دستور العمل ارائه تسهيلات خدمت نظام وظيفه به نخبگان و استعدادهاي برتر

مقدمه
به منظور تحقق تاكيدات مقام معظم رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح در استفاده بهينه از ظرفيتهاي علمي نخبگان براي توسعه و تعالي كشور و به استناد ماده 3 اساسنامه بنياد ملي نخبگان، دستورالعمل ارائه تسهيلات خدمت نظام وظيفه به نخبگان و استعدادهاي برتر به شرح زير ابلاغ مي شود:
ماده 1- در اين دستورالعمل منظور از بنياد، بنياد ملي نخبگان و منظور از وزارتين، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است.
ماده 2- مشمولان :
به استناد مواد 3،2و 4 آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي، مصوب 589 جلسه مورخ 14/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشمولان اين دستورالعمل عبارتند از :
 • نفرات اول تا سوم المپياد هاي معتبر جهاني و بين المللي دانش آموزي با تأييد وزارت آموزش و پرورش
 • نفرات اول تا سوم المپياد هاي معتبر بين المللي دانشجويي با تاييد وزارتين
 • نفرات اول تا سوم المپياد هاي معتبر علمي دانشجويي با معرفي وزارتين
 • نفرات اول تا سوم المپياد هاي معتبر علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش
 • برگزيدگان مسابقات و جشنواره هاي علمي معتبر داخلي و خارجي از قبيل جشنواره بين المللي خوارزمي، جشنواره جوان خوارزمي، جشنواره علوم پزشكي رازي و جشنواره فارابي با معرفي وزارتين و تاييد بنياد
 • برگزيدگان از ميان مخترعان و مكتشفان ايراني كه اختراع و اكتشافات آنان در مراجع ذيصلاح داخلي و يا خارجي به ثبت رسيده باشد با تاييد بنياد
 • برگزيدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآني داخلي و بين المللي با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تاييد بنياد
 • رتبه هاي برتر آزمون هاي سراسري مقطع كارشناسي از ميان 100 نفر اول براي رشته هاي رياضي و فيزيك، 50 نفر اول براي رشته هاي علوم تجربي، 50 نفر براي رشته هاي علوم انساني و 20 نفر اول براي رشته هاي هنر كه معدل كل دوره كارشناسي آنان حداقل 17 باشد.
 • برگزيدگان از ميان آفرينندگان آثار بديع و ارزنده هنري در حوزه هاي موسيقي، نقاشي، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، معماري و غيره با معرفي فرهنگستان هنر و انتخاب بنياد
 • برگزيدگان از ميان نفرات اول دانش آموخته رشته هاي دانشگاهي ( كارشناسي و بالاتر ) داخل كشور با معرفي وزارتين كه واجد حداقل شرايط مندرج در جدول (1 ) باشند.
جدول(1)- حداقل شرايط دانش آموختگان رتبه اول داخل كشور
مقطع
رشته تحصيلي دانشگاهي
شرايط
كارشناسي
همه رشته ها يك مقاله پژوهشي پذيرفته شده براي چاپ يا چاپ شده در همايش هاي علمي يا نشريات علمي- پژوهشي مورد تأييد وزارتين يا يك اختراع مورد تأييد
كارشناسي ارشد
علوم انساني و هنر تأييد يك مقاله پژوهشي چاپ شده يا پذيرفته شده در نشريات نمايه شده در مؤسسات اطلاعات علمي بين المللي معتبر يا نشريات علمي- پژوهشي مورد تأييد وزارتين
علوم پايه، فني و مهندسي، پزشكي و كشاورزي تأليف يك مقاله پژوهشي چاپ شده يا پذيرفته شده در نشريات نمايه شده در مؤسسات اطلاعات علمي بين المللي معتبر
دكتري علوم انساني و هنر كسب امتياز عالي يا بسيار خوب از رساله و تاليف دو مقاله پژوهشي چاپ شده يا پذيرفته شده در نشريات نمايه شده در مؤسسات اطلاعات علمي- پژوهشي مورد تاييد وزارتين
علوم پايه، فني و مهندسي، پزشكي و كشاورزي كسب امتياز عالي يا بسيار خوب از رساله و تأليف دو مقاله پژوهشي چاپ شده يا پذيرفته شده در نشريات نمايه شده در مؤسسات اطلاعات علمي بين المللي معتبر
تذكر :
 • مقالات دانش آموختگان كارشناسي ارشد و دكتري بايد مستخرج از پايان نامه آنان باشد
 • يك اختراع ثبت شده بين المللي معتبر قابل جايگزيني با دو مقاله است.
تبصره :
در شرايط خاص مشمولان ، در چارچوب آيين نامه احراز نخبگي و استعدادهاي برتر، با تاييد شوراي نخبگان انتخاب مي شوند.
ماده 3- تسهيلات نظام وظيفه :
 • معافيت تحصيلي در تمامي مقاطع تحصيلي كه مستمرا توسط مشمول گذرانده مي شود.
 • طي خدمت نظام وظيفه با انجام دوره آموزش نظامي به اضافه پژوهش در قالب پروژه تحقيقاتي براي نيروهاي مسلح يا موضوعات مورد نياز كشور و دريافت كارت پايان خدمت
تبصره ا :
موضوع و مدت زمان لازم براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي تا سقف مدت خدمت نظام وظيفه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با توجه رشته تحصيلي و سوابق علمي مشمولان، با هدايت يا همكاري استادان متخصص و مبرز دانشگاهي تعيين مي شود.
تبصره 2 :
انجام پروژه هاي تحقيقاتي توسط مشمولان همزمان با تحصيل در دوره كارشناسي ارشد و دكتري به شرط تأييد استاد راهنما مجاز است.
تبصره 3 :
انجام پروژه هاي تحقيقاتي در طول دوران پسا دكتري به شرط تاييد استاد راهنما مجاز است.
 • مجوز خروج از كشور براي ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاههاي معتبر خارجي بدون سپردن وديعه
 • مجوز خروج از كشور براي شركت در همايش ها و مسابقات علمي بدون سپردن وديعه
 • مجوز خروج از كشور براي طي دوره فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري بدون سپردن وديعه اين دستورالعمل در سه ماده و چهار تبصره در بيست و سومين جلسه كميسيون دائمي هيأت امناي بنياد ملي نخبگان مورخ 8/3/86 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.

مركز المپياد علمي دانشجويي     94/11/27