كميته علمي رشته ها

وظایف کمیته های علمی
  • همکاری درتهیه و جمع آوری سوال های آزمون درمراحل مختلف
  • تایید علمی سوال های آزمون هررشته
  • همکاری درتمام مراحل برگزاری المپیاد دررشته مربوط
  • تصحیح اوراق امتحانی
  • پیشنهاد حدنصاب نمرات قابل قبول و تعداد قبولی های المپیاد متمرکز و غیرمتمرکز و مرحله نهایی به شورای برنامه ریزی المپیاد

اعضای کمیته های علمی:
برای هررشته که قراراست درآن المپیاد برگزار شود، کمیته ای علمی متشکل از 3 تا حداکثر 5 نفر از استادان متعهد و متخصص آن رشته تشکیل می گردد. یک نفر از اعضای کمیته علمی به عنوان رئیس کمیته تعیین می شود که باحکم رئیس سازمان منصوب می گردد. اعضای کمیته علمی هررشته نیز به پیشنهاد رئیس کمیته علمی و باتصویب رئیس سازمان انتخاب و با حکم معاون فنی و آماری سازمان منصوب می شوند.

توضیح:
پیشنهادهای کمیته های علمی پس از تصویب شورای برنامه ریزی المپیاد، به اجرا گذاشته می شود.

مركز المپياد علمي دانشجويي     94/11/14