روش شیمیائی و عوامل پلیمری فرار، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره

- سلول خورشیدی رنگدانهای با استفاده از ژل پلیمری دی اکسید تیتانیم، اداره کل ثبت 6

شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره

- سلول خورشیدی رنگدانهای برپایه نانوسیم بلال مانند دی اکسید تیتانیم، اداره کل ثبت 5

.شرکتها و مالکیت صنعتی، شماره

پدیدههای انتقال سینتیک در مهندسی مواد زبان تخصصی مهندسی مواد

1ترمودینامیک مواد

 

 

 

مقطع کارشناسی ارشد/دکتری:

مهندسی سطح پیشرفته جنبه های مکانیکی خوردگی فرایندهای تولید نانو مواد ممانعت کننده های خوردگی پوششهای نانو و لایه های نازک