برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-زبان و ادبيات فارسي

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ممتاز رتبه
1 زهرا هدایتی متین   تهران  منطقه 1 1
2 احمدعلی  دیناروندشلگهی   تهران  سراسری/ارشد 2
3 محمد  دائمی  صنعتی شریف  سراسری/ارشد 3
4 حانیه هفته خانگی قم منطقه 4 3
5 سنا  ثقفی   تهران  سراسری/ارشد 4
6 سعیده دهقان نیری فردوسی مشهد منطقه 9 5
7 کیمیا  اکرامیان   تهران  سراسری/ارشد 5
8 رسول  مهرانفر  علامه طباطبایی  سراسری/ارشد 6
9 زینب درویشی فردوسی مشهد سراسری/ارشد 7
10 امیرمحمد  اردمه  فردوسی مشهد سراسری/ارشد 8
11 الهام  زمانی  محقق اردبیلی سراسری/ارشد 9
12 سمیرا  محمدی   فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه  سراسری/ارشد 10
13 سیدمحمدحسین  قاضی عسگر   اصفهان  منطقه6 10
14 سید وفاعلی  میرعمادی   تهران  منطقه 1 11
15 بتول  اسدی کرم   خوارزمی  سراسری/ارشد 12
16 امنه  دیلمی   ازاداسلامی واحدکرج  سراسری/ارشد 13
17 فاطمه  حاج حیدری ورنوسفادرانی   اصفهان  منطقه 6 13
18 سپیده  اصلاحی چوبه گیلان منطقه 2 14
19 ماهم  ناظری قوجق گنبدکاووس منطقه 1 15
20 فاطمه  کناقستانی  فردوسی مشهد سراسری/ارشد 15
21 رقیه حسنی زنجان منطقه 3 16
22 فاطمه  آقا نوری  اصفهان  منطقه 6 17
23 هاجر ربیع فردوسی مشهد منطقه 9 17
24 ارغوان رضائی فردوسی مشهد منطقه 9 18
25 فرزانه  احمدی رازی کرمانشاه منطقه 5 18
26 زهرا پالیزبان  علامه طباطبایی  منطقه 1 19
27 فاطمه  قربانی لارمایی گلستان منطقه 2 20
28 امیرحسین سالک علامه طباطبایی  منطقه 1 21
29 ابراهیم  کریم زاده  علامه طباطبایی  منطقه 1 22
30 محمدرضا  یوسفی صراف  فردوسی مشهد سراسری/ارشد 22
31 فاطمه  شکر زاده گروی  علامه طباطبایی  منطقه 1 23
32 اسما خلفی زنجان منطقه3 24
33 انیس  رخشانی گرمابسفلی گنبدکاووس منطقه2 25
34 حسین پورمغینمی شهید چمران اهواز منطقه 10 26
35 فاطمه یوسفی صبوری تبریز منطقه 3 26
36 ماندانا حمیدی  خوارزمی  منطقه 1 27
37 فاطمه  آتش پنجه گنبدکاووس منطقه 2 28
38 زهرا شمسی هرمزگان منطقه 8 29
39 مجید موسی زاده چیچکی تبریز منطقه 3 30
40 فاطمه عزیز پوراحمدی هرمزگان منطقه8 31
41 فرشته  شجاعی شهید باهنر کرمان منطقه 8 32
42 نازنین  رستمی زاده شهید باهنر کرمان منطقه 8 33
43 حمیرا عسکری مرکز آموزش عالی اقلید منطقه 2 34
44 سمیرا بیند کردستان منطقه 9 35
45 امین حیدری کردستان منطقه 8 36
46 پروین زارعی یاسوج منطقه 7 37

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15