اعلام اسامي منتخبين المپياد سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت سال 1397 منطقه 8

اعلام اسامی منتخبین المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت سال 1397 منطقه 8

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 گیسو فروتن شهید باهنر کرمان سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

    97/4/2