آيين نامه جديد پذيرش دانشجو بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع تحصيلي دكتري سال تحصيلي 95-94

بدينوسيله به اطلاع متقاضيان استفاده از آيين نامه جديد پذيرش دانشجوي بدون آزمون در دوره دكتري سال تحصيلي 94-95 مي رساند اين متقاضيان طبق آيين نامه مذكور بايد شرايط ذيل را دارا باشند:

- 20 درصد از ظرفيت پذيرش آزمون شيوه آموزشي - پژوهشي دوره روزانه دكتري در اين آيين نامه در نظر گرفته شده است.
- نبايد بيش از دوسال از تاريخ فارغ التحصيلي آنان در دوره ارشد گذشته باشد.
- داشتن ميانگين معدل 16 به بالا در دوره كارشناسي و ميانگين كل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد.

امتيازاتي كه متقاضيان مي توانند با توجه به شرايط خو داشته باشند شامل موارد ذيل است:
- امتيازات پژوهشي حداكثر 40 امتياز
- امتيازات آموزشي حداكثر 20 امتياز
- امتيازات مصاحبه حداكثر 30 امتياز
- امتيازات نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي حداقل 4 امتياز و حداكثر 8 امتياز خواهد بود.

با توجه به امتيازات گفته شده، دانشجو بايد حداقل 70 امتياز از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه را كسب نمايد.

براي مشاهده فايل اصلي آيين نامه مي مي توانيد اينجا كليلك كنيد

مركز المپياد علمي دانشجويي     94/11/14