منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 6 به مركزيت دانشگاه اصفهان

منتخبین المپیاد غیر متمرکز سال 1397 منطقه 6 به مرکزیت دانشگاه اصفهان

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 سید سینا امامی دانشگاه کاشان روانشناسی
2 فائزه یزدانی نجف ابادی  دانشگاه یزد روانشناسی
3 مریم زارع زردینی  دانشگاه یزد روانشناسی
4 محمدحسین خادمیان بافقی  دانشگاه یزد روانشناسی
5 مهدیه عظیمی نیا  دانشگاه یزد روانشناسی
6 فاطمه زارع زردینی  دانشگاه یزد علوم تربیتی
7 زهرا تکلیفی  دانشگاه یزد علوم تربیتی
8 مینا نصراصفهانی کارلادانی دانشگاه اصفهان علوم تربیتی 
9 حمیده جانی طالخونچه دانشگاه اصفهان علوم تربیتی 
10 فاطمه السادات اقادادی دانشگاه اصفهان علوم تربیتی 
11 جلال هرندی مقدم  دانشگاه یزد مهندسی کامپیوتر
12 جابر دانش آموز  دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی کامپیوتر
13 محمدهادی دهقانی دانشگاه اصفهان مهندسی کامپیوتر
14 رامین کمالی دانشگاه اصفهان مهندسی کامپیوتر
15 فاطمه برجل بیاتیانی دانشگاه اصفهان مهندسی کامپیوتر
16 علیرضا   مؤذنی  دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی شیمی
17 محسن   دیدنده دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی شیمی
18 میلاد ایماندوست دانشگاه اصفهان مهندسی شیمی
19 محمد محمودی فیل آبادی دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق
20 ایوب پای مزد دانشگاه یزد مهندسی برق
21 هادی سبزی دانشگاه اصفهان  مهندسی برق 
22 شایان سلطانی دانشگاه یزد مهندسی برق
23 علیرضا کلامی دانشگاه یزد مهندسی برق
24 رضا  گلی فخبی دانشگاه صنعتی اصفهان مجموعه مهندسی مواد و متالورژی
25 محسن کریم پور دانشگاه یزد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی
26 مصطفی شکوری دهاقانی دانشگاه یزد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی
27 امیرمسعود چیذری  دانشگاه یزد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی
28 علی یوسفی  دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان مجموعه مهندسی مواد و متالورژی
29 علی نادری بنی دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک
30 مصطفی جمشیدیان قلعه سفیدی دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک
31 عرفان صالحی دانشگاه شهرکرد مهندسی مکانیک
32 پرهام   رضایی دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی صنایع
33 علیرضا جعفری دانشگاه یزد مهندسی عمران
34 پریسا آذری دانشگاه کاشان مهندسی عمران
35 میثم صبوحی دانشگاه یزد مهندسی عمران
36 محمدعلی حبیب اللهی نجف آبادی دانشگاه یزد مهندسی عمران
37 نرگس صالحی سده دانشگاه اصفهان مهندسی عمران
38 علی پزشکی اصفهان مهندسی عمران
39 فرناز میررمضانی دانشگاه اصفهان علوم اقتصادی
40 کیمیا سیدمعلمی دانشگاه اصفهان علوم اقتصادی
41 سعید نصر اصفهانی  دانشگاه اصفهان حقوق
42 محمد امینی دانشگاه اصفهان حقوق
43 رومینا جلوانی دانشگاه اصفهان حقوق
44 سید محمد حسین قاضی عسگری دانشگاه اصفهان  زبان و ادبیات فارسی
45 فاطمه  آقا نوری دانشگاه اصفهان  زبان و ادبیات فارسی
46 فاطمه  حاج حیدری ورنوسفادرانی  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبیات فارسی
47 سارا علمداری  دانشگاه اصفهان  الهیات و معارف اسلامی
48 سمانه  شمس سورانی  دانشگاه اصفهان  الهیات و معارف اسلامی
49 محمد  اسکندری انالوجه دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک
50 جواد   آقاداوود دانشگاه صنعتی اصفهان آمار
51 سکینه رستمی دانشگاه اصفهان آمار
52 سید مهدی سنبلستان دانشگاه اصفهان علوم زمین
53 سیدحامد موسوی دانشگاه اصفهان علوم زمین
54 رقیه زبیری دانشگاه اصفهان علوم زمین
55 سمیرا امین دانشگاه اصفهان علوم زمین
56 مریم هادیان نجف آبادی دانشگاه کاشان زیست شناسی
57 فائزه سالم دانشگاه اصفهان زیست شناسی
58 سمیه  کرامتی دانشگاه اصفهان زیست شناسی
59 حمیدرضا شاه زیدی دانشگاه اصفهان زیست شناسی
60 نفیسه اسدی زارچ دانشگاه یزد زیست شناسی
61 فهیمه شکاری خبر دانشگاه یزد  مجموعه علوم جغرافیایی
62 علی مومنی  دانشگاه یزد مجموعه علوم جغرافیایی
63 فاطمه عباسیان  دانشگاه یزد مجموعه علوم جغرافیایی
64 انیسه حاتمی الوقره دانشگاه یزد مجموعه علوم جغرافیایی
65 فاطمه سادات موسوی مجرد دانشگاه اصفهان شیمی
66 حسین شکوهی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان ریاضی
67 فرانک  خان احمدی دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
68 مهین  قاسمی  دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)

    97/3/6