اعلام اسامي منتخبين المپياد سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت سال 1397 منطقه 9

اعلام اسامی منتخبین المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت سال 1397 منطقه 9

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 نازنین قاسم دخت فردوسی مشهد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
2 محمدجواد ابراهیمی فردوسی مشهد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
3 خدیجه باقری دیده بان دامغان سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
4 مجید رشید فردوسی مشهد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
5 پوریا بهمنی کلور سمنان سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
6 مریم محتشمی پور فردوسی مشهد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/27