اسامي منتخبين المپياد سلولهاي بنيادي و مهندسي بافت متمركز سال 1397

اسامی منتخبین المپیاد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت متمرکز سال 1397

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 رضا مداح سمنان سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
2 محمد شرعی علیائی صنعتی سهند- تبریز سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
3 سیدمحمد هاشمیان تهران سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
4 آرتا برنجی کازرونی شهید چمران اهواز سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
5 امیرحسین شفیعیان دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
6 علیرضا یاری صنعتی شریف سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
7 فاطمه صابری جمالوئی شهر کرد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
8 سها ال علی تهران سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
9 هادی جلیلی کسجین گیلان- رشت سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
10 مهشاد کهیش قاسمی شهید چمران اهواز سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
11 ویدا حاج پور شهید بهشتی سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
12 فائزه بازوند لرستان سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
13 راحله متو صنعتی نوشیروانی بابل سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
14 یاسمین  میرزاعلی خان دانشگاه تهران سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/4/9