رشته حقوق

دكتر باقر شاملو (استاد دانشگاه شهيد بهشتي و عضو كميته علمي)

سوابق علمي

 • رتبه علمي:استاديار


مقالات منتشر شده:

 • جايگاه هيأت منصفه در نظام حقوقي ايران- فصلنامه ديدگاههاي حقوقي - دانشكده علوم قضائي 1375
 • نقدي بر نوآوريهاي حقوق جزاي جديد فرانسه- مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي شماره 20و 19 -1376
 • تفكيك بين تروريسم و جرائم سياسي - ويژه نامه تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام- دانشكده علوم قضائي -1381
 • فرصتها و چالشهاي حقوق كيفري اطفال - ويژه نامه دادرسي نوجوانان - انتشارات يونسكو و قوه قضائيه 1381
 • اصل برائت در نظامهاي نوين دادرسي - مجموعه علوم جنايي (بزرگداشت دكتر آشوري) انتشارات سمت 1383
 • بررسي تئوريهاي پست مدرنيسم در حقوق - مجله دادگستري شماره 46 سال 1383
 • سرقت مال مشاع فصلنامه علمي- پژوهشي نامه مفيد شماره 29 سال 1381
 • سقط جنين در نظام حقوقي فرانسه - ويژه نامه پزشكي قانوني 1381


فهرست جزوات درسي منتشره:

 • حقوق بزهكاري اطفال(1) دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 1383
 • حقوق بزهكاري اطفال(2) دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 1384
 • كار تحقيقي(1) (روش تحقيق) دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 1383
 • حقوق جزاي عمومي (1) دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 1380
 • حقوق جزاي عمومي (2) دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 1384
 • حقوق جزاي عمومي (3) دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 1383