مركز المپياد دانشجويي

مركز المپياد براي ايجاد هماهنگي و اجراي مصوبات شوراي عالي المپياد، كميته اجرايي و كميته علمي المپياد تشكيل مي گردد:
  • ايجاد هماهنگي در برگزاري جلسات شوراي عالي المپياد و كميته علمي و دعوت از اعضا به منظور شركت در جلسات مربوطه
  • جمع آوري و تهيه كليه اطلاعات لازم و بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهادات رسيده از دانشگاه ها و طرح آنها در جلسات كميته علمي.
  • تهيه پيشنهادات كلي درباره كليه مقررات مربوط به برگزاري المپياد علمي دانشجويي اعم از تعداد رشته هاي تحصيلي و ساير ضوابط مورد نظر براي شركت كنندگان در مسابقات.
  • تهيه و تنظيم دستور جلسه و گزارشات لازم جهت بررسي واتخاذ تصميم در جلسات ذيربط.
  • بررسي و تحقيق در زمينه هاي جايگزيني و روش هاي جديد و شيوه هاي بهتر شناسايي و انتخاب استعدادهاي نهفته و دانشجويان نخبه.
  • تهيه و تنظيم طرح تشويقي براي برگزيدگان المپياد دانشجويي و طرح آنها در جلسات ذيربط.
  • دريافت اسامي قبول شدگان در رشته هاي مختلف المپياد از كميته هاي علمي و اعلام آن براي اطلاع عموم.
  • اقدام در جهت برگزاري مراسم تقدير و تهيه هدايا و جوايز و دعوت از مدعوان شركت كننده در جلسه مزبور به منظور تجليل از دانشجويان برگزيده با همكاري دفتر رياست و روابط عمومي.
  • انجام اقدامات لازم براي تشكيل اردوي المپياد با همكاري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.

مركز المپياد علمي دانشجويي     94/11/14