برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397- آمار

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 آفرین بیات علامه طباطبائی  منطقه 1 3
2 امیرعلی  زارعی شب خانه   تهران  سراسری/ارشد 4
3 سکینه رستمی  اصفهان منطقه 6 5
4 عباس دیدار محقق اردبیلی منطقه 3 6
5 ژینا  اقامحمدی  تهران  سراسری/ارشد 7
6 محمدحسین  نژادحقیقی  شیراز  سراسری/ارشد 8
7 صالح دین بجنورد منطقه 9 8
8 جواد   آقاداوودی صنعتی اصفهان منطقه 6 9
9 بهزاد  رضائی شیری  فسا  سراسری/ارشد 10
10 داود تنباکوچی فردوسی مشهد منطقه 9 10
11 نیلوفر  بختیاری  الزهرا/س /-تهران  منطقه 1 11
12 ادیتیا  بابایان تازه کند  الزهرا/س /-تهران  منطقه 1 12
13 محمد  اسدی مازندران منطقه 2 13
14  فرشته  شیخ ویسی گلستان منطقه 2 14
15 فائزه  فیضی  شیراز  سراسری/ارشد 15
16 پریسا  سرشکی   تهران  منطقه 1 16
17 فرزانه رخشانی بیرجند منطقه 9 16
18 فائزه  حائری یزدی  اصفهان  سراسری/ارشد 17
19 مریم  جباری خسرقی  الزهرا/س /-تهران  سراسری/ارشد 17
20 سارا عرب   تهران  منطقه 1 18
21 طیبه  عزت ابادی  الزهرا/س /-تهران  منطقه 1 19
22 آزاده  گلدوزیان   تهران  منطقه 1 20
23 مهسا افضلی سمنان منطقه 9 20
24 سجاد معصومی فر رازی کرمانشاه منطقه 5 21
25 علی  مخدومی  حکیم سبزواری -سبزوار  سراسری/ارشد 22
26 پریسا  جعفرزاده داشبلاغ محقق اردبیلی منطقه 3 22
27 مرضیه  قاسم پور ملومه گیلان منطقه 2 23
28 عباس  عباسی فیروزجاه مازندران منطقه 2 24
29 ساجده لشگری بین المللی امام خمینی /ره / منطقه 4 25
30 فاطمه کرم الهی لرستان منطقه 5 25
31 سعیده  زینلی  تهران  سراسری/ارشد 26
32 محدثه  کاظم پور گورابسری گیلان منطقه 2 27
33 فاطمه  منصوریان گنبدکاووس منطقه 2 28
34 زهرا  احسانی گیلان منطقه 2 28
35 فاطمه ولی زنجان منطقه 3 29
36 فاطمه  صنعتیان  بین المللی امام خمینی /ره / سراسری/ارشد 30
37 آرمان زنگنه دامغان منطقه 9 30

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/14