قطب هاي كشوري المپياد غيرمتمركز

دانشگاه هاي كشور به 8 بخش (قطب) دانشگاهي بدين شرح تقسيم مي شوند:
قطب 1: دانشگاه هاي استان تهران (به مركزيت يكي از دانشگاه هاي شهر تهران )
قطب 2: دانشگاه هاي استان هاي قزوين، گيلان، مازندران و گلستان (به مركزيت دانشگاه مازندران)
قطب 3: دانشگاه هاي استان هاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سمنان (به مركزيت دانشگاه فردوسي مشهد)
قطب 4: دانشگاه هاي استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان (به مركزيت دانشگاه تبريز)
قطب 5: دانشگا ه هاي استان هاي اصفهان ، چهارمحال وبختياري، ايلام، قم، مركزي و خوزستان (به مركزيت دانشگاه اصفهان)
قطب 6: دانشگاه هاي استان هاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد و يزد (به مركزيت دانشگاه شيراز)
قطب 7: دانشگاه هاي استان هاي كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان (به مركزيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان)
قطب 8: دانشگاه هاي استان هاي همدان، لرستان، كردستان و كرمانشاه (به مركزيت دانشگاه بوعلي سيناي همدان)

مركز المپياد علمي دانشجويي     94/11/27