اعلام اسامي منتخبين المپياد سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت سال 1397 منطقه 10

اعلام اسامی منتخبین المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت سال 1397 منطقه 10

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 محمد همایون فر شهید چمران اهواز سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/4/20