رشته علوم زمين

دكتر عبدالحسين اميني (عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مسئول كميته علمي المپياد علوم زمين)

تحصیلات

 

عناوین دروس

راهنمایی پایان نامه

مشاوره پایان نامه

فعالیت های اجرایی

کتاب های ترجمه شده

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش های بین المللی

همایش های داخلی

 

تحصیلات

 

 

 

راهنمایی پایان نامه

مشاوره پایان نامه

فعالیت های اجرایی

کتاب های ترجمه شده

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش های بین المللی

همایش های داخلی