برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-شيمي

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 محمدپارسا جباری صنعتی شریف منطقه 1 1
2 احسان شیردل تبریز منطقه 3 3
3 مهدی عصاری صنعتی شریف سراسری/ارشد 3
4 حمید محمدزاده دیزج خوارزمی سراسری/ارشد 4
5 مهدی حیدریان هریس صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سراسری/ارشد 5
6 مهدی قمصری بوعلی سینا منطقه 4 6
7 سیدمحمدصادق موسوی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سراسری/ارشد 7
8 علی مهری شهید باهنر کرمان منطقه 8 8
9 سهند نیک ذات تبریز سراسری/ارشد 9
10 سجاد مخدومی بوعلی سینا منطقه 4 10
11 مسعود دلسوز گیلان منطقه 2 11
12 شروین علی خواه اصل محقق اردبیلی منطقه 3 12
13 مجید مقصودی شهیدمدنی اذربایجان -تبریز منطقه 3 12
14 معین رضایی زنگنه رازی کرمانشاه منطقه 5 13
15 فاطمه سادات موسوی زاده مجرد اصفهان منطقه 6 14
16 سید حسن سبحانی خلیج فارس منطقه 7 15
17 بردیا زمانی رنجبر گرمرودی بیرجند منطقه 9 16
18 ساناز تقدسی مازندران -بابلسر سراسری/ارشد 17
19 محمدعلی اقاجانی منقاری مازندران -بابلسر منطقه 2 18
20 مجتبی قشقایی شهیدمدنی اذربایجان -تبریز سراسری/ارشد 19
21 مهدی پوراحمدی شهید باهنر کرمان منطقه 8 20
22 محبت حاجب خلیج فارس منطقه 7 21
23 افشین اسکندری مازندران -بابلسر سراسری/ارشد 22
24 محمدرضا طحان بیرجند منطقه 9 22
25 احد وطن دوست نامانلو فردوسی مشهد منطقه 9 23
26 بهروز نایب زاده طرقبه دامغان منطقه 9 24
27 میلاد اسدنیا شیراز منطقه 7 25
28 علیرضا پویامهر دامغان منطقه 9 26
29 رضا کیماسی شهید چمران اهواز منطقه 10 26

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15