اعلام اسامي منتخبين المپياد سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت منطقه 2

اعلام اسامی منتخبین المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت منطقه 2

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 علیرضا سرکار لطف آبادی گیلان سلول های بنیادی و مهندسی بافت
2 فرزین سهرابی گلستان سلول های بنیادی و مهندسی بافت
3 سبحان اسدپور گیلان سلول های بنیادی و مهندسی بافت
4 عباس رجبی دزلی گیلان سلول های بنیادی و مهندسی بافت
5 نیلوفر برزگر صنعتی نوشیروانی بابل سلول های بنیادی و مهندسی بافت

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/23