رشته علوم اقتصادي

دكتر علي طيب نيا (استاد دانشگاه تهران و عضو كميته علمي)

سوابق علمی

  • رتبه علمی: استادیار
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی:1364‏ , ‏اقتصاد نظری‏ , ‏تهران‏ , ‏ایران
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد‏ , ‏1367‏ , ‏اقتصاد نظری‏ , ‏تهران‏ , ‏ایران
  • دانشگاه محل تحصیل دکتری: فوق دکترا‏ , ‏1372‏ , ‏اقتصاد نظری‏ , ‏تهران‏ , ‏ایران‏ , ‏structural inflation in iran‏ , ‏تورم ساختاری در ایران

اطلاعات تماس

  • تلفن: 61118069
  • آدرس : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گروه اقتصاد نظری
  • ایمیل: taiebnia@ut.ac.ir