شوراي برنامه ريزي المپياد

اعضاي شوراي برنامه ريزي
شوراي برنامه ريزي المپياد كه براي اجراي اهداف المپياد تشكيل مي شود، متشكل از اعضاي زير است:

1- رئيس سازمان سنجش آموزش كشور
2- معاون تحقيقات آزمون و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش (نايب رييس شوراي برنامه ريزي)
3- رئيس مركز المپياد (دبير شوراي برنامه ريزي)
4- معاون اجرايي سازمان سنجش (عضو شوراي برنامه ريزي)
5- مديركل دفترآزمونسازي و روانسنجي (عضو شوراي برنامه ريزي)
6-مسولان كميته هاي علمي

وظايف شوراي برنامه ريزي
شوراي برنامه ريزي المپياد مجري سياست هاي مصوب شوراي عالي المپياد و نظارت بر حسن اجراي كليه برنامه هاي مربوط به برگزاري المپيادها مي باشد-

1- برنامه ريزي و زمان بندي برگزاري المپيادها و تعيين زمان برگزاري هر المپياد
2- برنامه ريزي براي توسعه برون مرزي المپيادعلمي
3- فراهم آوردن امكانات و مقدمات اجراي المپياد
4- تعيين نحوه جمع آوري و انتخاب سوال ها از دانشگاه و تشكيل بانك سوال در سازمان
5- تصويب پيشنهادهاي كميته هاي علمي در مورد نحوه آزمون ، طرح سوال ، تعيين مواد امتحاني و ضرايب آنها، نوع سوال ها، شرايط حدنصاب نمره و تعداد ضرايب
6- تعيين نوع جوايز و نشان هاي علمي و اعطاي آن براساس سياست گذاري شوراي عالي المپياد

مركز المپياد علمي دانشجويي     94/11/14