اعلام اسامي منتخبين المپياد سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت سال 1397 منطقه 1

اعلام اسامی منتخبین المپیاد سلول هاس بنیادی و مهندسی بافت
ردیف نام نام خانوادگی  دانشگاه رشته المپیاد
1 فاطمه زارعین دانشگاه شاهد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/4/6