اعلام اسامي منتخبين المپياد سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت سال 1397 منطقه 3

اعلام اسامی منتخبین المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت سال 1397 منطقه 3

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 فاطمه اناری مومن آبادی مراغه سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
2 سعید میرزایی شهید مدنی آذربایجان سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

       
         

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/23