اطلاعات مورد نياز جهت صدور گواهي رتبه كسب شده در المپياد

به اطلاع مي رساند، براي صدور گواهي رتبه كسب شده در المپياد، به اطلاعات شخصي زير نياز است:
- نام و نام خانوادگي
- كدملي يا شماره شناسنامه
- نام پدر
- رشته شركت در المپياد
- رتبه
- دوره
- شماره تلفن
- آدرس
- كدپستي

لذا لازم است متقاضيان فرم موجود در اين لينك را تكميل كنند.


مركز المپياد علمي دانشجويي     95/2/18