اعلام اسامي منتخبين المپياد سلولهاي بنيادي و مهندسي بافت منطقه 7

اعلام اسامی منتخبین المپیاد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت منطقه 7

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 کیانوش نبوتی شیراز سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/23