برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397- جغرافيا

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 علی مومنی یزد منطقه 6 1
2 اسلام گله بان ارومیه منطقه 3 2
3 آیدا رمضانی شهید باهنر کرمان منطقه  8 3
4 فهیمه شکاری یزد منطقه 6 4
5 ناهید حسین پناهی کردستان منطقه 5 5
6 محمدجواد قادری دامغان منطقه 9 6
7 شهربانو بینائیان دامغان منطقه 9 7
8 الناز جلیلوند تهران منطقه 1 8
9 سید محسن حسینی فرد تهران منطقه 1 9
10 فاطمه شیخ احمدی کردستان منطقه 5 10
11 مینا شکری تهران منطقه 1 11
12 سیده سیما طباطبایی تبریز منطقه 3 12
13 زهره مبارکی سیستان و بلوچستان منطقه 8 13
14 سمانه باقری تبریز منطقه 3 14
15 سیدمحمدجواد طیبی زاده تهران منطقه 1 15
16 محمدعلی کیانی تهران سراسری/ارشد 16
17 مهین فریسات شهید چمران منطقه 10 17
18 احمد صادق زاده فردوسی مشهد منطقه 9 18
19 انیسه حاتمی الوقره یزد منطقه 6 19
20 ندا طهماسبی زاده شهید چمران منطقه 10 20
21 آرش نصیری زرقانی شیراز منطقه 7 21
22 سعید جعفری مجد شهید چمران منطقه 10 22
23 بهزاد سلیمی خوارزمی منطقه 1 23
24 مینا فیروز یزدی حکیم سبزواری منطقه 9 24
25 فاطمه  عباسیان یزد منطقه 6 25
26 ویدا فلاح تبریز منطقه 3 26
27 سنا ساعدپناه کردستان منطقه 5 27
28 فاطمه صفری گلستان منطقه 2 28
29 مهدی فصیحی رامندی تهران سراسری/ارشد 29
30 بهروز نظالفت تکله محقق اردبیلی منطقه 3 30
31 نرگس اسدی فردوسی مشهد منطقه 9 31
32 محمد امیرملکی آزاد اسلامی - واحد اصفهان سراسری/ارشد 32
33 الهه نورپسندی مازندران منطقه 2 33
34 لقمان فرشاد محقق اردبیلی سراسری/ارشد 34
35 بهزاد غریبی شیراز منطقه 7 35
36 براتعلی نودهانی حکیم سبزواری سراسری/ارشد 36
37 الیاس کرمی شیراز منطقه 7 36
38 سعید یوسفیان شهریاری شهید چمران منطقه 10 37
39 فاطمه نوروزی فردوسی مشهد سراسری/ارشد 38
40 پریسا سمیعی سید جمال الدین اسدآبادی منطقه 4 39
41 سحر عافیتی سید جمال الدین اسدآبادی منطقه 4 40
42 صابر کاس کوزانی گیلان منطقه 2 40
43 حسن آشوری شیراز سراسری/ارشد 41
44 فرزانه احمدی براتی سید جمال الدین اسدآبادی منطقه 4 42
45 شیلا بی نیاز علوم دریایی چابهار منطقه 8 43
46 زهره محمدی مرام سید جمال الدین اسدآبادی منطقه 4 44
47 زهرا سلطان محمدی شهیدبهشتی -تهران  سراسری/ارشد 45
48 محمدرسول ظفری شیراز سراسری/ارشد 46

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15