نحوه ثبت نام متقاضيان شركت در المپيادهاي دانشجويي

به اطلاع داوطلبان شركت در آزمون المپيادهاي دانشجويي مي رساند، ثبت نام آنان به يكي از دو روش زير صورت مي پذيرد:

1- المپياد متمركز

همزمان با ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد داوطلبان علاقمند به شركت در المپيادهاي دانشجويي نيز در آزمون مذكور ثبت نام مي نمايند.

توجه: بند مربوط به منحصرا المپياد، در دفترچه ثبت نام نيز مخصوص دانشجويان سال سوم مقطع كارشناسي مي باشد.

2- المپياد غيرمتمركز

دانشجويان ممتاز دانشگاه هاي دولتي، در دي ماه هر سال توسط دانشكده هاي محل تحصيل، در رشته هاي مربوط به المپياد به مراكزقطب ها معرفي مي شوند.
براي انتخاب دانشجويان توسط دانشگاه ها، دارا بودن شرايط ذيل ملاك خواهد بود:

1- 5 نفر از دارندگان بالاترين معدل در دوره تحصيل
2- برگزاري آزمون داخلي دانشكده
3- تاييد ممتاز بودن دانشجويان با توجه به نوآوري، خلاقيت، دارابودن مدال مسابقات جهاني با توجه به شرايط معدل در رشته هاي المپياد


مركز المپياد علمي دانشجويي     94/11/14