منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 2 به مركزيت دانشگاه مازندران

منتخبین المپیاد غیرمتمرکز منطقه 2 - به مرکزیت دانشگاه مازندران - 1397
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه رشته
1 سپیده اصلاحی چوبه گیلان زبان و ادبیات فارسی
2 فاطمه قربانی لارمایی گلستان زبان و ادبیات فارسی
3 فاطمه آتش پنجه گنبدکاووس زبان و ادبیات فارسی
4 انیس رخشانی گرمابسفلی گنبدکاووس زبان و ادبیات فارسی
5 ماهم ناظری قوجق گنبدکاووس زبان و ادبیات فارسی
6 زهرا عرفانی نسب مازندران الهیات ومعارف اسلامی
7 سید زهرا ابوالقاسمی گیلان الهیات ومعارف اسلامی
8 فاطمه قائدی گیلان الهیات ومعارف اسلامی
9 محدثه اکبری مازندران الهیات ومعارف اسلامی
10 فاطمه پیراسته مهر گیلان الهیات ومعارف اسلامی
11 محمد اسدی مازندران آمار
12 مرضیه قاسم پور ملومه گیلان آمار
13 فاطمه منصوریان گنبدکاووس آمار
14 عباس عباسی مازندران آمار
15 زهرا احسانی گیلان آمار
16 محدثه کاظم پور گورابسری گیلان آمار
17 فرشته شیخ ویسی گلستان آمار
18 سعید راعی مازندران حقوق
19 سعدی ابراهیم زاده گیلان حقوق
20 اسماعیل صالح آبادی مازندران حقوق
21 نرجس ادبی فیروزجاه مازندران حقوق
22 فاطمه براری مازندران حقوق
23 امید قاسمی میان پشته گیلان ریاضی
24 محمد پورمحمدی فلاح گیلان ریاضی
25 صبا مدانلو مازندران زیست شناسی
26 محدثه صالح زاده چاقوچایی گیلان زیست شناسی
27 فاطمه محقق مازندران زیست شناسی
28 فاطمه عزیزیان گیلان زیست شناسی
29 علی سروی گیلان زیست شناسی
30 ساناز تقدسی فشتمی مازندران شیمی
31 مسعود دلسوز گیلان شیمی
32 محمدعلی اقاجانی منقاری مازندران شیمی
33 مرضیه معصومی قمی مازندران علوم اقتصادی
34 زهرا برزگرشلیمکی مازندران علوم اقتصادی
35 محجوبه امدادی مازندران علوم تربیتی
36 مکرمه شعبان پور کارنامی مازندران علوم تربیتی
37 فاطمه اسدی اهنگرکلائی مازندران علوم تربیتی
38 نرجس کلبادی نژاد مازندران علوم تربیتی
39 مصطفی غلامرضایی گیلان فیزیک
40 حسام جلالی چمنی گیلان فیزیک
41 بهنام عقل لی گلستان فیزیک
42 طراوت جبّاری صدودی گیلان مهندسی برق
43 سید مجتبی طاهری گلوندانی گیلان مهندسی برق
44 معظمه طالبی خشکرودی صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی برق
45 سجاد پورعلی زیردهی گیلان مهندسی برق
46 سهراب عباسیان کاسه گری صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی برق
47 هاشم مسلمی صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی برق
48 محمد شفیعی دانشگاه کاسپین مهندسی شیمی
49 سحر نظیری دانشگاه فومن مهندسی شیمی
50 سیدامین حسینی دانشگاه فومن مهندسی شیمی
51 مصطفی آقایی صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی شیمی
52 نیلوفر احمدی مازندران مهندسی عمران
53 علی شهسواریان گیلان مهندسی عمران
54 مصطفی اصغرزاده علم و فناوری مازندران مهندسی عمران
55 عرفان راسخ صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی عمران
56 امیرحسین دلجویی گیلان مهندسی کامپیوتر
57 فرید اسحقی گرجی علوم کشاورزی گرگان زراعت واصلاح نباتات
58 ابراهیم فرشاکریم علوم کشاورزی گرگان زراعت واصلاح نباتات
59 نورمحمد فضلی علوم کشاورزی گرگان زراعت واصلاح نباتات
60 الهام شمس علوم کشاورزی گرگان زراعت واصلاح نباتات
61 فاطمه اخلاقی گیلان زراعت واصلاح نباتات
62 عباس فروزی فشالمی گیلان مهندسی مکانیک
63 حسام نجات اللهی مازندران مهندسی مکانیک
64 محبوبه ایمنی کوهی گیلان مهندسی مکانیک
65 حسین کریمی گلستان زمین شناسی
66 سید امیر کاظمی نوائی صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی مواد
67 عباس هنرکار همه دانا صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی مواد
68 حورا مظاهری تهرانی صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی مواد
69 صابر کاس کوزانی گیلان جغرافیا
70 الهه نورپسندی مازندران جغرافیا
71 فاطمه صفری چمازکنی گلستان جغرافیا
72 پیام واحدی روشنده گیلان جغرافیا
73 حدیثه رحیمی نژاد صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی صنایع
74 سید مهدی حسینی صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی صنایع
75 مریم میرزاباباپور سنگرودی صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی صنایع
76 فاطمه کاظمی پیام نور استان مازندران روانشناسی
77 فاطمه شعبان زاده گیلان روانشناسی
78 عارفه حمیده مقدم گیلان روانشناسی

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/5