اطلاعيه اعطاي تسهيلات نظام وظيفه تخصصي به دانش آموختگان برتردانشگاه هاي كشور

اطلاعیه/ اعطای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به دانش آموختگان ِبرتردانشگاه های کشور

بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» تسهیلات ویژه ای را برای دانش آموختگان برتر دانشگاه ها برای طیّ دوره نظام وظیفه تخصصی اعطا می کند.

اطلاعیه

بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» تسهیلات ویژه ای را برای دانش آموختگان برتر دانشگاه ها برای طیّ دوره نظام وظیفه تخصصی اعطا می کند که باتوجه به درخواست های فراوان متقاضیان شرایط بهره مندی از آن از ابتدای مهرماه سال 1394 تسهیل شده است. مهم ترین نکات این تسهیلات به شرح زیر است:

صرفاً دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دوره دکتری تخصصی که از طرح نامه رساله (پروپوزال) خود با موفقیت دفاع کرده و وارد مرحله پژوهش شده اند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

یادآوری 1: دانش آموختگان دوره دکتری حرفه ای پزشکی معادل دوره کارشناسی ارشد و دانش آموختگان دوره تخصصی پزشکی معادل دوره دکتری تخصصی محسوب می شوند.

یادآوری 2: بهره مندی دانشجویان دوره دکتری از این تسهیل منوط به موافقت استاد راهنما و تأیید دانشگاه محل تحصیل آنهاست.

دانش آموختگان مؤسسه های علمی داخل کشور، که حداکثر سه سال از زمان دانش آموختگی آنان گذشته و وضعیت فعلی آنان دانش آموخته باشد مجاز به استفاده از این تسهیلات هستند.

یادآوری 3: دانش آموختگان مؤسسه های علمی خارج از کشور، چنانچه حداکثر شش سال از زمان دانش آموختگی آنان گذشته باشد، می توانند با مراجعه به وبگاه بخش بین المللی (http://international.bmn.ir ) از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانش آموختگانِ غیر مقیم استفاده کنند.

بررسی پرونده دانش آموختگان منوط به ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان (soraya.bmn.ir http://) است و هیچ یک از مدارک به طور دستی تحویل نمی شود.

شرط لازم: میانگین کلِ دوره کارشناسیِ متقاضیان باید بیش از 15 و میانگین کلِ دوره کارشناسی ارشد و نیز دوره دکتری آنان بیش از 16 باشد.

یادآوری 4: چنانچه دانش آموخته دارای فعالیت نخبگانی برجسته ای است لیکن یکی از شرایط زیر را احراز نکرده است می تواند اطلاعات خود را به نشانی research@bmn.ir ارسال کند تا پس از بررسی و درصورت تأیید بنیاد، امکان دسترسی وی به سامانه مهیا شود:

1. گذشت بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی

2. عدم کسب حد نصاب میانگین کل

شرط کافی: دانش آموختگان باید اولاً حدنصاب لازم، دست کم 150 امتیاز برای دانشجویان دوره دکتری، دست کم 180 امتیاز در دوره دکتری و 130 امتیاز در دوره کارشناسی ارشد، را از فعالیت های نخبگانی به دست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان در دوره بررسی باشند.

یادآوری 5: چنانچه فرد مشمول در حین خدمت نظام وظیفه تخصصی در مقطع تحصیلی جدید پذیرفته شود، می باید انصراف خود را از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی اعلام کند. بهره مندی از مزایای این تسهیلات برای این دسته از افراد در پایان مقطع جدید، منوط به احراز مجدد شرایط فوق برای آن مقطع می شود.

مهم ترین مصادیق فعالیت های نخبگانی به شرح زیر است:

الف. موفقیت های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...)

ب. کسب جایزه های تحصیلی بنیاد

ج ‍. برگزیده شدن در جشنواره های علمی،پژوهشی، فنّاورانه مورد تأیید بنیاد

د‍. برگزیده شدن در جشنواره های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت های قرآنی مورد تأیید بنیاد

ه‍. فعالیت نوآورانه (اختراعات برگزیده و ...)

یادآوری مهم: دانش آموختگان براساس امتیاز حاصل از مجموع فعالیت های نخبگانی در زمان تحصیل (و نه صرفاً داشتن مقاله) می توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بهره مند شوند.

باتوجه به اینکه امتیازهای دانش آموختگان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه می شود لازم است:

1-7. همه اطلاعات به طور کامل در سامانه بارگذاری شود. بدیهی است تا تکمیل نهایی اطلاعات، فرایند بررسی آغاز نمی شود.
2-7. زمان بررسی پرونده (از زمان تکمیل نهایی پرونده) در سامانه 45 روز است و صرفاً پس از پایان این زمان، امکان پاسخگویی وجود خواهد داشت.


یادآوری مهم:
چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نه فقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می شود و عدم صداقت وی به دستگاه های ذی ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می شود.

چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت های نخبگانی خود یک بار دیگر (در محدوده مجاز پس از دانش آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری درخواست های دیگر تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست وی امکان پذیر است.

تمامی ارتباطات بنیاد با مخاطبان برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه، صرفاً از طریق شبکه (و به شکل غیرحضوری) انجام خواهد پذیرفت. از این رو چنانچه متقاضیان پرسش/ درخواستی درباره این موضوع داشته باشند باید با مراجعه به بخش «پاسخگویی به درخواست های شما» در وبگاه بنیاد (به نشانی:www.ask.bmn.ir )، درخواست خود را ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

 


مركز المپياد علمي دانشجويي     96/12/22