گزارش المپياد بين المللي شيمي و رياضي

هجدهين المپياد بين المللي رياضي و دهمين المپياد بين المللي شيمي از تاريخ 96/05/22 لغايت 96/05/26 در دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده ادبيات برگزار شد.

در اين المپياد كشورهاي روسيه اكراين تاتارستان لهستان صربستان عراق و ايران شركت داشتند.

نتايج المپياد رياضي، تيم ايران مقام اول و تيم روسيه مقام دوم و تيم اكراين مقام سوم را كسب كرد

نتايج المپياد شيمي، تيم ايران مقام اول و تيم روسيه مقام دوم و تيم تاتارستان مقام سوم را كسب كرد.

جوايز و مدال هاي طلا، نقره و برنز و لوح شركت در مسابقات در مراسم اختتاميه روز پنجشنبه 96/05/26 به دارندگان مقام هاي برتر اهدا گرديد.

 در رقابت هاي انفرادي المپياد بين المللي رياضي

علي چراغي از دانشگاه صنعتي شريف مدال طلا

علي رضا عطايي از دانشگاه صنعتي شريف مدال نقره

سرگئي دوزنسوف از روسيه مدال نقره

امير حسين اخلاصي از دانشگاه صنعتي شريف مدال نقره

كريستينا آگوناسيان از روسيه مدال برنز

كيوان ميرزائي از دانشگاه فردوسي مشهد مدال برنز

محمد هنري از  از دانشگاه صنعتي شريف  مدال برنز

دنيز سيمرنوف از اكراين مدال برنز

در رقابت هاي انفرادي المپياد بين المللي شيمي

برنا سعيد نيا از دانشگاه صنعتي شريف مدال طلا

سيد حيدر مروج از دانشگاه صنعتي شريف مدال نقره

نيكلاي باشكوف از روسيه مدال نقره

سرگئي كوزين از روسيه مدال برنز

ديمتري بال متن كوو از تاتارستان مدال برنز

الكسي سادي كوو از روسيه مدال برنز

امير گزاتولين از تاتارستان مدال برنز

ماي كيتا اونيزوك از اكراين مدال برنز


مركز المپياد علمي دانشجويي     96/5/28