اسامي منتخبين بيست و چهارمين المپياد غير متمركز- منطقه 1- به مركزيت دانشگاه تربيت مدرس-1398

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره ملی نام دانشگاه رشته المپیاد
1 علی منتظری مصطفی 0018541283 امام صادق (ع) الهیات و معارف اسلامی
2 محدثه نظامی خیرآبادی محمد 0019559471 علوم و معارف قرآن کریم الهیات و معارف اسلامی
3 فاطمه میان محله محمدکاظم 0021001103 الزهرا(س) الهیات و معارف اسلامی
4 محسن خاتمی ابراهیم 0020612699 علوم و معارف قرآن کریم الهیات و معارف اسلامی
5 سیده فاطمه بهبهانی زاده سید موسی 4711732985 الزهرا(س) الهیات و معارف اسلامی
6 محمد سهرابی علی رضا 0036370541 تهران الهیات و معارف اسلامی
7 جواد خدادادی محمدعلی 0910131325 امام صادق (ع) حقوق
8 نرگس مطلبی حسین 0020661355 امام صادق (ع) حقوق
9 ناصر نیکو رأی نادر 1362383848 شهید بهشتی حقوق
10 مهدیس لطفی علیرضا 4271067024 امام صادق (ع) حقوق
11 فاطمه صفری پارسا علیرضا 0020799667 شهید بهشتی حقوق
12 محمد براتی جوآبادی اسماعیل 1272340066 علامه طباطبائی حقوق
13 شعیب نریمانی بهمن 3240548860 تهران حقوق
14 مهدی اعلائی محسن 0020607121 شهید بهشتی حقوق
15 مهدی نصیری الیاس 0371367001 امام صادق (ع) حقوق
16 ریحانه جلالی فراهانی حسین 0021159173 امام صادق (ع) حقوق
17 فاطمه رحمانی سعید 0019819145 علامه طباطبائی روانشناسی
18 یلدا دریانی محمدرضا 1362351466 تهران روانشناسی
19 سارا غلامی نژاد خسرو 4580313550 علامه طباطبائی روانشناسی
20 مبینا الماسیان تورج 3860969439 تهران روانشناسی
21 مرضیه اسداله یی عباس 0311494651 علامه طباطبائی روانشناسی
22 فاطمه افکاری اسمعلی 0020595042 علامه طباطبایی روانشناسی
23 محمدامین فقیه محمدعلی 0021369321 شاهد روانشناسی
24 نگین مستغنی علیرضا 0923908552 شاهد روانشناسی
25 ریحان علائیان محمد 0440547199 الزهرا(س) روانشناسی
26 زهرا صیفی کار محسن 3861009651 تهران روانشناسی
27 زهرا عبدی مهدی 0020460074 شاهد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
28 محمد امامی حسین 0020212666 تهران سلول های بنیادی و مهندسی بافت
29 نیما ذاکری محمدرضا 3720671781 صنعتی امیر کبیر سلول های بنیادی و مهندسی بافت
30 کیانا کافی چراغی محمدرضا 0311745539 الزهرا(س) سلول های بنیادی و مهندسی بافت
31 آذین رشیدی احمدی فرهاد 0019971575 صنعتی امیر کبیر سلول های بنیادی و مهندسی بافت
32 شقایق فاضلیان محمدرضا 0440679850 شهید بهشتی سلول های بنیادی و مهندسی بافت
33 هدی فخر محمدرضا 0923653295 شاهد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
34 هلیا ریوند محسن 0021116016 الزهرا(س) سلول های بنیادی و مهندسی بافت
35 علی توحیدی نیا محمد 0371496810 صنعتی امیر کبیر سلول های بنیادی و مهندسی بافت
36 زینب روحانی مسعود 0020022085 تهران سلول های بنیادی و مهندسی بافت
37 زهرا جان نثاری محمد رضا 1272290913 امام صادق (ع) علوم تربیتی
38 نعیمه یادگاری حسن آباد حسین 3040390015 امام صادق (ع) علوم تربیتی
39 زینب قاسمی احمد 0020153104 امام صادق (ع) علوم تربیتی
40 علی احمدی رضا 0371736404 تهران علوم تربیتی
41 الهه عباسیان محمد 2500457982 تهران علوم تربیتی
42 فاطمه خانی محمد رضا 4890358498 تهران علوم تربیتی
43 حورا سادات حسینی سید مرتضی 1272493172 امام صادق (ع) علوم تربیتی
44 عطیه سوری عزت اله 3970214203 امام صادق (ع) علوم تربیتی
45 چمران کاظمی اسماعیل 0019973081 تهران علوم زمین
