اطلاعات مورد نياز جهت صدور گواهي رتبه كسب شده در المپياد

به اطلاع می رساند، برای صدور گواهی رتبه کسب شده در المپیاد، به اطلاعات شخصی زیر نیاز است:
- نام و نام خانوادگی
- کدملی یا شماره شناسنامه
- نام پدر
- رشته شرکت در المپیاد
- رتبه
- دوره
- شماره تلفن
- آدرس
- کدپستی

لذا لازم است متقاضیان فرم موجود در این لینک را تکمیل کنند.


مركز المپياد علمي دانشجويي     95/2/18