تسهيلات برگزيدگان المپيادهاي علمي و دانشجويي

برگزیدگان المپیاد در هر یک از رشته های المپیاد در دو مرحله معرفی می شوند. تسهیلاتی که تاکنون برای برگزیدگان المپیادها به تصویب رسیده ، به شرح زیر است :

1- دانشجو (رتبه های اول تا سوم المپیادهای دانشجویی ) در طول تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی می تواند برای ارائه مقاله در کنفرانسهای خارجی از تسهیلاتی که از سوی وزارت مربوط تأمین می شود، استفاده کند. دوره کارشناسی ارشد

2- در اصلاحیه آیین نامه شماره 21/533107 مورخ 92/9/30 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم , تحقیقات و فناوری : مطابق بند الف ماده 2-2 این آیین نامه، رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور می توانند بدون شرکت در آزمون کارشناسی ارشد متناسب با تعداد داوطلب و ظرفیت هر رشته محل در دفترچه شماره 2 کارشناسی ارشد، با معرفی مرکز المپیاد سازمان سنجش , مستقیما توسط دانشگاهها پذیرفته شوند.

3- در اصلاحیه آیین نامه شماره 21/533107 مورخ 92/9/30 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم , تحقیقات و فناوری : مطابق بند الف ماده 6-2 این آیین نامه، رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور در صورت کسب حدنصاب علمی برابر با 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته آزمون می توانند بدون شرکت در آزمون کارشناسی ارشد متناسب با تعداد داوطلب و ظرفیت هر رشته محل در دفترچه شماره 2 کارشناسی ارشد، با معرفی مرکز المپیاد سازمان سنجش , مستقیما توسط دانشگاهها پذیرفته شوند.

4 – آیین نامه مورخ 27/3/93 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری:
4-1 – داشتن میانگین کل معدل 16 و بالاتر در دوره کلرشناسی و میامگین معدل کل 17 در کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه در این دوره
4-2 – بیش از دوسال از تاریخ دانش¬آموختگی متقاضی نگذشته باشد.
4-3 – کسب 70 امتیاز از فعالیت آموزشی، پژوهشی و مصاحبه
4-4 – برگزیدگان المپیادهای دانشجویی  در نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر 30 امتیاز) به شرح ذیل با توجه به رتبه کسب شده  در المپیاد، امتیازات ذیل را دارا می باشند:
- رتبه اول تا سوم 5 امتیاز
- رتبه چهارم تا ششم 4 امتیاز
- رتبه هفتم تا نهم 3 امتیاز
- رتبه دهم تا دوازدهم 2 امتیاز
- رتبه سیزدهم تا پانزدهم 1 امتیاز

5- نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور می توانند از بورس تحصیلی نخبگان استفاده نمایند.

6- نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و معرفی بنیاد ملی نخبگان به نظام وظیفه می توانند خدمت سربازی را با سپری کردن یک دوره آموزش نظامی و انجام پروژه های پژوهشی روی موضوعات مورد نیاز کشور بگذرانند.

مركز المپياد علمي دانشجويي     94/11/27