46 نادیا احمدی نژاد خشایار 0020007884 تهران علوم زمین
47 مجید سلیمانی خلیل 4000260561 تهران علوم زمین
48 فربد آل عزیز حمید 1742716733 تهران مهندسی شیمی
49 محمدعلی نقدی نسب علی 2980741760 صنعتی شریف مهندسی شیمی
50 غزاله مظفری امیر 4311109725 تهران مهندسی شیمی
51 خدیجه اسفندیار ذبیح اله 0020933266 صنعتی شریف مهندسی شیمی
52 کیمیا السادات مظلومی سید احمد 1272325385 تهران مهندسی شیمی
53 سید جلیل منتظری هدش سید علی 4420674989 تهران مهندسی شیمی
54 محمدرضا بهجویی جعفر 0020718403 تهران مهندسی شیمی
55 ساجده آقاسی محمد 0020205422 تهران مهندسی شیمی
56 تارا بخشی خانشیر یوسف 0020134509 تهران مهندسی شیمی
57 علی شاهرودی امراله 0019546531 صنعتی امیر کبیر مهندسی شیمی
58 امیرحسین کریمی رهنما رضا 0020560001 صنعتی امیر کبیر مهندسی شیمی
59 فاطمه زرگرباشی مجید 2282227867 صنعتی شریف مهندسی مکانیک
60 علیرضا درزی غلامحسین 4710826390 صنعتی شریف مهندسی مکانیک
61 محمد عرفانی متین علی 0019272863 تهران مهندسی مکانیک
62 سیاوش بزرگ چمی منوچهر 0020320434 صنعتی امیر کبیر مهندسی مکانیک
63 علی شفیعی سودرجانی ابراهیم 1100346341 علم و صنعت ایران مهندسی مکانیک
64 امیر پویا حمصیان امیر محمد 1272567702 صنعتی شریف مهندسی مکانیک
65 نیرومند جسیمی صالح 2741001510 صنعتی امیر کبیر مهندسی مکانیک
66 حسن نصیری خونساری علی اصغر 0020241941 علم و صنعت ایران مهندسی مکانیک
67 حامد ناظمی هرندی مسعود 1272534456 صنعتی امیر کبیر مهندسی مکانیک
68 امیررضا مهدی زاده علی اصغر 3770249887 صنعتی امیر کبیر مهندسی مکانیک
69 سبا کریمی محمود 0020688628 صنعتی شریف مهندسی مواد و متالورژی
70 سعید رسولی رضا 0018714552 تهران مهندسی مواد و متالورژی
71 حمیدرضا قدمی کاردر جمشید 0020417810 صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهندسی مواد و متالورژی
72 تهمینه رجبی فیروز 0020419252 صنعتی شریف مهندسی مواد و متالورژی
73 علی محتشمی فر امیر 0020532369 صنعتی شریف مهندسی مواد و متالورژی
74 کسری اثنی عشری محمدباقر 0020452470 صنعتی شریف شیمی
75 مهدی عصاری محمدحسن 0850164508 صنعتی شریف شیمی
76 آفاق حبیب زاده بیژنی منصور 2080796267 صنعتی شریف شیمی
77 رضا وحدانی محمدحسین 1540427749 شهید بهشتی شیمی
78 علیرضا آرونی حسین 0020506619 شهید بهشتی شیمی
79 علی اله یار شاهسون محمدرضا 0020117612 صنعتی شریف شیمی
80 احسان پژوهشگر رحیم 1362059161 صنعتی شریف آمار
81 الیاس حیدری علی اکبر 0923727469 صنعتی شریف آمار
82 حمید جهانی سعید 0020570775 علامه طباطبائی آمار
83 نیلوفر بختیاری کریم 0019964684 الزهرا(س) آمار
84 طیبه عزت ابادی پور رحمت اله 3071962983 الزهرا(س) آمار
85 علی گل مکانی محمدمهدی 0021204020 صنعتی شریف آمار
86 مجتبی زارع بیدکی علیرضا 4420676507 صنعتی شریف ریاضی
87 علی پیرحسینلو مهدی 0020119771 صنعتی شریف ریاضی
88 امیر خدائیان کریم محمدعلی 0924411422 صنعتی امیر کبیر ریاضی
89 مهدی حق شناس حمید 0019096283 صنعتی امیر کبیر ریاضی
90 فرزاد بازیان مجید 0020273381 تهران ریاضی
91 احمد رضا خزایی پول عزیز اله 0021221405 صنعتی امیر کبیر ریاضی
92 علی دائی نبی مهرداد 0020057199 صنعتی شریف ریاضی
93 پارسا مشایخی مسعود 0022161211 صنعتی شریف ریاضی
94 زهرا محمدی محمود 0020219822 صنعتی امیر کبیر ریاضی
95 علیرضا مسائلی مهدی 1272301036 صنعتی امیر کبیر ریاضی
