منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 8 به مركزيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان

اسامی منتخبین المپیاد غیر متمرکز سال 1397 منطقه 8 به مرکزیت دانشگاه شهید باهنر کرمان

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 سید ابوالقاسم فضایلی سیستان و بلوچستان الهیات و معارف اسلامی
2 فاطمه شاه بازی سیستان و بلوچستان الهیات و معارف اسلامی
3 امیرحمزه خوشنام شهید باهنر کرمان ریاضی
4 سید نیما مکی آبادی شهید باهنر کرمان ریاضی
5 سیدحسنعلی پرویز شهید باهنر کرمان ریاضی
6 نازنین امیری نژاد شهید باهنر کرمان زیست شناسی
7 کتایون صدیقی شهید باهنر کرمان زیست شناسی
8 علی مهری شهید باهنر کرمان شیمی
9 مهدی پوراحمدی شهید باهنر کرمان شیمی
10 مهرداد لشکری شهید باهنر کرمان علوم اقتصادی
11 اعظم اسماعیلی زاده شهید باهنر کرمان علوم اقتصادی
12 سیدجواد  حسینی سیستان و بلوچستان علوم زمین
13 حامد عرب نصرت آبادی شهید باهنر کرمان فیزیک
14 کیوان  احسانی نیا شهید باهنر کرمان فیزیک
15 جواد محمدی شهید باهنر کرمان فیزیک
16 مهدی شخم کار شهید باهنر کرمان فیزیک
17 علی اکبر رحیمی فرد ولیعصر رفسنجان (عج) مهندسی برق
18 مهشید ریگی سیستان و بلوچستان مهندسی برق
19 علی ستایش نیا ولیعصر رفسنجان (عج) مهندسی شیمی
20 سیدابراهیم  موسوی شهید باهنر کرمان مهندسی شیمی
21 محمدرضا اسماعیل پور جونقانی شهید باهنر کرمان مهندسی شیمی
22 نیما کریمی دره عشقی شهید باهنر کرمان مهندسی شیمی
23 محمدعلی ابراهیمی جرجافکی شهید باهنر کرمان مهندسی صنایع
24 رضا علینقی پور شهید باهنر کرمان مهندسی صنایع
25 محمد نقش بند ولیعصر رفسنجان (عج) مهندسی عمران
26 محمد کاظمی ولیعصر رفسنجان (عج) مهندسی عمران
27 معین الدین سالاری هرمزگان مهندسی عمران
28 حسین وحیدی شهید باهنر کرمان مهندسی کامپیوتر
29 علی پیری سیستان و بلوچستان مهندسی مکانیک
30 محسن حاج حسینی درباغی هرمزگان مهندسی مکانیک
31 سامان رمضانی چابهار مهندسی مکانیک
32 فرشته  شجاعی شهید باهنر کرمان زبان و ادبیات فارسی
33 انیس حسین زاده ولیعصر رفسنجان (عج) زبان و ادبیات فارسی
34 فاطمه عزیز پوراحمدی هرمزگان زبان و ادبیات فارسی
35 نازنین  رستمی زاده شهید باهنر کرمان زبان و ادبیات فارسی
36 زهرا شمسی هرمزگان زبان و ادبیات فارسی
37 زهره مبارکی سیستان و بلوچستان علوم جغرافیایی
38 ایدا رمضانی شهید باهنر علوم جغرافیایی
39 شیلا بی نیاز سیستان و بلوچستان علوم جغرافیایی
40 زینب احمدی ملک اباد سیستان و بلوچستان علوم جغرافیایی
41 علی حسین عبدالهی شهید باهنر کرمان زراعت و اصلاح نباتات
42 رقیه پودینه سیستان و بلوچستان روانشناسی
43 سمیه جعفری سیستان و بلوچستان روانشناسی
44 محبوبه شمسی نژاد شهید باهنرکرمان روانشناسی
45 زهره رمضانپور شهید باهنرکرمان روانشناسی
46 رعنا علیزاده جهان آبادی شهید باهنرکرمان روانشناسی
47 صابره یوسفیان منفرد سیستان و بلوچستان علوم تربیتی
48 عطیه عالیشان سیستان و بلوچستان علوم تربیتی
49 زینب بخشی سیستان و بلوچستان علوم تربیتی
50 نفیسه شهاب الدینی سیستان و بلوچستان علوم تربیتی
51 مینا کوهی شهید باهنرکرمان حقوق

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/21