فهرست ماشين حساب هاي مجاز براي المپيادهاي علمي - دانشجويي

توجه: در جلسات آزمون هاي المپياد غير متمركز و مرحله نهايي ، استفاده از هرگونه وسايل الكترونيكي از قبيل تلفن همراه، لپ تاب و ماشين حساب هاي برنامه ريزي شده، تخلف محسوب و مطابق ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد

ليست ماشين حساب هاي مجاز به شرح زير است:

CASIO:
1. CASIO 3600
2. CASIO FX- 82
3. CATIGA F- 618

Pars:
1. PARS 4600
2. PX-3000 Plus II

SHARP:
1. 5O6 W- BK
2. 5O9 W- BK
3. BL-531

Citizen:
1. SR 135 T II
2. SR 275
3. SR 270 II
4. SR 270X


مركز المپياد علمي دانشجويي     94/11/14