96 زهرا اخلاقی تهمتن 2500449432 خوارزمی زبان و ادبیات فارسی
97 معصومه افشاری علی 4271108741 الزهرا(س) زبان و ادبیات فارسی
98 فاطمه توکلی کمکوئی محمد 3051288969 پیام نور زبان و ادبیات فارسی
99 زهرا امامی احمد 0019873931 تهران زبان و ادبیات فارسی
100 زینب سادات میر ترابی سید خسرو 0020718179 شهید بهشتی زبان و ادبیات فارسی
101 محدثه رشتچی سعید 1272396691 تهران زبان و ادبیات فارسی
102 مرضیه تقی پور جلال 2572675668 خوارزمی زبان و ادبیات فارسی
103 فخر السادات ملک بنادکی سیدحسین 4432275987 پیام نور زبان و ادبیات فارسی
104 زهرا خلیلی محمد رضا 3241690431 علامه طباطبائی زبان و ادبیات فارسی
105 زهرا ذاکرین غلامعباس 2282204395 خوارزمی زبان و ادبیات فارسی
106 فاطمه زارع خورمیزی حسن 4460098989 شاهد زیست شناسی
107 میلاد ریحانی علیرضا 0440742994 تهران زیست شناسی
108 زهرا معززی طهرانخواه ابراهیم 0019443021 تهران زیست شناسی
109 زهرا جوانمردی فرد محمد 0019843127 تهران زیست شناسی
110 عبدالوهاب تفلیسچی غروی رئوف 0021345309 خوارزمی زیست شناسی
111 فاطمه نصیری للردی هادی 4570121942 شاهد زیست شناسی
112 سیده پریسا محقق مطلق سیداحمد 1272631133 شهید بهشتی زیست شناسی
113 فرهاد شهریار پور محرم 0030603839 تهران علوم اقتصادی
114 مهران محمودی بیت اله 4271229520 علامه طباطبائی علوم اقتصادی
115 محمد حسین فرشچی رضا 1262118476 شهید بهشتی علوم اقتصادی
116 سید مرتضی ملائکه سید مجتبی 0923991743 صنعتی شریف علوم اقتصادی
117 نیلوفر اصلاح سعید 0780738861 تهران علوم اقتصادی
118 مانا شعبانی راد غلامرضا 0020159196 علامه طباطبائی علوم اقتصادی
119 مهدی سلامی مرتضی 0021119880 امام صادق (ع) علوم اقتصادی
120 علی کریمی حسین 1272489477 امام صادق (ع) علوم اقتصادی
121 آناهیتا حسینی امید رضا 0020886217 علامه طباطبائی علوم اقتصادی
122 امین محرمی پور سعید 0020812809 صنعتی شریف فیزیک
123 سید محمد حسین شریفی سیدمحمود 0021500622 صنعتی شریف فیزیک
124 آراد نصیری محمد علی 2581043954 صنعتی شریف فیزیک
125 نیکی صدیقی عبدالرحیم 0020846215 تهران فیزیک
126 محمدرضا خوانساری حمیدرضا 0020843526 تهران فیزیک
127 کیانا صالحی حشمت الله 5000134941 صنعتی شریف فیزیک
128 امیرحسین افشارراد حمید رضا 0021301549 صنعتی شریف مهندسی برق
129 شهریار زهتابی محمد کاظم 1720163073 صنعتی امیر کبیر مهندسی برق
130 امین حکیمی امیر 0440681332 صنعتی امیر کبیر مهندسی برق
131 سپهر خادمی شریف آباد هرمر 0021471363 صنعتی امیر کبیر مهندسی برق
132 نازنین میرحسینی سیدمحمدعلی 2980935700 صنعتی امیر کبیر مهندسی برق
133 امیرمحمد یعقوبیان زاده محمدحسین 1362212849 صنعتی شریف مهندسی برق
134 ارش قربانی حسن 3860932527 صنعتی شریف مهندسی برق
135 علیرضا ابویی بهروز 0311793304 تهران مهندسی برق
136 پوریا تجاسب کامیاب 0021300216 صنعتی امیر کبیر مهندسی صنایع
137 عطیه جمشید پور فرشاد 0020361351 صنعتی شریف مهندسی صنایع
138 سید علی طیبی سید حسین 0520990552 صنعتی شریف مهندسی صنایع
139 امین علی پور فرزاد 0020214529 تهران مهندسی صنایع
140 رضا یوسف پور سادات محله محمداسماعیل 2050829671 صنعتی امیر کبیر مهندسی صنایع
141 بهروز بهره دار کوروش 0520939476 صنعتی شریف مهندسی صنایع
142 عرفان آهار محمدحسن 0923705449 صنعتی شریف مهندسی صنایع
143 حامد خرازی محمدصادق 0020822561 تهران مهندسی عمران
