برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-علوم زمين

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ممتاز رتبه
1 رضا  ملکی حسن آباد  تهران  منطقه 1 2
2 محدثه السادات  احمدی   تهران  منطقه 1 3
3 کیمیا  عسگری    تهران  سراسری/ارشد 3
4 سمیه  رحمان نسب    کردستان -سنندج  سراسری/ارشد 3
5 میلاد  مرادی    کردستان -سنندج  سراسری/ارشد 4
6 سیدمحمدمهدی  سنبلستان    اصفهان  سراسری/ارشد 5
7 حسین  کریمی    گلستان -گرگان  سراسری/ارشد 5
8 زهرا گلستانی   تهران  منطقه 1 6
9 سیده سپیده  میرربیع    تهران  سراسری/ارشد 7
10 سیدحامد  موسوی    اصفهان  سراسری/ارشد 8
11 محدثه  عجمی کهنگی   تهران  منطقه 1 9
12 آرزو خسروی فورگ بیرجند منطقه 9 10
13 مرضیه ایزد منش   شیراز منطقه 7 11
14 مصیب جوکار   شیراز منطقه 7 12
15 سیدجواد  حسینی    سیستان وبلوچستان -زاهدان  سراسری/ارشد 13
16 رقیه زبیری   اصفهان منطقه 6 14
17 فاطمه  امینی    خوارزمی -تهران  سراسری/ارشد 15
18 روح الله  نیکوکلام    فردوسی مشهد  سراسری/ارشد 16
19 فرحناز اکبرزاده تبریز منطقه 3 16
20 فاطمه محیط   شیراز منطقه 7 16
21 میلاد فرهمند   فردوسی مشهد  منطقه 9 17
22 سمیرا امین   اصفهان منطقه 6 18
23 لقمان صادقی ارومیه منطقه 3 19
24 غلامرضا  اصلانی مناره بازاری    دامغان  سراسری/ارشد 20
25 معصومه زارع   شیراز منطقه 7 20
26 طاهره  صابری تبریز منطقه 3 21
27 سمانه  زراعتکاری محقق اردبیلی منطقه 3 21
28 سمیه  رهنمون پیروج زنجان منطقه 3 22
29 اسمعیل  غفاری    دامغان  سراسری/ارشد 23
30 الهه شاه نظری دامغان منطقه 9 23
31 سیاوش تقدسی مفرد شهید چمران اهواز منطقه 10 24
32 محمود احمدی نیا   فردوسی مشهد  منطقه 9 25
33 مهلا شمس آبادی دامغان منطقه 9 26

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15