استفاده از امتياز نخبگي جهت عضويت در هيات علمي دانشگاه ها

بدينوسيله به اطلاع مي رساند : دانش آموختگان برتر دانشگاه ها كه از طريق آيين نامه انتخاب دانش آموختگان برتر بنياد ملي نخبگان برگزيده شوند، از امتياز نخبگي به منظور عضويت در هيات علمي دانشگاه ها برخوردار مي شوند. در اين خصوص نفرات اول تا سوم المپياد هاي علمي دانشجويي كشور جهت كسب هرگونه اطلاعات بيشتر با بنياد ملي نخبگان تماس داشته باشند.

مركز المپياد علمي دانشجويي     94/5/7