اطلاعيه محل برگزاري و توزيع كارت المپياد غير متمركز سال 1397 در مناطق دهگانه

اطلاعیه محل برگزاری و توزیع کارت المپیاد غیر متمرکز سال 1397 در مناطق ده گانه

منطقه 1- محل آزمون: دانشگاه تربیت مدرس تهران- دانشکده فنی و مهندسی- بلوک 3 

محل توزیع کارت: دانشگاه تربیت مدرس تهران- دانشکده فنی و مهندسی- بلوک 3  (یک ساعت قبل از برگزاری آزمون)

 

منطقه 2- محل آزمون: دانشگاه مازندران- بلوار شهید ذولفقاری پردیس دانشگاه مازندران

محل توزیع کارت: بابلسر- خیابان شهید بهشتی- بلوار پردیس دانشگاه مازندران- اردوگاه شهید عظیمی

 

منطقه 3- محل آزمون: دانشگاه تبریز- دانشکده فیزیک

محل توزیع کارت: سالن ورودی مدیریت آموزشی چهارشنبه مورخ 97/02/12 رأس ساعت 14:00

 

منطقه 4- محل آزمون: دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده علوم و پایه

محل توزیع کارت: دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده علوم و پایه- روز پنج شنبه مورخ 97/02/13 رأس ساعت 7:00 صبح

 

منطقه 5- محل آزمون: دانشگاه رازی کرمانشاه- باغ ابریشم- دانشگاه رازی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

محل توزیع کارت 1: دانشگاه لرستان- کیلومتر 5 جاده خرم آباد، تهران- دانشکده علوم پایه

محل توزیع کارت 2:دانشگاه کردستان- بلوار پاسداران- خیابان دانشگاه- دانشکده کشاورزی 

 

منطقه 6- محل آزمون 1: دانشگاه اصفهان- دانشکده آمار 

منطقه 6- محل آزمون 2: دانشگاه شهر کرد- دانشکده کشاورزی

منطقه 6- محل آزمون 3: دانشگاه یزد- ساختمان پردیس علوم

منطقه 6- محل آزمون 4: دانشگاه کاشان- بلوار راوندی- دانشکده علوم پایه 

محل توزیع کارت 1: دانشگاه اصفهان- دانشکده آمار (همراه با کارت شناسایی معتبر)

محل توزیع کارت 2: دانشگاه شهر کرد- دانشکده کشاورزی (همراه با کارت شناسایی معتبر)

محل توزیع کارت 3: دانشگاه یزد- ساختمان پردیس علوم (همراه با کارت شناسایی معتبر)

محل توزیع کارت 4: دانشگاه کاشان- بلوار راوندی- دانشکده علوم پایه (همراه با کارت شناسایی معتبر)

 

منطقه 7- محل آزمون1: دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی 2- تالار صدری

منطقه 7- محل آزمون2:دانشگاه بوشهر- خلیج فارس

منطقه 7- محل آزمون3:دانشگاه یاسوج

محل توزیع کارت 1: از طریق سایت دانشگاه شیراز

محل توزیع کارت 2:دانشگاه بوشهر- خلیج فارس

محل توزیع کارت 3:دانشگاه یاسوج

 

منطقه 8- محل آزمون: دانشگاه شهید باهنر کرمان- تالار افضل کرمانی

محل توزیع کارت: ورود با کارت دانشجویی (الزامی) می باشد

 

منطقه 9- محل آزمون: دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم ورزشی 

محل توزیع کارت: محل استقرار اسکان دانشجویان المپیاد

 

منطقه 10- محل آزمون: دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی

محل توزیع کارت: دانشکده مهندسی (رأس ساعت 7:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/2/13)

 

 


مركز المپياد علمي دانشجويي     97/2/11