شرايط شركت دانشجويان دانشگاه هاي آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي در المپياد غيرمتمركز

كليه واحدهاي دانشگاه هاي آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي واقع در هر يك از قطب ها (قطب هاي يك، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت) با برگزاري آزمون داخلي و اعلام نتايج، يك تيم 5 نفره از دانشگاه آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي بصورت جداگانه در رشته هاي المپياد به مراكز قطب هاي فوق الذكر معرفي نمايند.

لازم به ذكر است دسته بندي قطب ها به شرح زير است:

قطب 1: دانشگاه هاي استان تهران (به مركزيت يكي از دانشگاه هاي شهر تهران )
قطب 2: دانشگاه هاي استان هاي قزوين، گيلان، مازندران و گلستان (به مركزيت دانشگاه مازندران)
قطب 3: دانشگاه هاي استان هاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سمنان (به مركزيت دانشگاه فردوسي مشهد)
قطب 4: دانشگاه هاي استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان (به مركزيت دانشگاه تبريز)
قطب 5: دانشگا ه هاي استان هاي اصفهان ، چهارمحال وبختياري، ايلام، قم، مركزي و خوزستان (به مركزيت دانشگاه اصفهان)
قطب 6: دانشگاه هاي استان هاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد و يزد (به مركزيت دانشگاه شيراز)
قطب 7: دانشگاه هاي استان هاي كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان (به مركزيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان)
قطب 8: دانشگاه هاي استان هاي همدان، لرستان، كردستان و كرمانشاه (به مركزيت دانشگاه بوعلي سيناي همدان)


مركز المپياد علمي دانشجويي     96/1/28