144 محمد رضا شکوه فر عباس 6190063543 صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهندسی عمران
145 محمد طبیعی حسن 0923755187 صنعتی شریف مهندسی عمران
146 محمد امین درگی علیرضا 3611042072 صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهندسی عمران
147 رضا مهدی پور بهروز 0019460066 شهید بهشتی مهندسی عمران
148 مهران روغنی مهدی 0019526180 صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهندسی عمران
149 فرشید رشیدیان اسمعیل 0019513887 شهید بهشتی مهندسی عمران
150 پویا توکلی جعفر 0019878222 تهران مهندسی عمران
151 آرمین خشنود رامین 0020561148 صنعتی شریف مهندسی عمران
152 سید مصطفی صانعی سیدحسن 4710784388 صنعتی امیر کبیر مهندسی عمران
153 شبنم قاسمی راد حمید 0019515022 صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر
154 بهار باطنی عباس 0020936648 تهران مهندسی کامپیوتر
155 امیرحسین بهشتی قادی ابوالقاسم 2050758480 صنعتی امیر کبیر مهندسی کامپیوتر
156 مه تا رفیعی حمید 0021159181 تهران مهندسی کامپیوتر
157 علی عسگری خشویه سلجوق 1160324727 صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر
158 امیرمحمد رنجبرپازکی افشین 0021289972 تهران مهندسی کامپیوتر
159 اسماعیل نادری بنی علی اصغر 4610577267 صنعتی امیر کبیر مهندسی کامپیوتر
160 امیر کیوان محتشمی داود 0019877226 صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر
161 فربد اکباتانی علی رضا 0020667868 صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر
162 سروش عبادیان محمد 0019552416 صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر
163 زهرا منظوری احمد 5650056412 خوارزمی علوم جغرافیا
164 طاهره بختیاری بابادگانی فرج 1272256261 خوارزمی علوم جغرافیا
165 مهدیه پرهیزکاری فرهاد 0020117663 خوارزمی علوم جغرافیا
166 میرمرتضی اولیاییان میرابراهیم 1379934281 پیام نور علوم جغرافیا
167 سعید شکاری اسماعیل 20296630 تهران علوم جغرافیا
168 محمد صفری جعفر 20411863 تهران علوم جغرافیا
169 محمد سلگی محمدامین 3950420061 تهران علوم جغرافیا
170 میرامیر موسوی میرعلی اکبر 311649130 تهران علوم جغرافیا
171 زهرا آقائی محمدامین 311612326 تهران علوم جغرافیا
172 سیاوش کاوسی غلامرضا 75570704 تهران زراعت و اصلاح نباتات
173 محمدمهدی رحمانی عبدالرحیم 5400022898 تهران زراعت و اصلاح نباتات
174 سحر مبصر صمد 1361970553 تهران زراعت و اصلاح نباتات
175 پیمان علی بیگی رمضان 19532040 تهران زراعت و اصلاح نباتات
176 رضا تنهایی نصرت 20350937 تهران زراعت و اصلاح نباتات
177 نیلوفر محمدی اردبیلی عبدالرضا 440649862 تهران زراعت و اصلاح نباتات
178 مهدیه نورانی مهدی 1990717373 پردیس ابوریحان- تهران زراعت و اصلاح نباتات
179 طاها چغانه محمد 311603203 پردیس ابوریحان- تهران زراعت و اصلاح نباتات
180 نگین سلیمانی فر ابراهیم 2282046072 پردیس ابوریحان- تهران زراعت و اصلاح نباتات
181 نسترن گودرزی امید 20274335 پردیس ابوریحان- تهران زراعت و اصلاح نباتات
182 لیلا درخشنده نصر گلابعلی 491609612 پردیس ابوریحان- تهران زراعت و اصلاح نباتات
183 فاطمه بختیاری یوسف رضا مجتبی 410519022 پردیس ابوریحان- تهران زراعت و اصلاح نباتات
184 مریم  دارستانی فراهانی مرتضی 76719596 پیام نور تهران زراعت و اصلاح نباتات
185 رویا شریف نیا ذبیح 0079597211 پیام نور کرج زراعت و اصلاح نباتات

مركز المپياد علمي دانشجويي     98/3/27