تسهيلات برگزيدگان المپيادهاي علمي و دانشجويي

برگزيدگان المپياد در هر يك از رشته هاي المپياد در دو مرحله معرفي مي شوند. تسهيلاتي كه تاكنون براي برگزيدگان المپيادها به تصويب رسيده ، به شرح زير است :

1- دانشجو (رتبه هاي اول تا سوم المپيادهاي دانشجويي ) در طول تحصيل در دوره هاي تحصيلات تكميلي مي تواند براي ارائه مقاله در كنفرانسهاي خارجي از تسهيلاتي كه از سوي وزارت مربوط تأمين مي شود، استفاده كند. دوره كارشناسي ارشد

2- در اصلاحيه آيين نامه شماره 21/533107 مورخ 92/9/30 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم , تحقيقات و فناوري : مطابق بند الف ماده 2-2 اين آيين نامه، رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي كشور مي توانند بدون شركت در آزمون كارشناسي ارشد متناسب با تعداد داوطلب و ظرفيت هر رشته محل در دفترچه شماره 2 كارشناسي ارشد، با معرفي مركز المپياد سازمان سنجش , مستقيما توسط دانشگاهها پذيرفته شوند.

3- در اصلاحيه آيين نامه شماره 21/533107 مورخ 92/9/30 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم , تحقيقات و فناوري : مطابق بند الف ماده 6-2 اين آيين نامه، رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي كشور در صورت كسب حدنصاب علمي برابر با 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در همان رشته آزمون مي توانند بدون شركت در آزمون كارشناسي ارشد متناسب با تعداد داوطلب و ظرفيت هر رشته محل در دفترچه شماره 2 كارشناسي ارشد، با معرفي مركز المپياد سازمان سنجش , مستقيما توسط دانشگاهها پذيرفته شوند.

4 – آيين نامه مورخ 27/3/93 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در خصوص پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري:
4-1 – داشتن ميانگين كل معدل 16 و بالاتر در دوره كلرشناسي و ميامگين معدل كل 17 در كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه در اين دوره
4-2 – بيش از دوسال از تاريخ دانش¬آموختگي متقاضي نگذشته باشد.
4-3 – كسب 70 امتياز از فعاليت آموزشي، پژوهشي و مصاحبه
4-4 – برگزيدگان المپيادهاي دانشجويي  در نحوه محاسبه امتيازات آموزشي (حداكثر 30 امتياز) به شرح ذيل با توجه به رتبه كسب شده  در المپياد، امتيازات ذيل را دارا مي باشند:
- رتبه اول تا سوم 5 امتياز
- رتبه چهارم تا ششم 4 امتياز
- رتبه هفتم تا نهم 3 امتياز
- رتبه دهم تا دوازدهم 2 امتياز
- رتبه سيزدهم تا پانزدهم 1 امتياز

5 - نفرات اول تا سوم مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي كشور با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور كه متقاضي دريافت بورس دكتري خارج از كشور باشند، مي توانند براي تشكيل پرونده با رعايت ضوابط و معرفي مركز المپياد به اداره بورس مراجعه نمايند.

6- نفرات اول تا سوم مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي كشور با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور مي توانند از بورس تحصيلي نخبگان استفاده نمايند.

7- نفرات اول تا سوم مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي كشور با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور و معرفي بنياد ملي نخبگان به نظام وظيفه مي توانند خدمت سربازي را با سپري كردن يك دوره آموزش نظامي و انجام پروژه هاي پژوهشي روي موضوعات مورد نياز كشور بگذرانند.

مركز المپياد علمي دانشجويي     94/11/27