حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در حوزه نانو

بدينوسيله به اطلاع مي رساند : ستاد ويژه توسعه فناوري نانو با هدف افزايش كيفيت علمي و كاربري پايان نامه هاي دانشجويي (در حوزه نانو)، از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در قالب گام به گام متناسب با دستاوردهاي بدست آمده ، حمايت مي كند.

مركز المپياد علمي دانشجويي     94/5/7